《Kah陳小小做伙讀台語》

| | | 轉寄

家庭ê主要目的是榮光上帝

陳小小踏話頭:Ta̍k對翁ábó͘ lóng ē有意見bē合,甚至口角、衝突、冷戰,阮mā無例外。

M̄koh,三十gōa年落來,阮成做對方siōng重要ê安慰kah扶持,做伙克服、面對人生算bē清ê風雨,mā做伙享受辛勞ê成果。

信望愛主打文〈家庭ê主要目的是榮光上帝〉是真重要ê方向提醒,我實際ê婚姻經驗mā ná親像ánne ê感受。我想講家庭ê主要目的若kantaⁿ是teh追求兩人ê好處,往往到siōng尾,ē變成追求一己ê好處,顛倒彼此棄嫌對方做kah無夠chē、無夠好。若兩人是追求上帝ê國kah祂ê義,顛倒彼此欣賞對方,是án怎伊ētàng做kah chiahni̍h chē、chiahni̍h 好?是án怎伊ētàng做kah比我khah chē、比我khah好?

【家庭ê主要目的是榮光上帝】 文/彭彥華 家庭對每一个人lóng影響真大,一个和諧kah整齊koh sùsī ê家庭,是ta̍k个家庭成員ê樂園;一个充滿混亂kah冤家ê家庭,就ánne kiámchhái是ta̍k个家庭成員ê地獄。所以,咱來kah敬虔ê清教徒學習,看māi in tùi聖經歸納出án怎ê家庭觀,以及in實際上án怎處理家庭ê事務。

清教徒對家庭ê觀點,是根據「家庭ê目的」發展出來ê。一屑á都無意外,in想講家庭ê主要目的是beh榮光上帝。有一位清教徒講:「Ta̍k位基督徒應該盡力彰顯上帝ê榮光,一个有真好秩序ê家庭,ē對上帝ê國度帶來真大ê好處。」

清教徒相信家庭制度是上帝親自設立ê,家庭m̄是人類墮落ê產物,上帝tī起初創造ê時,並m̄是kantaⁿ創造一个人,卻是:「照kakī ê形像造人,乃是照祂ê形像造男造女。」而且ài人類:「Tio̍h生湠真chē,充滿tī地上。」(創世記1章27~28節)這表明婚姻kah親子關係(to̍h是家庭)是上帝起初ê心意,上帝beh透過家庭來榮光祂kakī。

榮光上帝chitê目的,ē引chhōa一家成做屬靈ê家庭,卻m̄是屬世ê家庭,而且ē決定家庭ê大細事務,包括án怎運用時間kah金錢。

清教徒相信家庭是敬虔社會ê基本單元,in想講:「家庭án怎,社會kah教會mā定tio̍h án怎。」
「家庭是社會ê真實縮影,若家庭得tio̍h適當ê治理,社會to̍h凡事順利。」清教徒想講,社會ê本質kah道德取決tī gín'á tī厝裡裡學tio̍h啥物,á是無學tio̍h啥物。Cotton Mather講:

「有秩序真好ê家庭,其它團體自然ē產生真好ê秩序。當家庭無真好紀律ê時,其它團體ê紀律mā ē真慘。」

清教徒並無忽略家庭ê另外一个目的,to̍h是為tio̍h beh hō͘ ta̍k个家庭成員得tio̍h滿足。HenrySmith想講,婚姻ê其中一个目的是「避免孤獨無爽快」,上帝設立婚姻kah家庭,「是為tio̍h beh hō͘咱tī今生tútio̍h算bē清ê困難中,thang透過互相安慰、扶持來克服chiahê困難。」簡單來講,家庭ê路用是啥物?Robert Clifford講:「家庭親像一个細細ê國家,若是治理kah真好勢,to̍h ētàng hō͘上帝ê榮光得tio̍h koh khah chē彰顯,而且hō͘真chē家庭得tio̍h好處,iáu ē hō͘家庭成員過sùsī爽快kah滿足ê日子。」