《Kah陳小小做伙讀台語》

| | | 轉寄

你kám ē是一个m̄ bat十字架ê人?

陳小小踏話頭:

華人大部分是實用主義者,我mā無例外。信耶穌lóng有chit个想法:「信耶穌有啥物好處?」,我當然mā是。

M̄ koh,信耶穌三十gōa年,我漸漸發見當初想beh ài ê好處,chitmá看起來lóng是次要ê恩典。當初感覺無án怎ê好處[親像—上帝kakī、愛ê關係],後來chiah發見hiah个 chiah是核心ê恩典。

本期信望愛電子報提醒ta̍k位基督徒,「若是因為順境、因為一切lóng達到願望chiah來做基督徒,chit个人乃是m̄ bat十字架ê人。」

Ta̍k人lóng ǹg望順境,我mā無例外,m̄ koh耶穌賞賜hō͘我當初意想bē到ê恩典:「tī逆境,有祂同在。」靠上帝ê恩典,我chiah jú來jú認bat十字架。願你我無停留tī初信ê時,滿腦kantaⁿ想beh ài次要ê恩典,看bē tio̍h koh khah重要ê核心恩典。


【你kám ē是一个m̄ bat十字架ê人?】文/Virginia Yip

Any person who only sticks with Christianity as long as things are going his or her way, is a stranger to the cross. ──Timothy Keller


若是有人因為順境、因為一切lóng達到願望chiah來做基督徒ê話,chit个人乃是m̄bat十字架ê人。

──提摩太‧凱樂
Ē記得我讀大學ê時,to̍h是Chiná tútú改革開放無gōa久ê時,hit時ê Chiná留學生來到海外,tī接觸tio̍h基督教信仰ê時,in問ê第一个問題是:「你án怎證明上帝是真實ê?」意思to̍h是講,若是基督徒ē tàng證明基督教是真理,伊to̍h信。

M̄ koh,今á日ê Chiná人neh,你傳福音hō͘ in,in問ê第一个問題卻是:「信耶穌有啥物好處?」


真正ê需要
有一工,有基督徒tī社群裡問我chit个問題,我kā她ê問題kah我ê回答列tī下kha。

問:Virginia,我想beh問一下,若是有人問妳為啥物beh信,信有啥物好處,妳án怎回答?

答:Chit種問ê人,背後有一个前提,to̍h是「信耶穌有好處,我chiah信」。Ánne,妳to̍h問伊,伊想beh ài啥物款ê好處?了後妳koh再解說hō͘伊聽,伊想beh ài ê hiah个好處lóng m̄是真正ê好處,伊ē hiah追求hiah个物件,to̍h是因為伊心內有一个koh khah大ê需要。Á伊ē hiah有hit種需要,to̍h是因為伊ê罪hō͘伊kah造伊ê主斷絕關係,致使心靈產生一个大ê空虛。

事實上,真正ē tàng滿足伊ê需要,真正ē tàng填滿伊hit个心靈深深所在ê空虛,kantaⁿ有耶穌基督ê福音,因為chit个福音to̍h是beh解決人根本ê問題,mā to̍h是罪ê問題。當然,這只不過是一个原則,講tio̍h妳án怎ē tàng針對每一个人ê問題去回答,án怎ē tàng chhōe出in ê心靈究竟ǹg望啥物,án怎用基督豐富ê福音來對症下藥,tio̍h看妳ê功力,mā to̍h是ài靠妳對chit个信仰ê認bat lah。


真正ê滿足其實chit个原則,基督徒並m̄是m̄知,m̄ koh in竟然ē問出ánne ê問題,to̍h表示in kakī mā m̄知基督ê福音是啥物,koh khah m̄知基督ê福音án怎ē tàng滿足人心靈各式各種ê渴望kah需要。換句話來講,in kakī mā講bē清楚信耶穌有啥物好處。

Á是in想講,對人傳福音,一開始to̍h講罪,別人真oh接受,所以,先講kóa信耶穌hō͘人帶來ê好處,先kā人siâⁿ來到教會裡,了後koh再慢慢á kah in講關係罪ê tāichì。

結果,教會裡to̍h充滿一大堆向上帝ài好處,ài上帝保平安,卻m̄知kakī有罪ê「基督徒」。M̄知kakī有罪ê人,當然mā bē感覺in需要十字架ê救贖,所以,十字架ê信息對in來講,除了主日敬拜ê時有tang時á ē唱tio̍h幾句以外,基本上是生份ê,是一个無實際ê概念,是無要無緊ê,是thang有thang無ê。

有一pái,一个會友kā我講:「是án怎咱ta̍k禮拜lóng tio̍h唱十字架ê詩歌?這人人lóng知影à,總是唱chiah个,kám m̄是真煩?基督教iáu有chiahni̍h chē詩歌thang唱,kahná〈主是我力量〉之類ê ah!」 一个真正認bat基督十字架ê人,ē對十字架有唱bē完ê oló kah感恩,m̄ koh,一个認為kakī早to̍h明白十字架ê救恩,卻對he jú唱jú煩ê人,伊定tio̍h是一个m̄ bat十字架ê人。換句話來講,伊前到taⁿ m̄ bat是基督徒。遺憾ê是,咱今á日傳福音所帶入教會中ê,tútú to̍h是一批koh一批chit種ê人。