《歷史上ê主耶穌》

| | | 轉寄

第十三章_二 試煉kah受難

二)Κoh一pái潔淨聖殿

今á日,當耶穌進入聖殿,看見tī聖殿ê門口,祭司koh出租hō͘ seng-lí人做買賣,就kā所有teh做買賣ê seng-lí人趕出聖殿,sak倒兌換錢銀ê人ê桌á kah賣粉鳥seng-lí人ê椅頭á,引用聖經ê話對in講:「有記載:我ê厝beh做祈禱ê厝,m̄-koh,lín hō͘它變做賊巢。」(路加19:46、參考耶利米7:11)

主耶穌12歲ê時,祂ê父母chhōa祂來耶路撒冷過節,tī聖殿內kah偤太人ê教師已經律法教師、文士對話,一面聽一面問,當時祂kā聖殿看做是「父ê厝」(路加2:49)。當祂出來傳道ê時,kā祂ka-kī ê身軀比喻做聖殿(約翰2:21),意思比喻祂kah天父上帝是合一ê。保羅傳道ê時mā kā初代教會ê信徒講,咱ê身軀to̍h是「上帝ê殿」(哥林多前書6:19~20)。上帝是聖潔ê,祂ê厝(khiā起ê所在)mā一定tio̍h是潔淨ê。所以,聖殿一定是聖潔ê所在,因為聖殿mā是「祈禱ê殿」(路加19:46)。

聖殿是「萬國祈禱ê殿」(馬可11:17),所以,tī聖殿院內mā有設外邦人院,外邦人只要信仰上帝lóng ē-tàng來chia ǹg上帝祈禱;m̄-koh,非常聖潔、神聖ê殿,偤太人ê祭司竟然明知律法、律例kah眾先知ê教示,卻kā聖殿劃出一个所在租hō͘ seng-lí人做買賣使用!耶穌tī初到聖殿傳道、醫病ê時,已經有一pái潔淨聖殿ê記錄,chit pái koh再看見聖殿成做「賊巢」(馬太21:13、馬可11:17、路加19:46),莫怪祂心內ē真無歡喜,真艱苦心,是án怎眾祭司mā ē貪不義之財,soah一再犯錯?

根據當代聖殿ê規劃,seng-lí人kah做買賣ê人ê所在是tī橄欖山beh進入聖殿引道ê門口,跨越汲淪溪引道chìn前ê門外,á是tī聖殿óa近西牆(哭牆)外ê通路兩pêng ê商店,m̄是tī聖殿院內;m̄-koh,祭司為tio̍h方便遠來ê朝聖者獻祭物á是獻金,mā為tio̍h收取koh khah chē ê稅金,就tī聖殿院內出租一塊所在hō͘ seng-lí人kah做買賣ê人使用。

是án怎到聖殿獻金需要有人兌換金錢?原來偤太人獻hō͘上帝ê金錢無法度印有偶像(大多數ê金幣á是銀幣lóng有羅馬皇帝á是希律王之偶像),所以,tī聖殿收取ê獻金一定tio̍h是偤太人被許可無印偶像ê金錢;m̄-koh,今á日以色列ê紙幣頂面iáu有印有偤太人ê政治領導人ê像,in mā照常用來做奉獻ê路用。咱台灣ê紙幣kah銅幣、鎳幣mā lóng有政治人物ê偶像,若是獻金ê錢頂面一定tio̍h無偶像,咱是m̄是應該改用信用卡?因為信用卡á是支票無印任何人ê偶像tī頂面,值得考慮lah!

偤太人ê祭司是全偤太人中siōng有錢ê階級人物,凡若tòa tī猶太境內á是國外ê僑民,ta̍k年lóng一定tio̍h繳納聖殿稅hō͘ 耶路撒冷ê聖殿(參閱馬太17:24~27);聖殿稅包含ta̍k年收入ê十分之一(什一捐)kah ta̍k个cha-po͘人ê人頭稅,chiah-ê稅捐ê收入hō͘ 聖殿ê金庫充滿真chē黃金,夠額奉養祭司長、大祭司kah眾祭司以及所有ê利未人(律法教師、文士kah老師)等等神職人員ê需要經費。

M̄-koh,有chiah-ni̍h chē項目ê收入,聖殿內iáu koh再設置奉獻箱hō͘來聖殿獻祭kah朝聖ê人做奉獻ê路用;奉獻者beh奉獻ê時,若是持外幣to̍h一定tio̍h兌換做無印偶像ê偤太幣chiah ē-tàng奉獻,所以,聖殿內chiah設有兌換金錢ê人;想看māi!祭司真正是貪心,一面收奉獻、另外一方面又ài向兌換金錢ê人收租金;一面beh收祭品,另外一方面又koh ài收賣牛羊、粉鳥ê人ê租金!Kám m̄是siuⁿ過貪心?

耶穌kā做買賣ê「賊巢」潔淨ê時,有一kóa心內真純真正ê細漢gín-á to̍h tī聖殿內teh-hoah講:「和散那歸tī Ta-bi̍t ê Κiáⁿ!」M̄-koh,祭司長、祭司kah文士看見耶穌所行ê奇事(醫盲人kah跛腳),koh看見chit陣gín-á án-ne o-ló耶穌,心內to̍h真受氣,對耶穌講:「In teh講ê,祢有聽tio̍h無?」耶穌對in講:「有。經典有記載:Tùi gín-á kah嬰á ê嘴,祢hō͘ in講出o-ló ê話。(註:詩8:3 LXX) Lín kám m̄-bat讀tio̍h?」(馬太21:16);祭司長kah經學教師聽tio̍h,就一直chhōe看有啥物辦法來害死耶穌;in驚耶穌,因為群眾對祂ê教示lóng真感服(馬可11:18)。

Chit工暗時,耶穌離開聖殿,出城koh tńg來到伯大尼過暝,m̄-koh想beh殺害耶穌ê祭司長、文士kah人民ê長老卻chhōe bē出方法來thâi死耶穌(路加19:47~48)。就án-ne,in to̍h tī夜間去chhōe法利賽人,kā耶穌所做ê tāi-chì kā in講。就án-ne,hiah-ê祭司長kah法利賽派ê人召集開會,講:「Taⁿ chit-ê人行hiah chē神跡,咱tio̍h án怎來對付?。咱若放祂án-ne繼續做落去,群眾會去信祂,羅馬人會來毀滅咱ê聖殿,koh消滅咱ê民族。」其中一个人叫做該亞法,是hit年ê大祭司。伊kā in講:「Lín m̄知半項,mā無想看māi lè,寧可hō͘一个人替眾人死,chiah免hō͘全民族滅亡。Án-ne對lín khah有利。」伊án-ne講m̄是出tī家己ê意思,是因為hit年伊做大祭司,伊teh預言耶穌會為tio̍h chit-ê民族來死;m̄-nā為tio̍h chit-ê民族,mā是beh kā上帝四散ê kiáⁿ兒聚集做一伙。」Tùi hit日起,hiah-ê猶太人就計謀beh thâi耶穌(約翰11:47~53)。

馬太mā記載講,tī Poâⁿ過節ê前三工,耶穌就對門徒老實講:「Lín知koh過兩日to̍h是Pôaⁿ過節,人子會hō͘人出賣去釘tī十字架頂。」Hit時,祭司長kah民間ê長老聚集tī大祭司該亞法ê公館。In做伙參詳beh用計謀來掠耶穌,kā祂殺害。總是,in講:「M̄-thang tī節期中間下手,恐驚人民會起暴動。」(馬太26:1~5)

撒旦真gâu chhōe人koh chhōe機會來陷害耶穌,to̍h tī chit暗牠進入耶穌ê門徒加略人偤大ê心,所以伊to̍h離開其他門徒去見祭司長,講:「我若kā耶穌交hō͘ lín,lín beh hō͘我啥物?」In就the̍h三十個銀á hō͘伊。Tùi hit時起,猶大一直teh chhōe機會beh kā耶穌交hō͘ in。」(馬太26:14~16);偤大hō͘ 撒旦利用,kā伊ê老師出賣hō͘ 祭司長,真正是hō͘ in chhōe-tio̍h殺害耶穌ê一个藉口,幫in chhōe-tio̍h掠耶穌ê時間kah地點。