《綠色短評》

| | | 轉寄

平平是清零,台灣、中國差hiah chē!

Choânbîn Tâioânjī pán/全民台灣字版簡稱ChoânTâiJī

《 Le̍ksek toánphêng 》  Lí Lâmhêng

  Pêⁿpêⁿ sī chheng lêng, Tâioân, Tiongkok chha hiah chē!

  Cha̍pgoe̍h cha̍pla̍k, Τiongkiōng chóngsukì 習近平 tī 20 Tōa chèngtī pòkò, chi̍t khaisí tio̍h thêkhí "tōngthài chheng lêng" chèngchhek, tī e̍kchêng hôngkhòng kah kengchè hoattián lóng íkeng tittio̍h tiōngtāi chekke̍k sêngkó, i kiôngtiāu "kianchhî tōngthài chheng lêng bē iôtāng". Hō͘ Tiongkok jînbîn chiâⁿ sitbōng, chin kiaⁿhiâⁿ.

Tiongkok só͘ kóng ê "tōngthài chheng lêng" tio̍h sī lán kóng ê "chheng lêng", ìsù sī kóng, hoathiān chi̍tê thoânjiámpēⁿ khakchín ê pēⁿlē, tio̍h tī iha̍k siutī ê tôngsî chìnhêng liûhêng pēⁿha̍k ê tiâucha, kehlī itchhè ū khólêng kah i chiapchhiok ê jînoân, khòngchè pēⁿto̍k ê khoksòaⁿ kah énghióng hoānûi, í kiámchió thoânpò͘ kah khakchín jînsò͘ ê chi̍t chióng hônge̍k chèngchhek. Búhàn hìiām khaisí liûhêng, e̍kbiâu iáu bōe phó͘phiàn chùsiā chìnchêng, tī Tiongkok, Hiangkáng, Tâioân, Òchiu, Niúselân, Sinkapho téng chin chē só͘chāi lóng sī si̍tsi "chheng lêng" chèngchhek.

 2020 nî e̍kchêng po̍khoat liáuāu itti̍t kàu kiⁿî káu·goe̍h, Tâioân mā sī si̍tsi giâmkeh kehlī kah "chheng lêng chèngchhek", 2021 nî thoânjiám la̍t chin kiông ê Sinkoàn pēⁿto̍k piànīchu Alpha kah Delta chhimji̍p Tâioân, púnthó͘ e̍kchêng po̍khoat ê sî, lán chènghú chháichhú saⁿ kip hônge̍k ê "nńg hongkhòng" hongsek, liân chi̍t kang mā bô hong siâⁿ. Tòng tiāu nn̄g pho kongkek. 2021 nî káugoe̍h saⁿcha̍p chì 2022 nî itgoe̍h chhesaⁿ ûichí, 93 kang lóngchóng ū 11 lâng khakchín, tiāⁿtiāⁿ kui lépài bô lâng khakchín chhiò kóng sī "ke lêng"; 2021 nî cha̍pgoe̍h chhecha̍p chì 2022 nî sìgoe̍h jīla̍k ûichí 198 kang lóngchóng ū 11 lâng puthēng síbông, Tâioân hông oló sī "chheng lêng bô͘hoānseng".

Sī ánchóaⁿ Tiongkok lâng thiaⁿ tioh "tōngthài chheng lêng"ē hiahni̍h kiaⁿhiâⁿ? 2020 nî itgoe̍h jīsaⁿ, Búhàn hìiām hoatgoântē, jînkháu 1,400 bān ê Búhàn tī tn̂g sîkan tōala̍t amkhàm únmôa e̍kchêng liáuāu, ūitio̍h khòngchè e̍kchêng soanpò͘ hong siâⁿ, chhòngchō liáu sèkàisú siōng kài tōa kuibô͘ ê hong siâⁿ kìlio̍k. Khólêng hong liáu putchí ū simtek, nn̄g nî lâi Tiongkok siongtong sîkiâⁿ hong siâⁿ. Ùi sióhêng ê chi̍t tòng kiàntio̍kbu̍t, khakchínchiá hông koaiⁿ tī chhù lāi, tōamn̂g tèngsí hō͘ i bētàng chhutlâi ê pichhám sūkiāⁿ, itti̍t kàu kui ê siākhu "hong" sí, sīmchì kuiê siâⁿchhī lóng "hong" khílâi ê gōng tāichì, putkoánsî tī Tiongkok kok só͘chāi hoatseng, káugoe̍h chhesì sinbûn pòtō, Tiongkok e̍kchêng sengun! íkeng ū 33 ê siâⁿchhī "hongkhòng" tiong, chìchió énghióng tio̍h 6,500 bān lâng. Saⁿgoe̍h jīpeh, jînkháu 2,500 bān ê Tiongkok kengchè, kimiông, kauthong tiongsim — Siōnghái, inūi e̍kchêng soanpò͘ hong siâⁿ, kohchài chhòng lo̍h hong siâⁿ kuibô͘ sèkài kìlio̍k. Saⁿgoe̍h jīchhit àm Siōnghái chhī koaⁿhong hoatpò͘, ùi saⁿgoe̍h jīpeh hong siâⁿ chì sìgoe̍h chhegō͘ ûichí, siáⁿ lâng siūⁿ ē kàu chi̍t hong tio̍h kàu la̍kgoe̍h chheit, chhiaukòe nn̄gê goe̍h!

  Cha̍pgoe̍h tiong, Tiongkok Tēⁿchiu ū 20 bān oânkang ê Pùsūkhong kangchhiúⁿ, thiaⁿkóng ū lâng khakchín khólêng hong chhiúⁿ, kanglâng hoânló nā chinchiàⁿ hong chhiúⁿ, sengoa̍h pithāngphín ū khólêng biānlîm khiàmkhoeh. Bān puthēng hông thoânjiám tio̍h khakchín, bô ū oânsiān ê iliâu chiàuhō͘, ē chin chhiⁿchhám. Thàn sinthé kiānkhong, iá ōe kiâⁿlō͘ kóaⁿkín tôcháu līkhui kangchhiúⁿ, thiaⁿkóng Tēⁿchiu ê kauthong íkeng hongkhòng, siōng hó ê pānhoat khò siang kha kiâⁿlō͘. Kúi cha̍p ê kúi pah ê kúi chheng ê lâng, ánne tī kosokkonglō͘ téngbīn kiâⁿlō͘ tńgkhì kò͘hiong ê ōebīn, chiâⁿ choh sèkài kîkoan.

Pêⁿpêⁿ sī chheng lêng, Tâioân, Tiongkok chha hiah chē!  (221104)

Chù, 習近平  chhiáⁿ liām Hôagí


Pe̍h-ōe-jī-pán/白話字版


《 Le̍k-sek toán-phêng 》  Lí Lâm-hêng

  Pêⁿ-pêⁿ sī chheng lêng, Tâi-oân, Tiong-kok chha hiah chē!

  Cha̍p-goe̍h cha̍p-la̍k, Τiong-kiōng chóng-su-kì 習近平 tī 20 Tōa chèng-tī pò-kò, chi̍t khai-sí tio̍h thê-khí "tōng-thài chheng lêng" chèng-chhek, tī e̍k-chêng hông-khòng kah keng-chè hoat-tián lóng í-keng tit-tio̍h tiōng-tāi chek-ke̍k sêng-kó, i kiông-tiāu "kian-chhî tōng-thài chheng lêng bē iô-tāng". Hō͘ Tiong-kok jîn-bîn chiâⁿ sit-bōng, chin kiaⁿ-hiâⁿ.

Tiong-kok só͘ kóng ê "tōng-thài chheng lêng" tio̍h sī lán kóng ê "chheng lêng", ì-sù sī kóng, hoat-hiān chi̍t-ê thoân-jiám-pēⁿ khak-chín ê pēⁿ-lē, tio̍h tī i-ha̍k siu-tī ê tông-sî chìn-hêng liû-hêng pēⁿ-ha̍k ê tiâu-cha, keh-lī it-chhè ū khó-lêng kah i chiap-chhiok ê jîn-oân, khòng-chè pēⁿ-to̍k ê khok-sòaⁿ kah éng-hióng hoān-ûi, í kiám-chió thoân-pò͘ kah khak-chín jîn-sò͘ ê chi̍t chióng hông-e̍k chèng-chhek. Bú-hàn hì-iām khai-sí liû-hêng, e̍k-biâu iáu bōe phó͘-phiàn chù-siā chìn-chêng, tī Tiong-kok, Hiang-káng, Tâi-oân, Ò-chiu, Niú-se-lân, Sin-ka-pho téng chin chē só͘-chāi lóng sī si̍t-si "chheng lêng" chèng-chhek.

 2020 nî e̍k-chêng po̍k-hoat liáu-āu it-ti̍t kàu kin-nî káu-·goe̍h, Tâi-oân mā sī si̍t-si giâm-keh keh-lī kah "chheng lêng chèng-chhek", 2021 nî thoân-jiám la̍t chin kiông ê Sin-koàn pēⁿ-to̍k piàn-ī-chu Alpha kah Delta chhim-ji̍p Tâi-oân, pún-thó͘ e̍k-chêng po̍k-hoat ê sî, lán chèng-hú chhái-chhú saⁿ kip hông-e̍k ê "nńg hong-khòng" hong-sek, liân chi̍t kang mā bô hong siâⁿ. Tòng tiāu nn̄g pho kong-kek. 2021 nî káu-goe̍h saⁿ-cha̍p chì 2022 nî it-goe̍h chhe-saⁿ ûi-chí, 93 kang lóng-chóng ū 11 lâng khak-chín, tiāⁿ-tiāⁿ kui lé-pài bô lâng khak-chín chhiò kóng sī "ke lêng"; 2021 nî cha̍p-goe̍h chhe-cha̍p chì 2022 nî sì-goe̍h jī-la̍k ûi-chí 198 kang lóng-chóng ū 11 lâng put-hēng sí-bông, Tâi-oân hông o-ló sī "chheng lêng bô͘-hoān-seng".

Sī án-chóaⁿ Tiong-kok lâng thiaⁿ tioh "tōng-thài chheng lêng"ē hiah-ni̍h kiaⁿ-hiâⁿ? 2020 nî it-goe̍h jī-saⁿ, Bú-hàn hì-iām hoat-goân-tē, jîn-kháu 1,400 bān ê Bú-hàn tī tn̂g sî-kan tōa-la̍t am-khàm ún-môa e̍k-chêng liáu-āu, ūi-tio̍h khòng-chè e̍k-chêng soan-pò͘ hong siâⁿ, chhòng-chō liáu sè-kài-sú siōng kài tōa kui-bô͘ ê hong siâⁿ kì-lio̍k. Khó-lêng hong liáu put-chí ū sim-tek, nn̄g nî lâi Tiong-kok siong-tong sî-kiâⁿ hong siâⁿ. Ùi sió-hêng ê chi̍t tòng kiàn-tio̍k-bu̍t, khak-chín-chiá hông koaiⁿ tī chhù lāi, tōa-mn̂g tèng-sí hō͘ i bē-tàng chhut-lâi ê pi-chhám sū-kiāⁿ, it-ti̍t kàu kui ê siā-khu "hong" sí, sīm-chì kui-ê siâⁿ-chhī lóng "hong" khí-lâi ê gōng tāi-chì, put-koán-sî tī Tiong-kok kok só͘-chāi hoat-seng, káu-goe̍h chhe-sì sin-bûn pò-tō, Tiong-kok e̍k-chêng seng-un! í-keng ū 33 ê siâⁿ-chhī "hong-khòng" tiong, chì-chió éng-hióng tio̍h 6,500 bān lâng. Saⁿ-goe̍h jī-peh, jîn-kháu 2,500 bān ê Tiong-kok keng-chè, kim-iông, kau-thong tiong-sim — Siōng-hái, in-ūi e̍k-chêng soan-pò͘ hong siâⁿ, koh-chài chhòng lo̍h hong siâⁿ kui-bô͘ sè-kài kì-lio̍k. Saⁿ-goe̍h jī-chhit àm Siōng-hái chhī koaⁿ-hong hoat-pò͘, ùi saⁿ-goe̍h jī-peh hong siâⁿ chì sì-goe̍h chhe-gō͘ ûi-chí, siáⁿ lâng siūⁿ ē kàu chi̍t hong tio̍h kàu la̍k-goe̍h chhe-it, chhiau-kòe nn̄g-ê goe̍h!

  Cha̍p-goe̍h tiong, Tiong-kok Tēⁿ-chiu ū 20 bān oân-kang ê Pù-sū-khong kang-chhiúⁿ, thiaⁿ-kóng ū lâng khak-chín khó-lêng hong chhiúⁿ, kang-lâng hoân-ló nā chin-chiàⁿ hong chhiúⁿ, seng-oa̍h pit-hāng-phín ū khó-lêng biān-lîm khiàm-khoeh. Bān put-hēng hông thoân-jiám tio̍h khak-chín, bô ū oân-siān ê i-liâu chiàu-hō͘, ē chin chhiⁿ-chhám. Thàn sin-thé kiān-khong, iá ōe kiâⁿ-lō͘ kóaⁿ-kín tô-cháu lī-khui kang-chhiúⁿ, thiaⁿ-kóng Tēⁿ-chiu ê kau-thong í-keng hong-khòng, siōng hó ê pān-hoat khò siang kha kiâⁿ-lō͘. Kúi cha̍p ê kúi pah ê kúi chheng ê lâng, án-ne tī ko-sok-kong-lō͘ téng-bīn kiâⁿ-lō͘ tńg-khì kò͘-hiong ê ōe-bīn, chiâⁿ choh sè-kài kî-koan.

Pêⁿ-pêⁿ sī chheng lêng, Tâi-oân, Tiong-kok chha hiah chē!  (221104)

Chù, 習近平  chhiáⁿ liām Hôa-gí 十月十六,中共總書記習近平tī 20大政治報告,一開始tio̍h提起「動態清零」政策,tī疫情防控kah經濟發展lóng已經得tio̍h重大積極成果,伊強調「堅持動態清零bē搖動」。Hō͘中國人民chiâⁿ失望、真驚惶。

中國所講ê「動態清零」tio̍h是咱講ê「清零」,意思是講,發現一個傳染病確診ê病例,tio̍h tī醫學收治ê同時進行流行病學ê調查、隔離一切有可能kah伊接觸ê人員、控制病毒ê擴散kah影響範圍,以減少傳播kah確診人數ê一種防疫抗疫政策。武漢肺炎開始流行、疫苗猶未普遍注射進前,tī中國、香港、台灣、澳洲、紐西蘭、新加坡等真chē所在lóng是實施「清零」政策。

 2020年疫情爆發了後一直到今年九月,台灣mā是實施嚴格隔離kah「清零政策」,2021年傳染力真強ê新冠病毒變異株Alpha kah Delta侵入台灣,本土疫情爆發ê時,咱政府採取三級防疫ê「軟封控」方式,連一工mā無封城。擋掉兩波攻擊。2021年九月三十至2022年一月初三為止,93工lóng總有11人確診,tiāⁿ-tiāⁿ kui禮拜無人確診笑講是「加零」;2021年十月初十至2022年四月二六為止198工lóng總有11人不幸死亡,台灣hông o-ló是「清零模範生」。

是按怎中國人聽tioh「動態清零」ēhiah-ni̍h驚惶?2020年一月二三,武漢肺炎發源地、人口1,400萬ê武漢tī長時間大力掩蓋隱瞞疫情了後,為tio̍h控制疫情宣布封城,創造了世界史上kài大規模ê封城記錄。可能封了不止有心得,兩年來中國相當時行封城。Ùi小型ê一棟建築物,確診者hông關tī厝內,大門釘死hō͘伊bē-tàng出來ê悲慘事件,一直到歸个社區「封」死,甚至kui-ê城市lóng「封」起來ê戇代誌,不管時tī中國各所在發生,九月初四新聞報導,中國疫情升溫!已經有33個城市「封控」中,至少影響tio̍h 6,500萬人。三月二八,人口2,500萬ê中國經濟、金融、交通中心—上海,因為疫情宣布封城,koh再創落封城規模世界記錄。三月二七暗上海市官方發布,ùi三月二八封城至四月初五為止,啥人想ē到一封tio̍h到六月初一,超過兩個月!

 十月中,中國鄭州有20萬員工ê富士康工廠,聽講有人碓診可能封廠,工人煩惱若真正封廠,生活必項品有可能面臨欠缺。萬不幸hông傳染tio̍h確診,無有完善ê醫療照護,ē真悽慘。趁身體健康、iáu ē行路趕緊逃走離開工廠,聽講鄭州ê交通已經封控,上好ê辦法靠雙腳行路。幾十个幾百个幾千个人,án-ne tī高速公路頂面行路轉去故鄉ê畫面,成作世界奇觀。

平平是清零,台灣、中國差hiah chē! (221104)

註:習近平 請唸華語