綠色短評【前期文章索引】

Beh偏(phiⁿ)人,m̄ hông偏,敢會通?2021.12.05


/Tâioân ū tāichì, ta̍kê hibāng Bíkok kah Ji̍tpún ê chhengliân hùchhut sianhoeh sīmchì seⁿmiā ê tāikè lâi sio thīn /Tâi-oân ū tāi-chì, ta̍k-ê hi-bāng Bí-kok kah Ji̍t-pún ê chheng-liân hù-chhut sian-hoeh sīm-chì seⁿ-miā ê tāi-kè lâi sio thīn /台灣有tāi-chì,ta̍k个希望美國kah日本ê青年付出鮮血甚至生命ê代價來相thīn

背siáⁿ-mih祖?叛siáⁿ-mih宗?2021.11.28

choân sèkài ê lâng nā kóngtio̍h "tāilio̍k", khólêng sī kóng Huichiu tāilio̍k, Auchiu tāilio̍k ahsī Pakbíchiu tāilio̍k. Choân sèkài bô chi̍tê kokka ê miâ kiò choh "tāilio̍k" /choân sè-kài ê lâng nā kóng-tio̍h "tāi-lio̍k", khó-lêng sī kóng Hui-chiu tāi-lio̍k, Au-chiu tāi-lio̍k ah-sī Pak-bí-chiu tāi-lio̍k. Choân sè-kài bô chi̍t-ê kok-ka ê miâ kiò choh "tāi-lio̍k". /因為全世界ê人若講tio̍h「大陸」,可能是講非洲大陸、歐洲大陸ah是北美洲大陸。全世界無一個國家ê名叫作「大陸」。

掛嘴am實在足要緊!2021.11.21

"Koaⁿ tōa ha̍kbūn tōa " ê simthài m̄ sī Koa chhītiúⁿ ê choanlī /"Koaⁿ tōa ha̍k-būn tōa " ê sim-thài m̄ sī Koa chhī-tiúⁿ ê choan-lī /「官大學問大」ê心態m̄是柯市長ê專利

國、共兩黨kám一定tio̍h配合kah chiah-ni̍h bā?2021.11.14

Thiangôjiông kekbēng kàu lán kok Iápekha̍p Ha̍kūn, Tâioân, Czech kah Slovakia kín bi̍t sioliân, kāngkhoán khatbōng chūiû, jînkoân kah hoat tī. /Thian-gô-jiông kek-bēng kàu lán kok Iá-pek-ha̍p Ha̍k-ūn, Tâi-oân, Czech kah Slovakia kín bi̍t sio-liân, kāng-khoán khat-bōng chū-iû, jîn-koân kah hoat- tī. /天鵝絨革命到咱國野百合學運,台灣、捷克kah斯洛伐克緊密相連,仝款渴望自由、人權kah法治

Chit遍惡罷成功,台灣人náē-sái無覺醒!2021.11.07

Chit piàn ê pābián ēsái kóng sī chi̍t tiûⁿ tōa ap sè, kiông phah jio̍k, ok khi siān, oânchoân bô kongpêⁿ ê pābián. /Chit piàn ê pā-bián ē-sái kóng sī chi̍t tiûⁿ tōa ap sè, kiông phah jio̍k, ok khi siān, oân-choân bô kong-pêⁿ ê pā-bián. /Chit遍ê罷免ē-sái講是一場大壓細、強phah弱、惡欺善,完全無公平ê罷免。

台灣ê前途當然是由全體台灣人決定!2021.10.31

Tionghôa Bînkok kah Tionghôa Jînbîn Kiōnghôkok hō͘ put lēsio̍k, ìsù tio̍h sī kóng goán chūliáu m̄bat thóngtī kòe lín, lín mā chūliáu m̄bat thóngtī kòe goán. /Tiong-hôa Bîn-kok kah Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hō͘ put lē-sio̍k, ì-sù tio̍h sī kóng goán chū-liáu m̄-bat thóng-tī kòe lín, lín mā chū-liáu m̄-bat thóng-tī kòe goán. /中華民國kah中華人民共和國互不隸屬(lē-sio̍k),意思tio̍h是講阮自了m̄-bat統治過lín,lín mā自了m̄-bat統治過阮。

中國國民黨chit-ê溜尾á政黨!2021.10.24

Chiahni̍h bôtit tóngoân chichhî, chit khoán ê tóngchúse̍k beh ná ū khólêng tī 2024 nî chóngthóng tōasoán soán iâⁿ, tittio̍h chèngkoân leh? /Chiah-ni̍h bô-tit tóng-oân chi-chhî, chit khoán ê tóng-chú-se̍k beh ná ū khó-lêng tī 2024 nî chóng-thóng tōa-soán soán iâⁿ, tit-tio̍h chèng-koân leh? /Chiah-ni̍h無得黨員支持,chit款ê黨主席beh ná有可能tī 2024年總統大選選贏、得tio̍h政權咧?

到底siáⁿ人幾十年不長進,永遠「逢中必反」?2021.10.17

Chu Li̍plûn pháiⁿ simkoaⁿ, thiautî kā "Tiongkok kiōngsántóng"( Τiongkiōng) kóng choh "Tiongkok" kánchheng choh "Tiong". Lán ná·sī "hoán Tiongkok"? Lán hoán·ê sī "Tiongkok kiōngsántóng"( Τiongkiōng). /Chu Li̍p-lûn pháiⁿ sim-koaⁿ, thiau-tî kā "Tiong-kok kiōng-sán-tóng"( Τiong-kiōng) kóng choh "Tiong-kok" kán-chheng choh "Tiong". Lán ná-·sī "hoán Tiong-kok"? Lán hoán-·ê sī "Tiong-kok kiōng-sán-tóng"( Τiong-kiōng). /朱立倫pháiⁿ心肝,thiau-tî kā「中國共產黨」(中共)講作「中國」簡稱作「中」。咱ná是「反中國」?咱反-·ê是「中國共產黨」(中共)。

中國國民黨新科主席朱立倫是siáⁿ款人?2021.10.10

2016 nî chóngthóng tōasoán, Chu Li̍plûn su 300 gōa bān phiò, titphiòlu̍t kantāⁿ 31.04 %."chhiáⁿmn̄g ánne kám iáu bô kàu lám?" /2016 nî chóng-thóng tōa-soán, Chu Li̍p-lûn su 300 gōa bān phiò, tit-phiò-lu̍t kan-tāⁿ 31.04 %."chhiáⁿ-mn̄g án-ne kám iáu bô kàu lám?". /2016年總統大選,朱立倫輸300外萬票,得票率kan-tāⁿ31.04%。「請問án-ne kám猶無夠lám?」

中國是án-chóaⁿ chiah愛受氣?2021.10.03

Chit siaⁿ Tiongkok ê Gīhôthoân chin siūkhì, sèkài nn̄gpah kok su siáⁿlâng lóng ēsáiⁿ. Á ēsái su hō͘ Tâioân? Si̍tchāi sī "putkhó lún iah"! /Chit siaⁿ Tiong-kok ê Gī-hô-thoân chin siū-khì, sè-kài nn̄g-pah kok su siáⁿ lâng lóng ē-sáiⁿ. Á ē-sái su hō͘ Tâi-oân? Si̍t-chāi sī "put-khó lún iah"! /Chit聲中國ê義和團真受氣,世界兩百國輸siáⁿ人lóng ē-sái。ná ē-sái輸hō͘台灣?實在是「不可忍也」!

中國koh teh褪褲圍海!2021.09.26

Háigê Siôngsiat Tiōngchhâi Hoatīⁿ chhâikoat Tiongkok "káutōaⁿsòaⁿ" tī Kokchèhoat ēbīn bô hāule̍k bô hoatlu̍t kinkì. /Hái-gê Siông-siat Tiōng-chhâi Hoat-īⁿ chhâi-koat Tiong-kok "káu-tōaⁿ-sòaⁿ" tī Kok-chè-hoat ē-bīn bô hāu-le̍k bô hoat-lu̍t kin-kì. /海牙常設仲裁法院裁決中國「九段線」tī國際法下面無效力無法律根據。

中國國民黨射出「迴力鏢」!2021.09.19

tēhng koaⁿoân chōchheh tiong, jînsò͘ chêng 4 miâ hūnpa̍t sī Chionghòa koān ū 8,238 lâng ( chiàm 27%), Hûnlîm koān ū 5,499 lâng ( chiàm 18%), Lâmtâu koān ū 4,710 lâng ( chiàm 15%), Ka gī chhī ū 3,842 lâng ( chiàm 12%), lóng sī Nâiâⁿ chipchèng ê koānchhī. /tē-hng koaⁿ-oân chō-chheh tiong, jîn-sò͘ chêng 4 miâ hūn-pa̍t sī Chiong-hòa koān ū 8,238 lâng ( chiàm 27%), Hûn-lîm koān ū 5,499 lâng ( chiàm 18%), Lâm-tâu koān ū 4,710 lâng ( chiàm 15%), Ka- gī chhī ū 3,842 lâng ( chiàm 12%), lóng sī Nâ-iâⁿ chip-chèng ê koān-chhī. /地方官員造冊中,人數前4名分別是彰化縣有8,238人(佔27%),雲林縣有5,499人(佔18%),南投縣有4,710人(佔15%),嘉義市有3,842人(佔12%),lóng是藍營執政ê縣市。

台灣ē-tàng幫助!是真ê。2021.09.12

lán kok chènghú tī e̍kchêng giâmchùn, hônge̍k lêngliōng iúhān ê tiâukiāⁿ chi hā, iûgoân chhunchhiú choânle̍k hia̍pchō͘ lâu tī háisiōng íkeng chin kú ê Ìnnîchek chûnoân tńgkhì in kok. /lán kok chèng-hú tī e̍k-chêng giâm-chùn, hông-e̍k lêng-liōng iú-hān ê tiâu-kiāⁿ chi hā, iû-goân chhun-chhiú choân-le̍k hia̍p-chō͘ lâu tī hái-siōng í-keng chin kú ê Ìn-nî-chek chûn-oân tńg-khì in kok. /咱國政府tī疫情嚴峻、防疫量能有限ê條件之下,猶原伸手全力協助留tī海上已經真久ê印尼籍船員tńg去in國。

Án-ne,你beh kā陳其邁注幾分?2021.09.05

Kohiông chhī sī Tâioân thâu chi̍tê chháṳōng Ji̍tpún "宇美町" sek chù e̍kbiâu, tio̍h sī "bînchiòng puttāng, ihō͘ tāng. " Bînchiòng chi̍tpâi chi̍tpâi kehkhui chē hósè bián sóa tāng, kín koh hósè, bo̍kkòai hông tōatōa oló, chinchē koānchhī mā kín tòe Kohiông chhī Ánne chò. /Ko-hiông chhī sī Tâi-oân thâu chi̍t-ê chhái-iōng Ji̍t-pún "宇美町" sek chù e̍k-biâu, tio̍h sī "bîn-chiòng put-tāng, i-hō͘ tāng. "Bîn-chiòng chi̍t-pâi chi̍t-pâi keh-khui chē hó-sè bián sóa tāng, kín koh hó-sè, bo̍k-kòai hông tōa-tōa o-ló, chin-chē koān-chhī mā kín tòe Ko-hiông chhī Án-ne chò.
/高雄市是台灣頭一個採用日本「宇美町」式注疫苗,tio̍h是「民眾不動,醫護動。」民眾一排一排隔開坐好勢免徙動,緊koh好勢,莫怪hông大大o-ló,真chē縣市mā緊tòe高雄市Án-ne做。

奧運會選手獎牌領了,續落去leh?2021.08.29

Khah kîkhiáu ê sī Lâmhui, 2012 nî Lûntun Òūnhōe tittio̍h lâmchú khinliōngkip sìlâng sáitêng hāngbo̍k koankun, múi chi̍tê lâng tittio̍h chi̍t chiah gûbó /Khah kî-khiáu ê sī Lâm-hui, 2012 nî Lûn-tun Ò-ūn-hōe tit-tio̍h lâm-chú khin-liōng-kip sì-lâng sái-têng hāng-bo̍k koan-kun, múi chi̍t-ê lâng tit-tio̍h chi̍t chiah gû-bó /Khah奇巧ê是南非,2012年倫敦奧運會得tio̍h男子輕量級四人賽艇項目冠軍,每一个人得tio̍h 一隻牛母

借南京疫情chit面鏡!2021.08.22

bo̍kchêng tī Tiongkok thoânpò͘ ê to̍kchu chúiáu sī Delta to̍kchu, thoânpò͘ soktō͘ chin kín, thé lāi ho̍kchè mā chin kín, choánim ê sîkan khah tn̂g. /bo̍k-chêng tī Tiong-kok thoân-pò͘ ê to̍k-chu chú-iáu sī Delta to̍k-chu, thoân-pò͘ sok-tō͘ chin kín, thé lāi ho̍k-chè mā chin kín, choán-im ê sî-kan khah tn̂g. /目前tī中國傳播ê毒株主要是Delta毒株,傳播速度真緊、體內複製mā真緊、轉陰ê時間khah長。

那有chiah-nih厚話ê市長夫人!2021.08.15

Tâipakchhī chhut chi̍tê ài loān kóngōe ê chhītiúⁿ hiâm bô kàu, chhītiúⁿ hujîn kakī cháulâi tàu. /Tâi-pak-chhī chhut chi̍t-ê ài loān kóng-ōe ê chhī-tiúⁿ hiâm bô kàu, chhī-tiúⁿ hu-jîn ka-kī cháu-lâi tàu. /台北市出一個愛亂講話ê市長嫌無夠,市長夫人ka-kī走來鬥。

Ná像鸚哥鳥kan-taⁿ學一句:中央欠疫苗!2021.08.08

Tiongkok Kokbîntóng ê lô͘hòa kàuio̍k, kā hóhó chi̍tê ha̍kseng gíná kà kah piàn choh náchhiūⁿ engko chiáu, kantaⁿ o̍h chi̍t kù, siūⁿkhí khó͘lān ê Tāilio̍k tôngpau. /Tiong-kok Kok-bîn-tóng ê lô͘-hòa kàu-io̍k, kā hó-hó chi̍t-ê ha̍k-seng gín-á kà kah piàn choh ná-chhiūⁿ eng-ko chiáu, kan-taⁿ o̍h chi̍t kù, siūⁿ-khí khó͘-lān ê Tāi-lio̍k tông-pau. /中國國民黨ê奴化教育,kā好好一個學生gín-á教kah變作ná像鸚哥鳥,kan-taⁿ學一句:想起苦難ê大陸同胞。

外國贈送台灣疫苗,無hit號應該ê!2021.08.01

Tâipak chhībîn chin piai, tang sîá soánchhut chi̍tê o͘tō chhītiúⁿ ē kóng o͘tō "hāngálāi" ê ōe? /Tâi-pak chhī-bîn chin pi-ai, tang sî-á soán-chhut chi̍t-ê o͘-tō chhī-tiúⁿ ē kóng o͘-tō "hāng-á-lāi" ê ōe? /台北市民真悲哀,tang時á選出一個烏道市長ē講烏道「巷á內」ê話?

M̄是chit黨kah hit黨ê無仝,是人kah m̄是人ê差別!2021.07.25

“COVAX” ê siūⁿhoat sī, sèkài siōng nā ū lâng bô kihōe chù e̍kbiâu, in ē kankhó͘sim, che tio̍h sī jîntō chúgī ê chengsîn. /“COVAX” ê siūⁿ-hoat sī, sè-kài siōng nā ū lâng bô ki-hōe chù e̍k-biâu, in ē kan-khó͘-sim, che tio̍h sī jîn-tō chú-gī ê cheng-sîn. /“COVAX”ê想法是,世界上若有人無機會注疫苗,inē艱苦心,che tio̍h是人道主義ê精神。

世界上kài bē見笑ê是tó一个?2021.07.18

Chhéngkàu Sòng Chhó͘jû chúse̍k, lí tng nî ná ē í "lānbîn" ê sinhūn cháulō͘ lâi Tâioân? Sī tó chi̍tê úitāi ê tóng hāi lí piàn choh lānbîn? Lí kináji̍t tōatōa kā oló? /Chhéng-kàu Sòng Chhó͘-jû chú-se̍k, lí tng nî ná ē í "lān-bîn" ê sin-hūn cháu-lō͘ lâi Tâi-oân? Sī tó chi̍t-ê úi-tāi ê tóng hāi lí piàn choh lān-bîn? Lí kin-á-ji̍t tōa-tōa kā o-ló? /請教宋楚瑜主席,你當年那會以「難民」ê身分走路來台灣?是tó一个偉大ê黨害你變作難民?你今á日大大kā o-ló?

蕭美琴堅強上súi ê身影2021.07.11

Siau Bíkhîm tāipiáu tongjiân chaiiáⁿ chá chi̍tji̍t chá chi̍tji̍t hó, chá chi̍ttiámcheng chá chi̍ttiámcheng hó, i bô tējī kù ōe, sûisî chhinsin piàⁿ khì niá hòe, jîchhiáⁿ chhinba̍k khòaⁿ só͘ū ê e̍kbiâu sàng khí khì Tionghôa hângkhong hòeūnki téng. /Siau Bí-khîm tāi-piáu tong-jiân chai-iáⁿ chá chi̍t-ji̍t chá chi̍t-ji̍t hó, chá chi̍t-tiám-cheng chá chi̍t-tiám-cheng hó, i bô tē-jī kù ōe, sûi-sî chhin-sin piàⁿ khì niá hòe, jî-chhiáⁿ chhin-ba̍k khòaⁿ só͘-ū ê e̍k-biâu sàng khí khì Tiong-hôa hâng-khong hòe-ūn-ki téng. /蕭美琴代表當然知影早一日早一日好、早一點鐘早一點鐘好,伊無第二句話,隨時親身拼去領貨,而且親目看所有ê疫苗送起去中華航空貨運機頂。

溫柔體貼kā老大人注疫苗!2021.07.04

Kohiôngchhī chènghú ūitio̍h hêngtōng bô hongpiān ê tióngchiá chúnpī kètêngchhia, múi chi̍t khu ū nn̄g keng chhiahâng hūchek chiapsàng, chù liáu koh chē goân chhia chài tńgkhì chhù·ni̍h, chhiachîⁿ iû chhīchènghú hūtām. /Ko-hiông-chhī chèng-hú ūi-tio̍h hêng-tōng bô hong-piān ê tióng-chiá chún-pī kè-têng-chhia, múi chi̍t khu ū nn̄g keng chhia-hâng hū-chek chiap-sàng, chù liáu koh chē goân chhia chài tńg-khì chhù-·ni̍h, chhia-chîⁿ iû chhī-chèng-hú hū-tām. /高雄市政府為tio̍h行動無方便ê長者準備計程車,每一區有兩間車行負責接送,注了koh坐原車載轉去厝裡,車錢由市政府負擔。

中國烏白放聲ē hông驚!2021.06.27

La̍kgoe̍h chhela̍k hit kang Tiongkok tiāmchiⁿchiⁿ lóng bô chhut siaⁿ, liân ta̍k kang lâi Tâioân selâm háihe̍k pòtò ê Tiongkok kunki mā pàngká chi̍t kang bô lâi. /La̍k-goe̍h chhe-la̍k hit kang Tiong-kok tiām-chiⁿ-chiⁿ lóng bô chhut siaⁿ, liân ta̍k kang lâi Tâi-oân se-lâm hái-he̍k pò-tò ê Tiong-kok kun-ki mā pàng-ká chi̍t kang bô lâi. /六月初六hit工中國恬chiⁿ-chiⁿlóng無出聲,連逐工來台灣西南海域報到ê中國軍機mā放假一工無來。

咱感受tio̍h台灣人ê愛心!2021.06.20

hō͘tiàu só͘ū hōeoân tī oânsiān ê hônge̍k chongpī ēbīn, choânle̍k chioân siākhu thaikiámchām ê kangchok, kâng tó chi̍tmiā, thoânkiat khònge̍k. /hō͘-tiàu só͘-ū hōe-oân tī oân-siān ê hông-e̍k chong-pī ē-bīn, choân-le̍k chi-oân siā-khu thai-kiám-chām ê kang-chok, kâng tó chi̍t-miā, thoân-kiat khòng-e̍k. /號召所有會員tī完善ê防疫裝備下面,全力支援社區篩檢站ê工作,仝島一命、團結抗疫。

中國疫苗,無講你m̄知thang驚!2021.06.13

Tiongkok saⁿ chióng e̍kbiâu ê kiōngtông te̍ksek sī, ūsin ê chabó͘lâng, 60 hòe ísiōng nîtióngchiá kah ū bānsèngpēⁿ ê hoānchiá, chù liáuāu ê hoánèng téng anchoânsèng ê chèngkì bô kàu. /Tiong-kok saⁿ chióng e̍k-biâu ê kiōng-tông te̍k-sek sī, ū-sin ê cha-bó͘-lâng, 60 hòe í-siōng nî-tióng-chiá kah ū bān-sèng-pēⁿ ê hoān-chiá, chù liáu-āu ê hoán-èng téng an-choân-sèng ê chèng-kì bô kàu. /中國三種疫苗ê共同特色是,有身ê查某人、60歲以上年長者kah有慢性病ê患者,注了後ê反應等安全性ê證據無夠。

日本beh送疫苗hō͘台灣,中國teh跳啥?2021.06.06


E̍kbiâu oânchō͘ engkai tio̍h hôekui bánkiù sèⁿmiā ê chho͘sim, bô engkai lûnlo̍h choh tô͘bô͘ chèngtī sulī ê kangkū. I siōngbóeá chit kúikù ōe bêngbêng sī teh mā in Tiongkok kakī. /E̍k-biâu oân-chō͘ eng-kai tio̍h hôe-kui bán-kiù seⁿ-miā ê chho͘-sim, bô eng-kai lûn-lo̍h choh tô͘-bô͘ chèng-tī su-lī ê kang-kū. I siōng-bóe-á chit kúi-kù ōe bêng-bêng sī teh mā in Tiong-kok ka-kī. /疫苗援助應該tio̍h回歸挽救生命ê初衷,無應該淪落作圖謀政治私利ê工具。伊上尾á chit幾句話明明是teh罵in中國家己。

中國外交戰狼講白賊面bē紅!2021.05.23

kiⁿî chin chē kokka thīn Tâioân, náchhiūⁿ pí éngnî hibāng ke chin tōa. Tānsī m̄ta̍t tio̍h Tiongkok chi̍tê iôthâu /kin-nî chin chē kok-ka thīn Tâi-oân, ná-chhiūⁿ pí éng-nî hi-bāng ke chin tōa. Tān-sī m̄-ta̍t tio̍h Tiong-kok chi̍t-ê iô-thâu /今年真chē國家thīn台灣,ná像比éng年希望加真大。但是m̄值tio̍h中國一個搖頭

Chit遍美國真正起pháiⁿ ah!2021.05.16

Che sī Bíkok sêngbûn hoatàn tiong, thâuchi̍t piàn í "chènghú" chhengho͘ Tâioân.
/Che sī Bí-kok sêng-bûn hoat-àn tiong, thâu-chi̍t piàn í "chèng-hú" chheng-ho͘ Tâi-oân. /Che是美國成文法案中,頭一遍以「政府」稱呼台灣。

有chit款反對防疫ê 戇人!2021.05.09

sī ánchóaⁿ kàu sìgoe̍h jīsì, Tióngêng Hângkhong ū 235 lâng chù·kòe, Tionghôa Hângkhong chiah 44 lâng chù·kòe īhôngsiā ? /sī án-chóaⁿ kàu sì-goe̍h jī-sì, Tióng-êng Hâng-khong ū 235 lâng chù-·kòe, Tiong-hôa Hâng-khong chiah 44 lâng chù-·kòe ī-hông-siā ? /是按怎到四月二四,長榮航空有235人注過、中華航空才44人注過預防射?

Kā「中華民國」hit頂「ē變ân ê頭kho͘」pak掉!2021.05.02

Liânha̍pkok tē 2758 hō koatgī jī thâu jībóe lóng bô kóngtio̍h Tâioân kah Tâioân jînbîn /Liân-ha̍p-kok tē 2758 hō koat-gī jī thâu jī-bóe lóng bô kóng-tio̍h Tâi-oân kah Tâi-oân jîn-bîn /聯合國第2758號決議字頭字尾lóng無講tio̍h台灣kah台灣人民

好厲害ê翁茂鍾!2021.04.25

Kóngtio̍h bahchàng, cha̍pchhit lia̍p iáu sǹg sī sèkōaⁿ·ê. /Kóng-tio̍h bah-chàng, cha̍p-chhit lia̍p iáu sǹg sī sè-kōaⁿ-·ê. /講tio̍h肉粽,十七粒猶算是細kōaⁿ-·ê。

善良快樂ê台灣人2021.04.18

Chòekīn Liânha̍pkok kongpò͘ sèkài khoàilo̍k ê kokka, kiⁿî lán Tâioân pâi tī tēcha̍pkáu miâ, sī Achiu tējī miâ, Tanga tēit miâ. /Chòe-kīn Liân-ha̍p-kok kong-pò͘ sè-kài khoài-lo̍k ê kok-ka, kin-nî lán Tâi-oân pâi tī tē-cha̍p-káu miâ, sī A-chiu tē-jī miâ, Tang-a tē-it miâ. /最近聯合國公佈世界快樂ê國家,今年咱台灣排tī第十九名,是亞洲第二名、東亞第一名。

中國官場ê貪污淫亂無藥醫!2021.04.11

Káⁿ kóng koaⁿoân khùn sànchhiah châbó͘lâng ēsái bián chîⁿ? Hông khùn·khì ê châbó͘lâng ū chōe? /Káⁿ kóng koaⁿ-oân khùn sàn-chhiah châ-bó͘-lâng ē-sái bián chîⁿ? Hông khùn-·khì ê châ-bó͘-lâng ū chōe? /敢講官員睏散赤查某人會使免錢?Hông睏去ê查某人有罪?

馬英九前總統敢bē神經錯亂?2021.03.28

Má Engkiú chêng chóngthóng saⁿ kóng sì m̄tio̍h, i ê chhùiphóe hông ánne siàn kòelâi koh siàn kòekhì /Má Eng-kiú chêng chóng-thóng saⁿ kóng sì m̄-tio̍h, i ê chhùi-phóe hông án-ne siàn kòe-lâi koh siàn kòe-khì /馬英九前總統三講四m̄-tio̍h,伊ê嘴phóe hôngán-ne搧過來koh搧過去

中國共產黨出四個頭,舞kah你無頭!2021.03.21

suiàu lí ê sî ēsái tùi lí kha̍pthâu, jîāu tùi lí tìm thâu, jîāu tùi lí iôthâu, siōnglō͘bóe lia̍h lí khì chāmthâu. /su-iàu lí ê sî ē-sái tùi lí kha̍p-thâu, jî-āu tùi lí tìm thâu, jî-āu tùi lí iô-thâu, siōng-lō͘-bóe lia̍h lí khì chām-thâu. /需要你ê時ē-sái對你磕頭,而後對你tìm頭,而後對你搖頭,上路尾掠你去斬頭。

專業ê人tio̍h講專業ê話!2021.03.14

Má chêng chóngthóng, kah Tiongkok chhiam ê hit hūn hia̍pgī lí sī m̄ sī liân khòaⁿ to bô khòaⁿ? /Má chêng chóng-thóng, kah Tiong-kok chhiam ê hit hūn hia̍p-gī lí sī m̄ sī liân khòaⁿ to bô khòaⁿ? /馬前總統, kah中國簽ê hit份協議你是m̄是連看都無看?

涉嫌詐領助理費,真正有志一同?2021.03.07

Siáng kóng hógia̍h lâng tio̍h bē tham sètiâu chîⁿ, sànchhiah lâng khòaⁿtio̍h chîⁿ chhiú ittēng tio̍h ē ngiau? /Siáng kóng hó-gia̍h lâng tio̍h bē tham sè-tiâu chîⁿ, sàn-chhiah lâng khòaⁿ-tio̍h chîⁿ chhiú it-tēng tio̍h ē ngiau? /Siáng講好額人tio̍h bē貪細條錢,散赤人看tio̍h錢手一定tio̍h會ngiau?

中國軍機明明tio̍h是來亂ê!2021.02.28

khuichhun chhejī tio̍h lâi jiáuloān pa̍t lâng, lín ē soe kui nî! /khui-chhun chhe-jī tio̍h lâi jiáu-loān pa̍t lâng, lín ē soe kui nî! /開春初二tio̍h來擾亂別人,lín會衰歸年!

罷免高雄市議員黃捷,是一場笑話!2021.02.14

Hân chhī-tiúⁿ liân-sòa saⁿ piàn ìn kóng,"Ko-hiông hoat tōa-châi! " N̂g Chia̍p chhī gī-oân tong-tiûⁿ hoán pe̍h-ba̍k. / Hân chhītiúⁿ liânsòa saⁿ piàn ìn kóng,"Kohiông hoat tōachâi! " N̂g Chia̍p chhīgīoân tongtiûⁿ hoán pe̍hba̍k. /韓市長連續三遍應講:「高雄發大財!」黃捷市議員當場反白目。

聽chit陣小人án怎講!2021.02.07

chhamka chiūchit chíputkò sī kah íchêng ê gōakau sêngchiū kāngkhoán /chham-ka chiū-chit chí-put-kò sī kah í-chêng ê gōa-kau sêng-chiū kāng-khoán /參加就職只不過是kah以前ê外交成就仝款

M̄知馬英九teh kā蔣經國哭chhan啥?2021.01.31

Tâioân kó͘chhī m̄nā chhiaukòe chi̍tbān tiám, bānit tiám, bānjī tiám, chhiaukòe chi̍tbān gō͘chheng gōa tiám, kóng sī i Chhòa Engbûn hóūn. / Tâi-oân kó͘-chhī m̄-nā chhiau-kòe chi̍t-bān tiám, bān-it tiám, bān-jī tiám, chhiau-kòe chi̍t-bān gō͘-chheng gōa tiám, kóng sī i Chhòa Eng-bûn hó-ūn. /台灣股市m̄-nā超過一萬點、萬一點、萬二點、超過一萬五千外點,講是伊蔡英文好運。

楊黃美幸大出手做國民外交!2021.01.24

IûⁿN̂g Bíhēng Τōa Chhutchhiú Chò Κokbîn Gōakau! /Iûⁿ-N̂g Bí-hēng tōa chhut-chhiú chò kok-bîn gōa-kau! /楊黃美幸大出手做國民外交!