《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

201-chiam, 臭屁ê喇叭


(ū) (chi̍t) (chióng) 喇叭(lat-pah) chiok 臭 屁(chhàu-phùi)(i) ê 身 材(sin-châi) m̄-nā (tōa)phiāng,(chhùi) koh 特 別(te̍k-pia̍t)(khoah)唱 歌(chhiùⁿ-koa) 特 別(te̍k-pia̍t) 大 聲(tōa-siaⁿ)特 色(te̍k-sek) () (ū) (kàu) hèng 講 話(kóng-ōe)

喇叭(lat-pah) 大部 分(tōa-pō͘-hūn) khǹg-tiàm 室 內(sek-lāi)唱 歌(chhiùⁿ-koa) hō͘ (lâng) 欣 賞(him-sióng)若是(nā-sī) he (tōa)phiāng 闊 嘴(khoah-chhùi) koh 臭 屁(chhàu-phùi) ê 喇叭(lat-pah),khah ài tī 外 口(gōa-kháu) 廣 場(kóng-tiûⁿ) chhiaⁿ-iāⁿ chiah ē teh 癮 頭(giàn-thâu)。Siōng phòa-keh hoān (lâng) (hiâm)-.ê,to̍h () hit (chióng) 顧 人 怨(kò͘-lâng-oàn) koh (chhá) 死 人(sí-lâng) ê 大 聲(tōa-siaⁿ) (kong)街 頭(ke-thâu) 巷 尾(hāng-bóe) 四界(sì-kè) chhng,(koa)(chhiùⁿ),khah (kóng) to̍h () 拜 托(pài-thok) 拜 托(pài-thok) beh kā (soàn)á 送 去(sàng-khì) 冷 凍(léng-tòng)

啟示(khé-sī)噪 音(chhò-im) (chhá) 死 人(sí-lâng)放 送 頭(hòng-sàng-thâu) tio̍h 撙 節(chún-chat)

註解:
臭屁(chhàu-phùi):[形容人喜歡誇大炫耀,自以為是的樣子]
喇叭(lat-pah):[Speaker]
身材大phiāng(sin-châi tōa-phiāng):[大塊頭。身材高大。]
chhiaⁿ-iāⁿ(奢颺):[大派頭、大排場。]
teh癮頭(teh giàn-thâu):[過癮]
phòa-keh(破格):[缺乏理性、感性的行為。]
hoān人嫌(hoān-lâng-hiâm):[受人嫌棄]
顧人怨(kò͘-lâng-oàn):[招人討厭、嫌棄。]
大聲公(tōa-siaⁿ-kong):[power特大擴音器]
chhng(穿):[穿梭]