《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

055 chhiám, 番á油燈


hoan()() teng()ū() lâng() kóng() chò() chhàu’iû(臭 油)kia̍h,àmsî(暗時) tiám()to̍h hoan()() teng(),to̍h bē mêsî(暝時) àm()bînbong。 M̄koh hoan()() teng()kakī bē boánchiok(滿 足)i() himsiān(欣 羨) tiānthô͘(電 土) hóe()kng()iāⁿ iāⁿ chhiō chin() hn̄g()hoan()() teng() ta̍kàm() to̍h kakī kā tengsim(燈 心) thóng khah tn̂g(),án ne to̍h khí.lâi(起 來) ke() chin() kng()

chúlâng(主 人) hoathiān(發 現) kámkak(感 覺) chin()siong (),to̍h kā hoan()á() teng() kóng():「bîbî(微微)á kng() khah romantic(=浪 漫),mā khah séng()(),koh chiatséng(節 省) lênggoân(能 源)。」 goânlâi(原 來) bîbî(微微)á kng() khah romantic,hoan()á() teng() () koh chūpi(自 卑)() koh kā tengsim(燈 心) thóng khah tn̂g()

gū ì(愚意)chiatséng(節 省) lênggoân(能 源) () chi̍t() hāng() bítek(美德)