《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

066 chhiám, Tio̍h傷ê Bāhio̍h


chi̍t() chiah() bāhio̍h tio̍h siong()()lō͘piⁿ(路邊) haiⁿhaiⁿ chhan, poe()khí.lâi(起 來)chhùi() ta paktó͘(腹肚) koh iau。
() chi̍t() chiah() kebó(雞母) chhōa ke() á kiáⁿ kiâⁿ() tùi i() ê sengkhu(身 軀) piⁿ() lâi() :「Κo̍kko̍k kebó(雞母)pàithok(拜 託) pàithok(拜 託)pàithok(拜 託) () khì() khe() á iúⁿ chi̍t() kóa chúi() hō͘ góa() lim。」「 góa() () ū() lim chúi() to̍h ū() hoattō͘(法 度) kakī khì() chhōe chia̍hmi̍h(食 物)() hō͘ góa() pàithok(拜 託)kiù() góa() o̍ahmiā(活 命) hó.bô(好無)chûpi(慈 悲) ê ko̍kko̍k kebó(雞母) !」
góa() chiah () teh gōng() leh, góa() () kōaⁿ chúi() hō͘ () lim, sòa() lo̍h.khì(落去)góa() ê ke() á kiáⁿ to̍h piànsêng(變 成) () ê tiámsim(點 心) 。」
gû ' ì(愚意)chhianbān(千 萬) m̄thang siongsìn(相 信) pháiⁿ lâng() pian() ê hóthiaⁿ(好 聽) ōe()