《《平民ê基督傳》》

| | | 轉寄

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē saⁿ chiuⁿ Sè-hàn sî」 第二卷 基督來ê時「第三章 細漢時」(2/4)

Lán ū khòaⁿ-kìⁿ, tng tī I-é-su ná pek-kīn tī lîm-chiong ê sî, i ū chiām-chiām hián-chhut i ê sîn-sèng ê pì-bi̍t. Lán ū khòaⁿ-kìⁿ tī chèng sù-tô͘ ê tiong-kan, chiām-chiām ū seⁿ-khí kî-ī kah kiaⁿ-ùi ê liām-thâu, lâi teh su-siúⁿ i. Lán ū khòaⁿ-kìⁿ in ū siông-siông chheⁿ-kiaⁿ, chiap-chhiok tio̍h hit-ê chin-lí ê chi̍t-sut-á ê kng, iā soah siū chó͘-chí, m̄-ài in kóng-khí. Chóng-·sī kî-si̍t kàu tī i koh-oa̍h āu, seng thiⁿ kàu tī i ê êng-kng ê só͘-chāi, koh hit-ê iok-sok ê Sèng Sîn lîm-kàu liáu, hit-sî in chiah ū cha̍p-hun liáu-kái chit-ê thang chheⁿ-kiaⁿ ê ò-biāu ê ì-gī. Hit-sî in chiah oa̍t tńg-lâi hôe-sióng kah i chò-hóe kau-pôe hit saⁿ nî kú ê kì-ek, soah kî-koài hit-sî in ê ba̍k-chiu thài ē hiah-ni̍h hoe, bē-hiáu-tit in hiān-sî só͘ bat ê tō-lí, to̍h sī kóng,"tō chiâⁿ jio̍k-thé, khiā-khí tī lán tiong-kan, ū in-tián kah chin-lí móa-móa. Κoh goán bat khòaⁿ-kìⁿ i ê êng-kng, chhin-chhiūⁿ ko͘-kiáⁿ, tùi pē só͘ tit ê êng-kng."

Lán kám thang ēng kiaⁿ-ùi kah kín-sīn ê thāi-tō͘ lâi koh chìn chi̍t-pō͘? Lán sī khiā tī sèng ê tē, tī lán ê bīn-chêng ū chē-chē éng-oán ê ò-biāu tī-·leh. Chóng-·sī lán bōe jím-tit bô lâi su-siúⁿ i ê chêng-kéng. Lán ài chīn lán ê khùi-la̍t lâi sióng-siōng i. Chit-ê sîn-tông tùi i pún-sin ê ì-sek sī siáⁿ-khoán?

Tio̍h ē kì-tit, lán m̄-thang kan-ta sìn i ê sîn-sèng, iā tio̍h sìn i ê jîn-sèng. In-ūi I-é-su Ki-tok ū chiâⁿ-chò "chin-si̍t" ê lâng, tû-liáu tī lán só͘-ū ê gû-gōng, kò͘-chi̍p, í-ki̍p chōe-ok, í-gōa it-chhè, i sī lóng kah lán sio-siāng. I-é-su chò gín-á sī chò jîn-lūi ê chi̍t-ê gín-á. Lán teh kî-koài, m̄-chai kàu tī-sî I-é-su chiah khí-thâu lâi hián-bêng i só͘-ū ê khah ko-sióng ê ì-sek? Kàu tī-sî i chiah ū kám-kak-·tio̍h tī i ê sim-lāi só͘-ū hit-ê bē-tàng kóng-chhut ê chhim-chhim ê lêng-kài ê ì-sek? Siông-siông tī i ê gín-á sim ê kî-tó ê sî, ū tit-tio̍h chi̍t-sut-á ê àm-sī lâi bêng-pe̍k i só͘ hut-lio̍k khì ê úi-tāi ê sū, í-ki̍p kng-bêng kah bí-lē ê sè-kài ê keng-giām, to̍h sī chhiau-oa̍t tī tē-bīn só͘ bat keng-giām-·ê. Hit-sî m̄-chai tī i ê sim-lāi ū seⁿ-chhut kiaⁿ-ùi ê liām-thâu á bô? I-é-su iáu chò gín-á ê sî, m̄-chai bat teh siūⁿ i sī siáng, kám bat teh chhì-khòaⁿ ài beh liáu-kái i ê thian-hūn kah i lîm-kàu sè-kan ê bo̍k-tek?

Lán chai i chiâⁿ-chò lâng, to̍h sī ū chiap-la̍p jîn-lūi iú-hān ê khùi-la̍t, só͘-í i tī chi̍t-ē-á ū sit-lo̍h i ê chin-si̍t ê ui-giâm, bô cha̍p-hun ē kì-tit hit-ê éng-oán ê sè-kài. Nā bô án-ne, i sī bē-tàng chiâⁿ-chò "chin-si̍t" ê lâng. Tùi tī chit-tiám, lán tōa-bīn iáu ē-thang soat-bêng khah siông-sè -·chi̍t-sut-á. Tī kin-á-ji̍t ê sim-lí-o̍h, ū chi̍t tiâu sim-sek ê ha̍k-soat, kiò-chò chiâm-chāi ì-sek, tùi án-ne ū chí-sī lán chai, I-é-su ê sîn-sèng ê pì-koat ū chiâm-chāi tī i ê pòaⁿ chhéⁿ ê cheng-sîn chōng-thāi. Put-kò i pêng-siông chhéⁿ-ngō͘ ê ì-sek, sī chi̍t-ê chū-jiân lâng ê gín-á ê ì-sek. Tī chit kúi nî lâi, ha̍k-chiá put-chí ū káng-kiù lán lâng ê pòaⁿ ì-sek ê cheng-sîn hiān-siōng, chai-iáⁿ tī hit-khoán ê cheng-sîn hiān-siōng ê ē-bīn, ū chek-chū chē-chē só͘ bē kì-tit-· khì ê kì-ek tī-·leh, iā hiah-ê kì-ek khah siông nā tú-tio̍h thu̍t-jiân ê chhì-kek ê sî, to̍h sûi hāng sûi hāng koh phû khí lâi tī lán ê ì-sek ê lāi-tiong, koh-chài chi̍t hāng chi̍t hāng lâi siūⁿ-·tio̍h. Lán bat tha̍k-tio̍h ū siáⁿ-mi̍h gín-á phah m̄ kìⁿ, hō͘ chha̍t á-·sī sòng-hiong-lâng thau chhōa-· khì, chò-hóe tiàm it-jī cha̍p nî kú, tī hit tiong-kan, ta̍k-pái nā tú-tio̍h chin tōa ê chhì-kek ê sî, khah siông ē seⁿ-khí bô gōa hun-bêng ê ì-sek, lâi sió-khóa ē kì-tit chá-chêng i ê ko-sióng ê ka-têng, súi-súi ê khoân-kéng, í-ki̍p hit-ê bô gōa hun-bêng ê lāu-bú ê bīn-māu. Κiám-chhái khiā-khí tī Na-cha-lia̍t chit-ê sîn-tông I-é-su ê ì-sek, si̍t-chāi ū tām-po̍h chhin-chhiūⁿ án-ne ê khó-lêng.

Lán iông-ún chit khoán ê siat-sióng, m̄-thang phah-sǹg sī bô kèng-khiân ê sū. Put-kò lán tek-khak sī m̄-káⁿ koh siuⁿ chìn-chêng lâi kóng-khí siáⁿ-mi̍h.

Bô-lūn siáⁿ khoán, Hok-im-su só͘ kì sui-sī chió, iáu-koh lán bián-kiaⁿ lâi chhì-khòaⁿ biâu-siá i sè-hàn ê chêng-kéng, sòa lâi sióng-siōng hit-ê khoán-sit. Lán thang tùi lán só͘ bat i ê khoân-kéng lâi káng-kiù, sòa ēng kèng-khiân ê liām-thâu lâi sióng-siōng. Siat-sú lán nā ē khah koan-sim i tī āu-lâi só͘ kóng ê ōe, to̍h ē chhōe-tio̍h chē-chē sī i teh hôe-sióng i sè-hàn ê sū-si̍t.

Chhiáⁿ seng lâi siūⁿ Na-cha-lia̍t, chit-ê Na-cha-lia̍t to̍h sī i ê kò͘-hiong, sī tī tē-bīn chiūⁿ tē-it sîn-sèng ê só͘-chāi, sī i ê sè-hàn í-ki̍p siàu-liân sî-tāi it-chhè ê kì-ek pōe-kéng. Tùi chèng-lâng put-sî to hián-bêng i sī Na-cha-lia̍t ê I-é-su. Tī si̍p-jī-kè téng só͘ tèng ê chám-tiâu iā sī chheng-ho͘ i sī Na-cha-lia̍t ê I-é-su; i tùi thiⁿ-· ni̍h chhut-hiān lâi hō͘ Tà-soh ê Sàu-lô khòaⁿ-kìⁿ, hit-sî iā sī kóng,"góa to̍h sī Na-cha-lia̍t ê I-é-su, lí só͘ pek-hāi -·ê."

咱有看見,當tī耶穌ná逼近tī臨終ê時,伊有漸漸顯出伊ê神聖ê祕密。咱有看見tī眾使徒ê中間,漸漸有生起奇異kah驚畏ê念頭,來teh思想伊。咱有看見in有常常生驚,接觸tio̍h hit-ê真理ê一屑á ê光,也soah受阻止,m̄-ài in講起。總是其實到tī伊koh活後,升天到tī伊ê榮光ê所在,koh hit-ê約束ê聖神臨到了,hit時in chiah有十分了解chit-ê thang生驚ê奧妙ê意義。Hit時in chiah oa̍t轉來回想kah伊做伙交陪hit三年久ê記憶,soah奇怪hit時In ê目chiu thài會hiah-ni̍h花,bē曉得in現時所bat ê道理,to̍h是講:「道成肉體,khiā起tī咱中間,有恩典kah真理滿滿。Κoh阮bat看見伊ê榮光,親像孤kiáⁿ,tùi父所得ê榮光。」

咱kám thang用驚畏kah謹慎ê態度來koh進一步? 咱是khiā tī聖ê地,tī咱ê面前有chē-chē永遠ê奧妙tī-·leh。 總是咱bōe忍得無來思想伊ê情景。 咱ài盡咱ê氣力來想像伊。Chit-ê神童tùi伊本身ê意識是啥款?

Tio̍h ē記得,咱m̄-thang kan-ta信伊ê神聖,也tio̍h信伊ê人性。因為耶穌基督有成做「真實」ê人,除了tī咱所有ê愚gōng、固執,以及罪惡,以外一切,伊是lóng kah咱相siāng。耶穌做gín-á是做人類ê一个gín-á。咱teh奇怪,m̄知到tī時耶穌chiah起頭來顯明伊所有ê khah高尚ê意識?到tī時伊chiah有感覺-·tio̍h tī伊ê心內所有hit-ê bē-tàng講出ê深深ê靈界ê意識?常常tī伊ê gín-á心ê祈禱ê時,有得tio̍h一屑á ê暗示來明白伊所忽略去ê偉大ê事,以及光明kah美麗ê世界ê經驗,to̍h是超越tī地面所bat經驗-·ê。Hit時m̄知tī伊ê心內有生出驚畏ê念頭á無? 耶穌猶做gín-á ê時,m̄知bat teh想伊是siáng,kám bat teh試看ài beh了解伊ê天分kah伊臨到世間ê目的?

咱知伊成做人,to̍h是有接納人類有限ê氣力,所以伊tī chi̍t-ē-á有失落伊ê真實ê威嚴,無十分ē記得hit-ê永遠ê世界。若無án-ne,伊是bē-tàng成做「真實」ê人。Tùi tī chit點,咱大面猶ē-thang說明khah詳細一屑á。Tī今á日ê心理學,有一條心適ê學說,叫做潛(chiâm)在意識,tùi án-ne有指示咱知,耶穌ê神聖ê祕訣有潛在tī伊ê半醒ê精神狀態。不過伊平常醒悟ê意識,是一个自然人ê gín-á ê意識。Tī chit幾年來,學者不止有講究咱人ê半意識ê精神現象,知影tī hit款ê精神現象ê下面,有積聚chē-chē所bē記得-·去ê記憶tī-·leh,也hiah-ê記憶khah常若tú-tio̍h突然ê刺激ê時,to̍h隨項隨項koh浮起來tī咱ê意識ê內中,koh再一項一項來想-·tio̍h。咱bat讀tio̍h有啥物gín-á phah m̄見,hō͘賊á是sòng鄉人偷chhōa-·去,做伙 tiàm一二十年久,tī hit中間,ta̍k-pái若tú-tio̍h真大ê刺激ê時,khah常會生起無gōa分明ê意識,來小khóa ē記得早前伊ê高尚ê家庭,súi-súi ê環境,以及hit-ê無gōa分明ê老母ê面貌。Κiám-chhái khiā起tī拿撒勒chit-ê神童耶穌ê意識,實在有淡薄親像án-ne ê可能。

咱容允chit款ê設想,m̄-thang phah算是無敬虔ê事。不過咱tek確是m̄敢koh siuⁿ進前來講起啥物。

無論啥款,福音書所記雖是少,iáu-koh咱免驚來試看描寫伊細漢ê情景,續來想像hit-ê款式。咱thang tùi咱所bat伊ê環境來講究,續用敬虔ê念頭來想像。設使咱若會khah關心伊tī後來所講ê話,to̍h會chhōe-tio̍h chē-chē是伊teh回想伊細漢ê事實。

請先來想拿撒勒,chit-ê拿撒勒to̍h是伊ê故鄉,是tī地面上第一神聖ê所在,是伊ê細漢以及少年時代一切ê記憶背景。Tùi眾人不時to顯明伊是拿撒勒ê耶穌。Tī十字架頂所釘ê斬條也是稱呼伊是拿撒勒ê耶穌;伊tùi天-·裡出現來hō͘大數ê 掃羅看見,hit時也是講,「我to̍h是拿撒勒ê耶穌,你所迫害 -·ê。」