《《平民ê基督傳》》

| | | 轉寄

Tē Jī koàn Ki-tok lâi ê sî 「Tē saⁿ chiuⁿ Sè-hàn sî」 第二卷 基督來ê時「第三章 細漢時」(3/4)

Lán ài seng tām-po̍h lâi siūⁿ Na-cha-lia̍t ê chêng-kéng, ū chi̍t pak Pa-le̍k-su-teng ê tē-tô͘ tián khui-khui tī góa ê bīn-chêng. Góa sī chē ǹg pak, só͘-í tī góa ê tò pêng ū nâ-sek ê Tē-tiong-hái, chiàⁿ-pêng ū Iol-tàn-hô, pêng-hêng teh lâu. Chhiáⁿ ē kì-tit, ū chi̍t tiâu khoah-khoah ê soaⁿ-khiⁿ tùi Tē-tiong-hái chhut-hoat hoâiⁿ-kòe tiong-ng Pa-le̍k-su-teng ê soaⁿ-kok, thàng kàu Iol-tàn-hô. Chit tiâu soaⁿ-khiⁿ, sī kiò-chò Iâ-su-lia̍t(Jezreel) ê soaⁿ-khiⁿ. Kā chit tiâu soaⁿ-khiⁿ chò kài sòaⁿ, pak pêng ê thó͘-tē sī kiò-chò Ga-lí-la-iah. Taⁿ lán nā khiā tī chit tiâu soaⁿ-khiⁿ ê tiong-ng, bīn ǹg pak pêng, hit-sî lán thang khòaⁿ-kìⁿ chi̍t tiâu tō-lō͘, kiò-chò "Na-cha-lia̍t ê tō-lō͘" ū thàng chiūⁿ pak pêng, ti̍t-ti̍t ji̍p soaⁿ-· ni̍h, kàu tī hit-ê îⁿ-îⁿ ê chū-jiân ê hì-hn̂g lāi.

Tī-hia só͘-ū khòaⁿ-kìⁿ hit-ê îⁿ-îⁿ ê chū-jiân ê hì-hn̂g, to̍h sī I-é-su chò gín-á ê sî, só͘ keng-kòe ê bú-tâi.

Lán ài lâi sióng-siōng, tī hit-ê sè-sè ê bú-tâi ê I-é-su ê khoán-sit. Lán nā hôe-sióng lán chò gín-á ê chêng-kéng, to̍h ū thang chò chham-khó lâi pang-chō͘ lán khah bat i. Tī góa ê tha̍k-chheh keng, ū kòa chi̍t pak tōa ê tē-tô͘, ū ōe hit-ê îⁿ-îⁿ ê chū-jiân ê hì-hn̂g tī-·leh. Só͘-í góa thang khòaⁿ-tio̍h chá-sî i só͘ khòaⁿ ê sio-siāng ê soaⁿ-niá, í-ki̍p soaⁿ-khiⁿ, kah hit-ê sè-sè ê soaⁿ-lāi ê ke-á, só͘ chek-chū chē-chē pe̍h-sek ê khiā-ke chhù, koh tī hit-ê ke-á ê āu-bīn, ū o͘-sek ê ló͘-kó͘-chio̍h. Lán thang sióng-siōng, I-é-su tī sè-hàn ê sî, ū sì-kè kiâⁿ-iû tī hit-ê tiong-kan.

Kòe-khì sui-sī tú-tio̍h Thó͘-ní-kî lâng ê húi-hoāi, iáu-koh kàu tī kin-á-ji̍t, hit-ê kong-kéng, tōa-pō͘-hūn sī-bô siáⁿ-mi̍h piàn-ōaⁿ. Chhin-chhiūⁿ lán só͘-ū khòaⁿ-kìⁿ hit-ê e̍h-e̍h, oan-oan, oat-oat ê ke-lō͘, khí tī siâⁿ gōa ê khòng-iá, á-·sī hoe-hn̂g lāi ê khiā-ke chhù, í-ki̍p hit-ê chheⁿ-chhùi ê soaⁿ-kok, chhun-thiⁿ chi̍t-ē kàu, sì-bīn móa-móa to sī pek-ha̍p, kim-liân, mûi-kùi, pe̍h-sek ê bó͘-tan kah kî-î ta̍k téng-hō ê iá-hoe, lóng sio-cheⁿ khui, chhàn-lān kàu-ke̍k, chiâⁿ-chò pak pêng ê Pa-le̍k-su-teng tiong tē-it súi kéng chi̍t-ê, che lóng sī chá-chêng I-é-su só͘ khòaⁿ ê kong-kéng. Κoh ū chi̍t tiâu tn̂g-tn̂g ê soaⁿ-lō͘, to̍h sī i só͘ siông-siông teh kiâⁿ-·ê. Tī siâⁿ-· ni̍h ê āu-bīn, ū chi̍t-ê koân-koân ê soaⁿ, chá tī hó-thiⁿ ê sî, i ū khiā tī hit-ê téng-bīn lâi teh-khòaⁿ Tāi-pok soaⁿ, Hi-pek-lûn soaⁿ, í-ki̍p Sàu-lô kah Io-ná-than sí ê ki-pí-a(Gilboa) soaⁿ, iā sòa tùi hia lâi khòaⁿ hit-ê chhin-chhiūⁿ chi̍t pak ê tô͘ thián-khui-khui ê Ga-lí-la-iah hong-hùi ê soaⁿ-lūn-á, í-ki̍p sio-lī hn̄g-hn̄g hit-ê nâ-sek ê Tē-tiong-hái. Tī chit-ê bô piàn-ōaⁿ ê Tang-iûⁿ ê sè-kài, cha-bó͘ gín-á iáu sī chhin-chhiūⁿ chá-sî kāng-khoán, lóng sī tī ke-lō͘-· ni̍h teh sio jiáng, tī chhân-chng ê chéⁿ piⁿ teh âu-kiò, tī lō͘-· ni̍h ê chng-kha-lâng lóng kah chá-sî siāng khoán, sī chhēng hit-khoán hoe-âng liú-le̍k ê i-chiûⁿ, tī lō͘-· ni̍h tāi-ke se̍k-sāi sio chhéng-an. Sī lah!Koh ū thiⁿ-tiong ê poe-chiáu, to̍h sī i só͘ bat ín-khí-·ê, chiông-tiong ū chē-chē lán put-chí se̍k-sāi-·ê, chhin-chhiūⁿ ū pòaⁿ-thiⁿ-á, tō͘-koan, koh ū teh poe-lâi-poe-khì tī sè tiâu khe-á ê chio̍h-thâu téng ê chek-lêng (chek-lêng, gû-sái chiáu-á ), í-ki̍p kui tōa-tīn teh poe ê chhek-chiáu-á, to̍h sī i só͘ teh kóng, sui-jiân tī chhī-tiûⁿ-· ni̍h nn̄g chiah ta̍t ū chi̍t hun gîn, iáu-koh Siōng-tè ū teh chiàu-kò͘ i.

Taⁿ beh lâi siūⁿ Na-cha-lia̍t, i ê kò͘-hiong. I ū khiā-khí tī Na-cha-lia̍t ê chi̍t tiâu ê ke-·ni̍h, tiàm tī ba̍k-chhiūⁿ ê sè-keng chhù-á lāi, sī chiâⁿ-chò chi̍t-ê chū-jiân lâng ê gín-á, lâi tiàm tī chū-jiân lâng ê ka-têng. Tī hit-ê ka-têng tû-liáu I-é-su í-gōa, iáu-ū pa̍t-ê gín-á tī-·leh. Lán ē kì-tit, Na-cha-lia̍t ê chhù-piⁿ bat húi-pòng i, m̄ jīn i sī sian-ti lâng, in-ūi lóng bat i ê ka-têng sī teh chò-ba̍k, sī khiā-khí tī in ê keh-piah tiâu ê ke-á niā-niā. In ū thí-chhiò i kóng,"Chit-ê kám m̄-sī ba̍k-chhiūⁿ ê kiáⁿ? I ê lāu-bú kám m̄-sī kiò-chò Mâ-lí-ah, i ê hiaⁿ-tī kám m̄-sī kiò-chò Iâ-kop, Iô-se, Sí-mòng, Iô-tah? I ê chí-mōe kám bô lóng kah lán tī-chia?"

Lán tī-chia m̄-bián gī-lūn lâng siông-siông só͘ teh thó-lūn ê būn-tê, kóng, hiah-ê gín-á sī Mâ-lí-ah só͘ seⁿ-·ê, á-·sī Iô-sé-huh chêng ū chhōa chi̍t-ê lâi seⁿ ê kiáⁿ? Nn̄g pêng khiok lóng ū chē-chē ê gī-lūn, put-kò lóng bô ū phó͘-phiàn tek thang hō͘ chèng-lâng chiap-la̍p ê kiat-lūn. Bô-lūn siáⁿ khoán, chāi lán chí-ū thang kàu-gia̍h chai, ū kúi-nā ê hiaⁿ-tī chí-mōe kah I-é-su chò-hóe tōa-hàn tī hit-ê ka-têng.

咱ài先淡薄來想拿撒勒ê情景,有一幅巴勒斯坦ê地圖展(thíⁿ)開開tī我ê面前。我是坐ǹg北,所以tī我ê倒pêng有藍色ê地中海,正pêng有約旦河,平衡teh流。請ē記得,有一條闊闊ê山坑tùi地中海出發橫過中央巴勒斯坦ê山谷,thàng到約旦河。Chit條山坑,是叫做Iâ-su-lia̍t(Jezreel) ê山坑。Kā chit條山坑做界線,北pêng ê土地是叫做加利利。Taⁿ咱若khiā tī chit條山坑ê中央,面ǹg北pêng,hit時咱thang看見一條道路,叫做「拿撒勒ê道路」有thàng上北pêng,直直入山-·裡,到tī hit-ê圓圓ê自然ê戲園內。

Tī-hia所有看見hit-ê圓圓ê自然ê戲園,to̍h是耶穌做gín-á ê時,所經過ê舞台。

咱ài來想像,tī hit-ê細細ê舞台ê耶穌ê款式。咱若回想咱做gín-á ê情景,to̍h有thang做參考來幫助咱khah bat伊。Tī我ê讀冊間,有掛一幅大ê地圖,有畫hit-ê圓圓ê自然ê戲園tī-·leh。所以我thang看tio̍h早時伊所看ê相siāng ê山嶺,以及山坑,kah hit-ê細細ê山內ê街á,所積聚chē-chē白色ê khiā家厝,koh tī hit-ê街á ê後面,有烏色ê ló͘-kó͘石。咱thang想像,耶穌tī細漢ê時,有四界行遊tī hit-ê中間。

過去雖是tú-tio̍h土耳其人ê毀壞,iáu-koh到tī今á日,hit-ê光景,大部分是無啥物變換。親像咱所有看見hit-ê狹狹、彎彎、oat-oat ê街路,起tī城外ê曠野,á是花園內ê khiā家厝,以及hit-ê青翠ê山谷,春天一下到,四面滿滿to是百合、金蓮、玫瑰、白色ê牡丹kah其餘ta̍k等號ê野花,lóng相爭開,燦爛到極,成做北pêng ê巴勒斯坦中第一súi景一个,這lóng是早前耶穌所看ê光景。Κoh有一條長長ê山路,to̍h是伊所常常teh行-·ê。Tī城-·裡ê後面,有一个高高ê山,早tī好天ê時,伊有khiā tī hit-ê頂面來teh看Tāi-pok山,Hi-pek-lûn山,以及掃羅kah約拿單死ê ki-pí-a(Gilboa)山,也續tùi hia來看hit-ê親像一幅ê圖展開開ê加利利荒廢ê山崙á,以及相離遠遠hit-ê藍色ê地中海。Tī chit-ê無變換ê東洋ê世界,cha-bó͘ gín-á猶是親像早時仝款,lóng是tī街路-·裡teh相嚷,tī田庄ê井邊teh喉叫,tī路-·裡ê庄腳人lóng kah早時siāng款,是穿hit款花紅柳綠 ê衣裳,tī路-·裡大家熟似相請安。是lah!Koh有天中ê飛鳥,to̍h是伊所bat引起-·ê,從中有chē-chē咱不止熟似-·ê,親像有半天á、杜鵑,koh有teh飛來飛去tī細條溪á ê石頭頂ê鶺鴒(chek-lêng,牛屎鳥á),以及kui大陣teh飛ê粟鳥á,to̍h是伊所teh講,雖然tī市場-·裡兩隻值有一分銀,iáu-koh上帝有teh照顧伊。

Taⁿ beh來想拿撒勒,伊ê故鄉。伊有khiā起tī拿撒勒ê一條ê街-·裡,tiàm tī木匠ê細間厝á內,是成做一个自然人ê gín-á,來tiàm tī自然人ê家庭。Tī hit-ê家庭除了耶穌以外,iáu有別ê gín-á tī-·leh。咱ē記得,拿撒勒ê厝邊bat誹謗伊,m̄認伊是先知人,因為lóng bat伊ê家庭是teh做木,是khiā起tī In ê隔壁條ê街á niā-niā。In有恥笑伊講:「Chit-ê kám m̄是木匠ê kiáⁿ?伊ê老母kám m̄是叫做馬利亞,伊ê兄弟kám m̄是叫做雅各、約西、西門、猶大?伊ê姊妹kám無lóng kah咱tī-chia ?」

咱tī-chia m̄免議論人常常所teh討論ê問題,講,hiah-ê gín-á是馬利亞所生-·ê,á是約瑟前有娶一个來生ê kiáⁿ?兩pêng卻lóng有chē-chē ê議論,不過lóng無有普遍tek thang hō͘眾人接納ê結論。無論啥款,在咱只有thang夠額知,有幾nā ê兄弟姊妹kah耶穌做伙大漢tī hit-ê家庭。