《《台灣青年》精選台譯》

| | | 轉寄

"Tâi-oân Chheng-liân" Tē-saⁿ kòan tē-gō͘ hō hoat-khan-sû /《台灣青年》 第三卷第五號 發刊詞

Bo̍k-chêng, Ji̍t-pún lāi-tē tùi tong-tē kàu-io̍k hùi chiat-iōng ê thó-lūn chhiāng-chhiāng kún. Chôan kok kok tē ê tì-sek hūn-chú, chôan kok ê kàu-io̍k chiá kah chāi-iá tóng ê chèng-kài jîn-sū kiōng-tông cho͘-sêng saⁿ-kak liân-bêng, jî-chhiáⁿ tùi chèng-hú ê ī-tēng kè-e̍k hùn-nō͘ hoat-chhut hóan-tùi ê chiàn-hóe. Èng-tùi chiàn-āu choân-kiû put kéng-khì ê kín-kip chhò-si, ta̍k kok lóng teh ló͘-le̍k kiám-chió kok hong-bīn ê siau-hùi. Tē-it pái sè-kài tāi-chiàn kî-kan, sīm-chì tī Bí-kok, Tek-kok, Hoat-kok kah Eng-kok téng-téng kok-ka ê niû-si̍t mā ū chiat-iok ê hān-chè. Bo̍k-chêng ê Thài-pêng-iûⁿ hōe-gī ê chú-iàu bo̍k-tek sī sok-sió kun-pī, chiū án-ne thong-kòe chiat-séⁿ ta̍k ê kok-ka ê kun-sū khai-chi, hō͘ kok-ka pái-thoat giâm-tiōng ê tāng-sòe khùn-kéng, lâi chhiok-chìn choân-kiû ê bûn-hòa, bûn-bêng hoat-tián. Oāⁿ kù ōe lâi kóng, chiat-iok hān-chè ê siaⁿ-im sī beh hôe-ho̍k chiàn-āu keng-chè soe-thè, ū sió-khóa khah siau-ke̍k, tī sè-kài ê tōa iau-kiû chi hā, ná ē hóan-tùi hiān-kim lāi-koh ê chiat-iok àn? Ιn-ūi bīn-tùi bo̍k-chêng bô hoat-tō͘ oân-chôan chiat-iok, hiān-kim ê chèng-hú phah-sǹg beh tōa bú-lā lâi kiông-chè si̍t-si. Put-hēng ê sī, hiān-kim ê chèng-hú thê-chhiòng ê chiat-iok àn hông jīn-ûi sī tùi kok-bîn kàu-io̍k ê bô liáu-kái kah bô jia̍t-sim só͘ tì-sú ê tùi kàu-io̍k sū-gia̍p ê ge̍k-thāi, khiok m̄-sī chiat-séⁿ kim-chîⁿ. Hō͘ lâng ûi-hām ê chèng-hú kah-ná ū thiaⁿ-chhú jîn-bîn ê kiông-lia̍t hóan-tùi, m̄-nā hòng-khì chiat-séⁿ tē-hng kàu-io̍k hùi-iōng ê kè-e̍k, jî-chhiáⁿ beh chēng-ka kok-khò͘ tùi kàu-io̍k hùi-iōng ê pó͘ -thiap. Nā-sī án-ne, to̍h ē-sái o-ló bo̍k-chêng lāi-koh ê chhong-bêng.

X X X....X X X= pī chhat-tiāu

Kúi nî lâi, lán tông-pau tiong-kan kóng lâm-chú-hàn chin-si̍t-ōe ê lâng sòa-chiap chhut-hiān, iû-kî-sī hiah-ê tùi kòe-khì kah chit-má ê kàu-io̍k chōng-hóng ū put-pêng put-bóan ê lâng te̍k-pia̍t chē. Tong-kio̍k mā ū khòaⁿ-tio̍h chit-tiám, thê-chhut gī-bū kàu-io̍k ê si̍t-si hong-àn lâi chu-sûn, khak-si̍t sī chū chá í-lâi ê tōa kái-piàn. Toā-to-sò͘ ê phêng-gī-oân thiaⁿ-tio̍h kóng chìn-hêng gī-bū kàu-io̍k tio̍h khai-siau chi̍t ek îⁿ, in chú-tiuⁿ iân-kî phêng-gī-hōe, siūⁿ beh lâi oân-chôan thiat-siau tong-kio̍k ê tōa-táⁿ ū-sòan.

Nā-sī bô chó͘-gāi Tâi-oân tó-lāi ê bûn-hòa ta̍t-tio̍h hiān-tāi seng-oa̍h ê chúi-chún, bô-lūn jû-hô, bián-kóng sī tâu-chu chi̍t ek îⁿ, eng-kai piáu-sī hit-ê cha̍p pōe mā hoaⁿ-hí lâi khai. Goán hôai-gî kám tio̍h khai chi̍t ek îⁿ chiah ē-tàng si̍t-si. Tio̍h-sǹg hôaiⁿ-ti̍t ū pit-iàu khai hiah chē chîⁿ, he mā sī lán tông-pau la̍p-sòe ê hoeh-kōaⁿ chîⁿ; ūi siáⁿ-mi̍h Tâi-oân tó-lāi ê lâng tio̍h la̍p pí Ji̍t-pún lāi-tē lâng khah loa̍t-téng ê "ū miâ sòe" kah pí Ji̍t-pún lāi-tē lâng khah chē ê "bô miâ sòe"? Nā-sī án-ne chiat-iok sú-iōng, Tâi-oân ê gī-bū kàu-io̍k it-tēng chá to̍h oân-sêng.

Tông-pau hiaⁿ-tī chí-mōe! Kai hù ê chîⁿ eng-kai hoaⁿ-hí lâi hù, m̄-koh it-tēng tio̍h tōa-siaⁿ hoah kóng m̄-thang lōng-hùi, tio̍h ke̍k-le̍k chiat-iok.


目前,日本內地對當地教育費節用ê討論chhiāng-chhiāng滾。全國各地ê智識分子、全國ê教育者kah在野黨ê政界人士共同組成三角聯盟,而且對政府ê預定計劃憤怒發出反對ê戰火。應對戰後全球不景氣ê緊急措施,ta̍k國lóng teh努力減少各方面ê消費。第一次世界大戰期間,甚至tī美國、德國、法國kah英國等等國家ê糧食mā有節約ê限制。目前ê太平洋會議ê主要目的是縮小軍備,就án-ne通過節省ta̍k个國家ê軍事開支,hō͘ 國家擺脫嚴重ê重稅困境,來促進全球ê文化、文明發展。換句話來講,節約限制ê聲音是beh回復戰後經濟衰退,有小khóa khah消極,tī世界ê大要求之下,ná ē反對現今內閣ê節約案?因為面對目前無法度完全節約,現今ê政府phah算beh大bú-lā來強制實施。不幸ê是,現今ê政府提倡ê節約案hông認為是對國民教育ê無了解kah無熱心所致使ê對教育事業ê虐待,卻m̄是節省金錢。Hō͘人遺憾ê政府kah-ná有聽取人民ê強烈反對,m̄-nā放棄節省地方教育費用ê計劃,而且beh增加國庫對教育費用ê補貼。若是án-ne,to̍h ē-sái o-ló目前內閣ê聰明。

X X X....X X X=被擦掉

幾年來,咱同胞中間講男子漢真實話ê人續接出現,尤其是hiah-ê對過去kah chit-má ê教育狀況有不平不滿ê人特別chē。當局mā有看tio̍h chit點,提出義務教育ê實施方案來諮詢,確實是自早以來ê大改變。大多數ê評議員聽tio̍h講進行義務教育tio̍h開銷一億円,in主張延期評議會,想beh來完全撤消當局ê大膽預算。

若是無阻礙台灣島內ê文化達tio̍h現代生活ê水準,無論如何,免講是投資一億円,應該表示hit-ê十倍mā歡喜來開。阮懷疑kám tio̍h開一億円chiah ē-tàng實施。Tio̍h算橫直有必要開hiah chē錢,he mā是咱同胞納稅ê血汗錢;為啥物台灣島內ê人tio̍h納比日本內地人khah劣等ê「有名稅」kah比日本內地人khah chē ê「無名稅」?若是án-ne節約使用,台灣ê義務教育一定早to̍h完成。

同胞兄弟姊妹!該付ê錢應該歡喜來付,m̄-koh一定tio̍h大聲hoah講m̄-thang浪費,tio̍h極力節約。