《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

一支針補出一個無kāng款ê世界

阿母手the̍h一支針
看見小弟拆破ê地圖
放落我ê破衫
我講:阿母趕緊kā我補

阿母àn中東thīⁿ一針
一針亞洲一針南美洲一針
一針北美洲一針歐洲一針
一針非洲一針西伯利亞一針
阿母講:lín小弟kā一個舊ê世界拆拆破
  我先kā伊補幾針

阿母讀無幾字m̄-kú真趣味
提起ka刀剪來剪去
提起針線thīⁿ來thīⁿ去
Thīⁿ出一張伊心內ê地圖

我講:阿母 妳kā美國thīⁿ tiàm中國
   Kā中國thīⁿ tiàm美國ê所在
   Kā蘇聯khǹg tiàm中東
   Kā日本、德國補tiàm蘇聯
   阿母 產油ê中東也無補入khì.

阿母講:囝仔m̄知世事
  伊是阿母心內ê地圖


阿母提起針kap破衫
我趕緊接過來
補好我心內ê破孔

1970.05.01 初稿 1980.05.15 定稿