《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

I-sap 寓言 24

br> Sai chham Hô͘-lî tâng-chê beh khì phah-la̍h. Hô͘-lî siàn-tōng Sai, kiò-lâng khì chio Lî-á chò-tīn khì. Lî-á thiaⁿ-kóng Tāi-ông beh kap i kau-pôe, chin hoaⁿ-hí, sûi khì.

M̄-kú tán i kàu-ūi ê sî, Sai sûi kā Lî-á khian--sí, tùi Hô͘-lî kóng, “Che chiū-sī lán ê àm-tǹg. Lí seng kò͘ leh, góa khì khùn--chi̍t--chhéⁿ. Lí nā kaN2tang7 góa ê Lî-á, lí chiū kai-sí.”

Sai kiâⁿ-cháu, chhun Hô͘-lî tī hia tán; tán chin-kú bô khòaⁿ-kìⁿ Sai tńg--lâi, Hô͘-lî chiū thau-thau-á kā Lî-á ê thâu-náu chia̍h-tiāu.

Sai tǹg--lâi ê sî, khòaⁿ Lî-á ê thâu-náu bô--khì, tōa siaⁿ mn̄g Hô͘-lî kóng, “lî-á ê thâu-náu tó-ūi khì?” “Thâu-náu? Tāi-ông ah! I pún-lâi chiū bô thâu-náu lah! Nā ū, i chiū bē lo̍h tī lí ê hām-chéⁿ lo͘h.”

“Khiáu, Hô͘-lî chit-kù-ōe ìn liáu chin súi-khùi!”