《CTT出頭天園地》

| | || 轉寄

I-sap 寓言 42

42. Seⁿ Kim-nn̄g ê Gô-bó

Chi̍t-ê chng-kha lâng tī i ê gô-siū khioh-tio̍h chi̍t-lia̍p n̂g-n̂g kim-kim ê gô-nn̄g, the̍h- tio̍h chhiūⁿ iân hiah-ni̍h tāng. I kiaⁿ chi̍t-tiô, sim-lāi siūⁿ-kóng, it-tēng sī ū lâng teh kap i kún sńg-chhiò, kóaⁿ-kín kā tàn-tiāu.

Kòe chi̍t-ē-á, i koat-tēng beh seng kā khioh tńg-khì khòaⁿ māi leh. Āu--lâi, i hoat-hiān hit-lia̍p gô-nn̄g kèng-jiân sī sûn n̂g-kim--ê, hui-hiông hoaⁿ-hí.

Chū hit-kang khai-sí, ta̍k chá-khí gô-bó lóng ē seⁿ chi̍t-lia̍p kim-nn̄g. I chin-kín chiū piàn-sêng chi̍t-ê hó-gia̍h lâng. I jú-lâi jú hó-gia̍h, khiok jú-lâi jú tham-sim. I chin hò͘ⁿ-kî, siūⁿ beh chai-iáⁿ gô-bó ê pak-tō͘ lāi tàu-té ū jōa-chē kim-nn̄g, sī án-chóaⁿ bô beh chò chi̍t-khùn kā kim-nn̄g lóng seⁿ--chhut--lâi? Chiū kā gô-bó thâi--sí, beh khóaⁿ chi̍t-ē-á kiù-kèng. Siūⁿ bē kàu, gô-bó pak-tó͘ lāi liân chi̍t-lia̍p nn̄g mā bô!