赤崁樓ê情phoe【前期文章索引】

Lāng Ang’á ê Chhiú2021.12.26

Kásek
Sī chi̍t ki chin liúlia̍h ê chhiú
Tiàu gō͘ tiâu sisòaⁿ
Tèng lo̍h goán ê thâukhak sùki

Tī O͘àm Tiong To̍k Hêng2021.12.19

Góa tī o͘àm tiong to̍k hêng
O͘sek ê hong, chiàⁿ khau tò siàn
Līkeng ê chhùi kháu, thunlo̍h liáujiân
Ji̍tthâu sī bô kiâmchiáⁿ ê peng

Lāu Kimmn̂g ê Simsū ── Kimmn̂g sióngsiōng chi saⁿ2021.12.12

Kiâⁿji̍p oanoan khiaukhiau ê Kimmn̂g lāu ke
Chi̍t chiah thô͘káu’á hiòng lí pūi nn̄g siaⁿ seⁿhūn ê chioho͘
Lāu khì ê sòegoa̍t hiônghiông khiā khí‧lâi
Thí khui lia̍t âng hoehkng tiámto̍h làukau ê kìtî

Lāu Peng ê Pichêng ── Kimmn̂g sióngsiōng chi jī2021.12.05

Tùihōaⁿ iân phàulúi pêji̍p ba̍kchiu
Kimsek phah khui kong’êng ê chêng pòaⁿ sìlâng
Káⁿ sí koh sí bē khì ê oa̍h
Uikoân thiàuji̍p thihthang teh píⁿ kengkah
Pe̍hsek amkhàm oankhut ê āu pòaⁿ sìlâng
Siūⁿ sí koh sí bē khì ê sí

Bīpo̍ktôaⁿ ê Hoánpōe ── Kimmn̂g sióngsiōng chi it2021.11.21

Hīⁿkhang lāi putsî thiaⁿtio̍h
Chi̍t chūn chi̍t chūn lóng lóng ê siaⁿim
Saⁿ bān gōa ē bô kuichek ê chiatchàu
Gō͘ cha̍p nî lâi kín koh tāng ê kiaⁿ sim lún miā

Iâm Sú Siusû Cha̍p Khò2021.10.31

Chi̍t lia̍p chi̍t lia̍p iâm
Chi̍t tih chi̍t tih kōaⁿ
Chi̍t sûn chi̍t sûn jiâubûn
Chi̍t tǹg chi̍t tǹg jīnhūn
Sī pâipí

Hûn Chhiûⁿ ── Kì iâmchúi Tâioân si lō͘2021.10.24

Hiankhui nâsek ê bīnse
Lí sī chi̍t tiâu gēsu̍t ê khioksòaⁿ
63 tiâu si hûn
78 lia̍p si chí
Ū chêng ū gī ê pah nî le̍ksú

Ngē Kut ê Mûikùi ──Siōng Iûⁿ Kûi2021.10.17

Ngē kut ê mûikùi

1915 nî ê mn̂gsìⁿ phāng āupiah
Ji̍tpún peng liàmtn̄g Tâioân thâu
Tī lí káu hòe ê simkoaⁿ khut’á
Tâi lo̍h chi̍t lia̍p hoán-khòng ê chéngchí
Puh chhut ap bē píⁿ ê

Ngē kut ê mûikùi

Khunpin Peh ê Chhiòiông ── Siōng Bô Bí Lo̍k2021.10.10

Kōaⁿchúi thiàⁿsim chim sánchhiah ê chhânthô͘
Sánsán ê sìⁿmiā kiat pápá ê tiūsūi
Chi̍t pō͘ chi̍t pō͘ o͘ta ê khaìn
Siān tauhtauh ê ji̍tthâu khòaⁿtio̍h
Khunpin peh boánchiok ê chhiòiông

Hòngtáⁿ Bûnchiong Piàⁿmiā Chiú ──Siōng Iâmhūn tētài bûngē iâⁿ2021.09.26

Tng hongchhia thâu kôankôan pháng khí
Chi̍t ki Iâmhūn tētài bûngē kî
Thêngthêng tèng lo̍h lâm Khunsin biōtiâⁿ
Bē iô bē khi hiòng kàigiâm chhiàng siaⁿ

Kiâmtō͘ Goânchāi Bûnha̍k Hûn   ── Si chì Ngô͘ Sin’Êng pah hòe biánkī2021.09.12

Khòaⁿtio̍h lí ê tângsiōng
Góa chiah chaiiáⁿ lí
Tha̍ktio̍h lí ê si
Góa chiah se̍ksāi lí

Chhùi Kā Chhái Pit Chhut Thâu Thiⁿ ── Kháu chiok ōeka2021.08.29

Ūitio̍h tháukhui abú kiat kiû ê ba̍kbâi
Ngē jím gêchô khíhōaⁿ hoeh saisai
Ūitio̍h thè apa ê hoânló kiám pûi
Khíkin kā ân piàⁿsè lim pit chúi

Hōchò Ìchì ê Io̍hhng ── Ki-bah úisok chèng2021.08.22

Phāiⁿ chi̍t hù saⁿ kak la̍k khiau ê miāté
M̄ goān tèⁿ tiāmtiām kùchāi miāūn cheng
M̄ goān pī teh tiâu ê lênghûn bô siaⁿ
Khikhiau ê chéngthâu’á gīm ân sèⁿmiā chi pit
Gīgī chùn, la̍kla̍k chhoah
Thàumê thàu-ji̍t thò͘ ba̍k iô bē thêng

Lâi Bé Chháikǹg O͘h! ── Chiok ki chânchiòng chiá2021.08.15

Thàu tiongtàu ê ji̍tthâu, kā lûn’í ê lián’á hang chhut hûn
Chi̍t sian tòkiu ê sin’iáⁿ, chi̍t siuⁿ gō͘ hoe chháikǹg ê ēkha
Nn̄g chat ta-pô͘ ê liân’ngāu thúi
"Lâi bé chháikǹg o͘h──"

Góa Ah Ū Kámkak —— Si̍tbu̍t lâng2021.08.08

Khangkhang thàulām io̍hchúi bī ê pângkeng
Kā kakī khōng tòa pe̍hsek ê chhn̂gkin
Bián koh chhapsiâu ji̍tthâu ê chhiaiāⁿ
Bián koh thunlún hongthai ê hiaupai
Ánne, chiâⁿ hó

Châbó͘ Gín’á ê Ji̍tkì —— Siū ge̍k jîtông2021.08.01

Mamĭ, góa chiok siūⁿ lí ê
Papa kóng sī góa bô koai, lí chiah ē cháu chhutkhì
Hāi góa háu kui mê

Kámsiā Lí ê Ba̍ksái ——-Kapo̍k siūhāi hūlú2021.07.25

Kámsiā lí ê ba̍ksái
Tī lí chho͘ pêpê ê chhiútê līkhui góa iù mimi ê chhùiphóe liáu’āu
Lí ba̍kkho͘ kâm chúi, kóng lí ài góa
Góa goânliōng lí

Ékáu ê Iākhong ——Chhuki2021.07.18

Siān tauhtauh ê ji̍tthâu teh thoa âng hê ê sin’iáⁿ
Kúi lúi o͘ jîn lânglâng sangsang tiàu tī thiⁿténg bóe
Pehkhui kam’á sek ê hônghun
Khaisí chi̍t bān chi̍t bān thàngthiàⁿ ê thunlún

Góa Bô Koài Lí —— Polê oaoa2021.07.11

Góa bô koài lí
Tng góa tùi lí ê khachiahphiaⁿ, siak lo̍h
Góa thiaⁿkìⁿ sìⁿmiā chi̍t chat chi̍t chat, chhùi iûⁿiûⁿ
Lak lo̍h útiū khangkhak ê siaⁿim
Khinkhin khongkhong
M̄ sī lí chho͘ kha pūn chhiú
Sī góa miā tiong chùtiāⁿ

Iōng Koasiaⁿ Tián Sìⁿmiā —— Sīchiòng chiá2021.07.04

Koái’á, sô līkhui thóthàn ê lia̍hlêng pâng
Lângkheh khì-hiâm ê pháiⁿsiaⁿsàu
Iáu tī hīⁿkhang piⁿ, phōngphōng tân
Chi̍t tīn bîhong, khaukòe bīnphôe
Léngléng, tài sngbī

Ióngchiá Ūntōng Hōe —— Sin sim chiònggāi chiá2021.06.27

Kimsek ji̍tthâu kôankôan kòa thiⁿténg
Pe̍hsek hûnlúi sûi hong lōngliulian
Chiáuchiah tī chhiūki liu liulông
Hoaⁿhí ê chôaⁿchúi ti̍tti̍t tiòng

Tiûtû —— Siá chi̍t ūi sìcha̍p hòe ê toaⁿsin lílông2021.06.20

Góa thiaⁿkìⁿ chi̍t khek Bāng Chhunhong
Í Tekpò͘si ê chiatchàu
Tī lí simpâng mn̂gkháu
Tiûtû

Chhùi Kô͘kô͘ ê Chhunthiⁿ ——Suliām thâu chi̍t pún sichi̍p 《Niû’á Tāu ê Chhunthiⁿ》2021.06.13

12 goe̍h sngléng thiⁿ
Chiamchiam ê hong
Siā lo̍h sihsih chùn
Mā siā nńg chho͘ióng ê kutba̍k

Àm Lôan2021.06.06

Tùi phangchúi phoechóa ê khí-thâu
Siá lí ê miâ
Chi̍t keh chi̍t keh iù chōa chúihûn
Lóng sī lí siû‧ kòe ê chheng phang pho iáⁿ

Tan Lôan2021.05.30

Chi̍t châng lian‧ khì ê mûikùi
Oá tī bān chí chhian hông lûnhôe ê
Chhiûⁿ’á kak
Tiāmtiām ê hoe iáⁿ
Pa̍ktio̍h góa
Bô sînhûn ê ba̍kkng

Pōe’iáⁿ2021.05.23

Lí kiò góa kā ba̍kchiu kau hō͘ lí
O͘’àm sī lí ê sèkài
Gō͘ hoe cha̍p sek ê pò͘kéng
Lâu thòaⁿ o͘ kúikúi ê bū

Siû Bāng2021.05.16

Iāhêng kun ê sihsut’á pòsò͘ siaⁿ sàu
Ka tn̄g tù khíkôⁿ ê khùnbîn
Sô tī chhiûⁿá kak sûnlô ê siānthâng’á peng
Chha̍t thâu chha̍t hīⁿ, iōng hôe’ek ê lûita̍t
Sàubiô siûsek lāi ê góa

Siû Miā2021.05.09

Tī chit tè khiónghat sī ha̍phoat
Chauthat sī chètō͘
khausé sī chèngtong ê

Kījîn2021.05.02

Phâng hûn lám goe̍h siàn chhiⁿ khian ji̍t
Hiâⁿ hoe chú chhiū hang soaⁿ chian hô

Lak Siáu’ōe2021.04.25

Kìchiá hóngbūn hoānlâng,
Chhiáⁿmn̄g lí ji̍p ga̍k ê kámsióng?

Siû Bāng2021.04.18

Lí ēng hoeh kap eng gán
Kā sánchhiah chhèngsat
Chhèngchì phùnchhut ê hóechheⁿ
Kā chhengchhun sio·sí

Chiùchhng ê Hônghun Tô͘2021.04.11

Chhekchiáu'á chhōe bô tiūchháu lâng ê kengkah
Tō͘kún’á suh bô kamchià hn̂g ê lengchúi

蛀穿ê黃昏圖2017.06.18