《Kah陳小小做伙讀台語》

| | | 轉寄

信望愛聖經工具iOS版上架!
信望愛聖經工具Android版已經到 7.11版,支援離線閱讀、有聲聖經,mā有簡體版。Tiāⁿtiāⁿ tú tio̍h Apple ê使用者問tang時有iOS版?我心內kantaⁿ有os:「問天父阿爸ah。」

雖講阮是全義工組織,m̄ koh有kóa關鍵事工,若上帝無派來義工,iáu會撥款委外處理。關係信望愛聖經工具iOS版,阮問過幾間電腦公司,無一間願意接chitê案件。因為聖經閱讀真複雜,經文、註釋link來link去,新約ê希臘文寫法是tùi左pêng到正pêng,舊約希伯來文寫法是tùi正pêng到左pêng,電腦工程師看了lóng phi̍hphi̍h chhoah。

無想tio̍h信望愛技術組義工有一个少年人,伊舊年想beh轉考其它類別ê研究所,辭掉資訊科技業ê工作,tī預備考試kah考完teh等放榜ê時日中,上帝感動伊寫Apple ê信望愛聖經工具iOS版。伊jú寫jú有感動,jú寫jú有興趣,soah停bē落來,to̍h一直寫落去,無tńg去資訊科技業上班。

別人關心問伊:「你無收入án怎活落去?」伊想起主禱文「日用ê lim食,今á日賜hō͘阮」,to̍h憑信心繼續寫,m̄管做chit項tāichì是m̄是有薪水,伊mā無hō͘我知影。
Á我舊年暑假有tú tio̍h燦坤3C ê負責人,伊一向關心福音kah聖經事工。上帝感動伊beh奉獻新台幣50萬元hō͘信望愛,因為伊本人是Apple ê使用者,to̍h指定用tī開發信望愛聖經工具iOS版。

我hit時想beh kā伊講,我chhōe幾nā間公司lóng無成功,想講請伊修改奉獻項目,親像講硬體設備之類。M̄ koh,聖神ài我恬恬mài加講話,「天父上帝hō͘阮錢,你就做你該做ê tāichì。」

我心內恬恬想tio̍h「忠心」兩字。看起來我tio̍h koh再繼續去一一問電腦公司,看tó一間beh接案?Hit工tńg到厝,對技術組義工ê tjm講chit項事,伊to̍h kā我講ChihMing Lo已經恬恬開發一半à。阮lóng chhoah一tiô!敬畏上帝ê奇妙可畏。

信望愛聖經工具iOS 來kah真tio̍h時。Chìn前Andriod kah iOS全球賣量ê比例是3:1,m̄ koh台灣真奇怪,chit兩三年iOS用戶增加真chē,今年竟然達到1:1。耶和華是時間、空間ê主宰,祂hō͘ hit位少年人、燦坤兄、信望愛董監事lóng有仝款ê感動,成就了信望愛聖經工具iOS版。


信望愛聖經工具iOS 1.0版已經tī舊年年底(2021年12月2初一)通過審核,tī App Store chiūⁿ架。因為iáu有真chē問題ài修正,所以òaⁿ一個月chiah公布tī「編輯桌頭」,目前已經修改到1.4.1版(加上siōng新ê現代台語聖經)。她tú出世,iáu是一个細漢嬰á。軟體tio̍h iOS 14以上,iáu無支援離線版kah簡體。請使用者幫忙測試,而且tī App Store hia hō͘ in你寶貴ê意見。Kā她ê開發者鼓勵,hō͘她成長勇壯,服事chit代ê人。

下載信望愛聖經工具iOS版
信望愛聖經工具iOS版使用手冊