《Kah陳小小做伙讀台語》

| | | 轉寄

教會成做烏克蘭難民ê驛站

陳小小踏話頭:

Chit站á,全世界tī電視前á是網路頂,親目看tio̍h國家級ê貪婪野心之惡,是何等ê驚人。而且,無一个國家ē-tàng無受害,油、小麥、錫... 價siàu直直giâ,普羅人民mā全lóng tio̍h付出代價。

教會是一陣kakī知影kakī是自私ê、是ē犯tio̍h驚人罪惡ê人ê集合,知影只有耶穌ē tàng改變。信望愛主打文【教會成做烏克蘭難民ê驛站】講述教會án怎成做難民ê幫贊。Siōng特別ê是文中講tio̍h「Hit kóa來到chia ê人當teh受tio̍h傷害。In明顯相信露西亞是邪惡ê一pêng。」「上主ê形像」(Imago Dei Church)ê Mihai Chisari牧師講:「M̄ koh,咱想beh展示另外一件事,是用一種微妙ê方式—咱lóng有邪惡ê問題,he to̍h是咱lóng有罪。」

因為ánne chiah是事實ê真相。Tio̍h算逃離戰區,iáu活tī罪惡ê中間,別人á是kakī ê惡iáu hō͘咱彼此傷害。只有耶穌ê十字架,ē tàng帯領咱行出烏暗,入去光明。

【教會成做烏克蘭難民ê驛站】文/ Elliot Clark

Tī羅馬尼亞城市Sighetu Marmației ê郊外、烏色ê Tisza河對面,一台大貨車停留tī烏暗ê暗時。車燈ê光照出路裡霧霧ê身影:婦女、兒童kah老人……chiahê是逃離烏克蘭戰爭ê家庭。In ê逃走真慢koh堅定,汽車隊伍綿延15公里;有kóa人已經tī chia度過一个寒冷ê暗時,希望ē tàng趕緊去到Sighetu kah安全地帶。

當in最後去到十字路口ê時,in ē發現基督徒已經tī hia準備好勢爲大家提供援助。羅馬尼亞北部ê浸信會kah五旬宗教會當teh共同努力,歡迎hit kóa逃離家園ê人。Tī烏克蘭西部kah南部邊界ê國家檢查站,ánne ê畫面mā teh重複上演。

根據聯合國統計,tī露西亞侵入烏克蘭後無到二禮拜ê時間內,至少有200萬烏克蘭人kah其他人逃離chitê被戰爭thún踏ê國家。一半以上ê人進入波蘭,m̄ koh mā有數十萬人溢入來四kho͘ 圍其他小國。

Chit个趨勢kiámchhái ē加速。Tòeleh烏克蘭南部城市Odesa面對露西ê亞攻擊,隔壁國Moldova當teh爲in共同邊界可能出現jú來jú chē烏克蘭難民做準備。

Tòeleh戰爭連續,kui个東歐ê教會已經動員起來,爲hit kóa teh逃離烏克蘭路裡ê人服務。Chiahê教會成做倦tahtah出外人ê驛站,爲in提供食物、住所、交通kah救贖ê ǹg望。以下是Moldovakah羅馬尼亞ê難民事工看出。

Moldova ê Chișinău

當烏克蘭戰爭爆發ê時,位置是tī Moldova Chișinău ê「上主ê形像」教會牧師前往烏克蘭ê Odesa,幫贊一位宣教士朋友撤離。M̄ koh,當in去到Palanca ê邊界ê時,伊真緊意識tio̍h有大ê危險。Tī hia汽車排kah lòlò長,chiâⁿ千萬ê人當teh撤離,Moldova政府已經bē堪得負擔。

Chisari隨時tńg去厝裡,租一台麵包車。伊費時兩點鐘tńg來到Palanca提供幫贊。伊講:「頭一批通過ê人是來自Turkmenistan、Azerbaijankah伊朗ê人,in tī Odesa求學á是phah工。」Chisari因為ánne,kā in送到Chișinău,使用教會建築物爲in提供tòa ê所在,而且kah in分享上主ê疼。Chisari講:「我chit世人lóng無想tio̍h我ê教會內底會睏hiahni̍h chē人,其中iáu有一半是回教徒。」

Tú開始,來到教會走chhōe幫贊ê難民中無真chē烏克蘭人。顛倒是,「上主ê形像」教會收容了真chē來自尼日利亞、喀麥隆、埃塞俄比亞(Ethiopia)、尼泊爾kah印度ê國際學生。In ē tī hia停留一兩晚,了後前往下一站。

M̄ koh chitmá,來過暝ê主要是tùi烏克蘭南部過來ê婦女kah兒童。當in去到位ê時,「上主ê形像」教會爲in提供三頓、衫褲kah個人護理用品。因為建築物中無châng浴設備,教會成員開放in ê厝。(Chisari指出,若是你tī車裡等待30點鐘,你真明顯非常需要洗一个身軀。)

Tio̍h講是大多數難民kantaⁿ tī教會等待真短ê時間,而且koh有語言障礙,m̄ koh,「上主ê形像」教會猶原盡力滿足in ê情感kah精神上主要ê需求。信主ê老母kā gíná chhōa.leh來探訪hit kóa受tio̍h heⁿh驚ê家庭。當gíná tī聖殿內做伙chhitthô ê時,老母to̍h聚集做伙祈禱。

教會iáu幫贊難民繼續in ê旅程。通過kah kui个地區ê教會合作,in ē tàng幫贊chiahê旅途中ê chheⁿhūn人,kā in kah附近城市á是國家ê基督徒連結起來。各教會共同組織成做難民之路—差不多ná親像美國南北戰爭期間ê「地下鐵路」—爲難民提供後勤支持kah旅行文件等等方面ê協助。

M̄ koh並m̄是每个人lóng teh流動,有kóa人選擇留落來。Tī過去ê兩个主日內,「上主ê形像」教會个禮拜已經坐kah滿滿。In chitmá開始tī崇拜ê時提供翻譯;in mā編寫一本多語言ê福音手冊,chit本手冊親像寫hō͘朋友ê phoe,非常小心講tio̍h戰爭ê邪惡。「Hit kóa來到chia ê人當teh受tio̍h傷害,in明顯相信露西亞邪惡ê一pêng,」Chisari講:「m̄ koh,阮想beh展示另外一个件事,m̄ koh是用一種微妙ê方式—咱lóng有邪惡ê問題,he to̍h是咱lóng有罪。」

羅馬尼亞ê Sighetu Marmației

Tī戰爭爆發後ê禮拜日早起,Gabriel Michnea kantaⁿ睏兩點鐘,á後站是tī伊羅馬尼亞那間小教會ê會眾面前。伊大部分是kui暝無睏,祈求上主幫贊伊ê教會成員應對pôaⁿ過邊界ê烏克蘭人潮。Chit位牧師呼籲伊ê會眾做出應允:「Chitmá是咱爲人做一kóa tāichì ê時à—爲教會外ê人。」

Hit工下晡,Sighetu ê Bethany浸信會隨時行動起來;一kóa人去拜訪會友ê厝,收集嬰á床、床chū、毛毯kah面布。In kā教會ê地下室,甚至大禮拜堂,改造成做一个庇護所。

Tī in頭一週安置ê 120名難民中,第一个去到位ê是一位名叫沃斯亞·波蒂亞克chabó͘ gíná,in翁是一位烏克蘭个牧師。沃斯亞已經有娠6個月,當戰爭tī她所在ê克里喬沃市爆發ê時,她不得不逃離hia。In翁決定繼續留tī烏克蘭服事。Kah這同時,沃斯亞tī伯大尼浸信會m̄知厭倦teh工作,幫贊她ê難民同胞翻譯,而且提供服務。

Kah其他東歐國家ê真chē信徒反應仝款,Sighetu ê教會而且bē滿足tī kantaⁿ接收kah養飼hit kóa來chia ê人。In iáu爲難民提供汽油費,幫贊in tī附近ê城市chhōe公寓,甚至安排in前往koh khah遠ê所在,親像布達佩斯á是布拉格。

最近,米赫內亞開始kah一陣基督徒車隊做伙進入烏克蘭。羅馬尼亞北部ê教會當teh努力協調,kā一車一車ê寄付/樂捐物資,親像油、麵粉,用水運送來到邊界。In已經確定一个烏克蘭牧師網絡,in ē tàng接收chiahê物件(地點不詳),了後倒tńg去外喀爾巴阡地區ê各城市,分發chiahê物件—這是一項人道主義kah傳福音ê努力。

Hō͘米赫內亞興奮ê是,伊ê會眾án怎應對chit場危機。伊講:「阮教會ê人是真正是活石,in熱心提供協助,聚會祈禱,爲基督kah祂ê福音做見證。Tī過去ê兩禮拜中,我一直teh kā in講:Chitmá是kā咱所宣揚ê一切付諸行動ê時à。Chitmá是活出咱ê信仰,做咱蒙召服事ê siōng好時機。』」

世界之光

無論是爲難民提供溫暖ê燒湯á是庇護所,臨時診所á是祈禱ê所在,á是kantaⁿ暫時tháu放路裡ê疲勞欠缺,教會lóng是倦tahtah難民ê重要驛站。這並m̄是因爲chiahê建築物提供siōng好tòa ê條件,á是siōng安全ê空間,卻是因爲其中有上主安置ê活石—教會ê成員。

基督ê救贖kah新造ê人ê súi,在tī祂拯救ê人身chiūⁿ顯現,mā tī祂使用ê人身chiūⁿ顯現,in因為祂ê疼來拯救別人。當教會履行使命,成做烏暗中ê一道光,上主mā teh實現祂救贖ê目的。Tńg來到羅馬尼亞,米海·Chisari已經tī chiahê烏暗日子中看tio̍h一絲á ǹg望:「我已經有見證真chē人ê 心門phah開kah好奇。我thang看tio̍h上主已經teh工作à,阮teh beh看tio̍h豐收。」

譯:DeepL;校:JFX。原文刊載tī福音聯盟英文網站:Churches as Waystations on the Refugee Road from Ukraine.

作者Elliot Clark是美南浸信會ê神學碩士畢業,tòa tī中亞,kah牽手、kiáⁿ兒做伙開拓hoa̍h文化ê教會。目前爲國際領袖培訓(Training Leaders International)tī海外培訓在地教會領袖。伊ê著作有《流亡ê福音:tī家己ê土地親像生份人ê宣教生活》(Evangelism as Exiles: Life on Mission as Strangers in Our Own Land,TGC,2019)kah《宣教使命:回復保羅宣教ê初衷》(Mission Affirmed: Recovering the Missionary Motivation of Paul,Crossway,2022)。