《Kah陳小小做伙讀台語》

| | | 轉寄

聖經是一本活ê冊

陳小小踏話頭:

最近我深深ê體會:上主用話語管理世界。

律法中ê簡單容易版「十誡」,siōng搭óa原文ê翻譯是「十話句」。上主對祂子民ê十話句,to̍h有夠額來管理世界。 遵行ê人kakī受賜福,mā hō͘四kho͘圍ê人kah世界行向美好;m̄遵行ê人kakī受苦,mā hō͘四kho͘圍ê人kah世界平平受tio̍h伊ê傷害。

Siōng 齊備koh豐富ê話語是聖經。本期信望愛電子報提起「聖經是上主話語ê燄火」,而且講:「真chē世代ê人lóng體驗過咱談論ê chit種大能」。

人生ê路裡,我幾nā pái遭遇苦難kah引誘,多年對主ê忠誠,差不多被擊thàng過,m̄ koh,聖經ê話語mā tiāⁿtiāⁿ kā我拯救出來。我mā tio̍h親像本文ê見證講:聖經是一本活ê冊。

【聖經是一本活ê冊】文/彭彥華

對清教徒來講,聖經m̄ kantaⁿ是一本記載真chē信息kah神學ê冊,它同時mā是一本有影響力ê冊,ē tàng用非常特殊ê能力來打動人、影響人。

清教徒相信聖經永遠有意義koh絕對bē過時;有一位清教徒講:「雖然聖經有真chē部分是tī特殊場合寫hō͘某一kóa特定ê人,m̄ koh tī上主ê旨意中,聖經仝款也ē tàng教導所有時代ê信徒,ná親像teh特別寫hō͘ in仝款。」In確信聖經對in kakī ê處境講話,因為ánne推崇ta̍k工讀聖經。John Preston講:「若是想beh得tio̍h豐盛ê恩典,to̍h ài詳細研讀、查考,koh暝日思考聖經ê經文。」

清教徒想講,閱讀聖經本身無啥物超凡ê力量,並m̄是讀完聖經to̍h ē脫胎換骨,重點是beh看咱ê心內án怎回應聖經。Kantaⁿ講是頭腦有聖經ê智識是無夠,iáu ài咱ê意志順服聖經ê內容,hō͘聖經ê話語真正進入咱ê心內。有一位清教徒講:「真chē人閱讀聖經ê時,讀tio̍h上主ê奇妙保守kah拯救,m̄ koh in kantaⁿ仰慕chiahê已經成就ê神跡,kakī卻無仝樣去投靠上主,這是極大ê錯誤。」另外一位講:「咱閱讀聖經中ê任何命令,特別應該應用tī kakī ê身chiūⁿ,to̍h親像上主直接吩咐咱,á是tùi天頂特別發送一个信息hō͘咱。」

因為清教徒想講聖經充滿性命力,並m̄是一本tiāmtiām ê死冊,所以in對聖經ê影響力有極大ê信心。In想講「雖然人像石頭hiah剛硬,m̄ koh,聖道ná親像一支摃槌á,ē tàng phah碎chit塊硬石;雖然人親像尖刺ê刺phè,m̄ koh,聖道ná親像燄火,ē tàng kā in火燒。」In講聖經「對良心帶有bē tàng抵抗拒絕ê能力。」甚至kā聖經稱做「上主話語ê燄火」,有一位清教徒講:「真chē世代ê人lóng體驗過咱談論ê chit種大能,chit種大能tùi聖經發出來,ná親像燄火,hō͘人ê心復興,to̍h ná親像tùi死裡koh活仝款。」

有一件真實ê案例thang真好來說明清教徒chit種觀點。Tī 1555年ê英格蘭,有一位名叫約翰.羅杰斯ê改宗人士,tī宗教法庭被指控當做是異端。Hit時,血臊ê瑪麗女王ê首席大法官嘉德納主教講:「M̄是,聖經bē tàng證明啥物,聖經是死ê,一定tio̍h靠一个活人來詮釋。」羅杰斯回答:「無lah,聖經是一本活ê冊。」Chit句話成做清教徒長到兩个世紀ê座右銘。

Siōng尾,咱thang用日內瓦聖經ê序言來總結清教徒對聖經ê看法:「聖經是咱路裡ê光,是天國ê鎖匙,是咱患難中ê安慰,是咱對抗撒旦ê盾牌kah寶劍,是一切智慧ê學校,是咱thang瞻仰上主面容ê一面鏡,是上主恩惠ê見證,以及咱靈魂ê唯一米糧kah滋養。」