《Kah陳小小做伙讀台語》

| | | 轉寄

用拉丁文聖經歌頌—武加大譯本中ê音樂

陳小小踏話頭:

信望愛本期主打文章為台北大直女聲合唱團指揮楊幼棻老師所寫,以記念chit兩个譯本上架。她私底下對我分享帶領合唱團ê經驗,真chē團友m̄是基督徒,卻愛唱chiahê拉丁文詩歌,oló上帝。我禁bētiâu想tio̍h kakī讀雄女,班際合唱比賽,班裡竟然票選出tī選曲tio̍h唱韓德爾ê哈利路亞。同學大部分lóng m̄是基督徒,卻愛oló上帝。容允我借用詩篇148

哈利路亞!
Lín beh tùi天頂oló耶和華,
Tī koân ê所在oló伊!

伊ê眾使者ah,tio̍h oló伊!
伊ê眾天軍ah,lóng tio̍h oló伊!

日頭月娘ah,tio̍h oló伊!
發光ê星辰ah,lóng tio̍h oló伊!

地chiūⁿ一切所持有ê,大魚kah深海,火kah冰雹,雪kah霧氣,成就伊命令ê狂風,大山kah小山,結kóechí ê樹á kah一切香柏樹,野獸kah一切chengseⁿ,蟲thōa kah飛鳥,世間ê君王kah萬民,領袖kah世間所持有ê審判官,

少年kah少女,老人kah gín'á,lóng tio̍h oló伊!

感謝上帝hō͘信望愛網站也ē tàng對獻詩kah合唱有幫贊kah利益。願全地受造lóng oló耶和華ê名!因為獨持有伊ê名被尊崇,伊ê榮光tī天地之上。

【用拉丁文聖經歌頌—武加大譯本中ê音樂】文/楊幼棻

對從事古典聖樂工作、專業ê合唱指揮家、教會詩班成員、古典音樂師生á是愛好者、作曲家、古典文學研究員、神職人員、史學家,甚至是一般人,拉丁文聖經武加大(Vulgate)譯本lóng有相當ê重要性。M̄ koh對大多數華人來講,tio̍h精通拉丁文,koh ē tàng流利地閱讀武加大譯本並無容易。若是想beh koh khah深入探討古典宗教樂曲ê拉丁文歌詞內涵,除了ài有拉丁文聖經,iáu ài有適當ê工具協助,thang好ta̍k節ta̍k句對照歌詞ê起落轉折。最近,歡喜聽tio̍h信望愛聖經網站(https://bible.fhl.net)持有武加大譯本、新武加大譯本上架,對音樂人來講,真是好寶貴ê禮物。

#樂曲幾nā pái引用ê譯本

武加大譯本成冊tī主後4世紀,當時羅馬帝國皇帝君士坦丁大帝(Constantine I The Great)歸屬基督教,教宗達瑪穌一世(Pope Damasus I)委派聖經學者耶柔米(Jerome)以希伯來文、希臘文、亞蘭文聖經為底本,負責重譯當時ê舊版拉丁文譯本,to̍h是後世代所見ê武加大譯本。

就ánne直到16世紀馬丁路德興起宗教改革chìn前,武加大譯本一直是西方教會公認ê權威文本。超過千年ê期間,kui个歐洲基督教ê文學、音樂、建築、藝術kah禮儀文化,lóng kah此譯本密密關連。到taⁿ真chē iáu teh傳唱、創作ê古典聖樂歌詞á是形式,mā猶原深深釘根tī武加大譯本。親像nā tú tio̍h聖誕節期,廣播電台、音樂會á是教會必唱ê合唱曲〈尊主頌〉(Magnificat,路加福音1章46~55節),仝款ê曲名卻持有真chē版本,ta̍k个版本都風格無仝。

Tùi巴哈、海頓、莫札特、孟德爾頌、李斯特,到20世紀英國ê約翰‧盧特(John Rutter),各式各種ê作曲家lóng有。〈尊主頌〉是古典聖樂中siōng有名、siōng普遍被古典音樂作曲家譜曲ê聖經經文,是歌詞直接引用自武加大譯本拉丁文聖經siōng典型ê例。

除了馬利亞ê頌歌,路加福音iáu有〈撒迦利亞頌歌〉(Benedictus,1章68~79節)、〈西面頌歌〉(Nunc dimittis,2章29~32節)。Chit三首新約福音書裡siōng主要ê頌歌(Canticles),後來漸漸形成特定ê樂曲名稱,乃是因拉丁文聖經頌歌hit段經文ê第一个拉丁文字á得名。拉丁文聖經舊約裡iáu有幾首無kài出名m̄ koh tī古典聖樂真有價值ê頌歌:以賽亞頌歌(以賽亞書12章1~6節)、希西家頌歌(以賽亞書38章10~20節),以及摩西頌歌之一(出埃及記15章1~19節)、摩西頌歌之二(申命記32章1~43節)、哈the̍h頌歌(撒母耳記上2章1~10節)、哈巴谷頌歌(哈巴谷書3章2~19節)。以上chiahê,lóng是取自拉丁聖經經文tiāⁿtiāⁿ吟唱ê頌歌。

初代教會取自武加大譯本聖經經文吟唱ê頌歌,到taⁿ猶原被傳唱ê iáu有詩篇。詩篇siōng尾三首,lóng有Laudate chitê字,是oló ê意思,它們hông稱做oló詩篇(Laudate Psalms),其中以詩篇150篇〈oló上主〉(Laudate Dominum in sanctis ejus)siōng廣泛(hoat)被創作kah流傳。Tī 16世紀文藝復興siōng顛峰ê意大利經文歌(Motet)作曲家帕勒斯提ná(G. P. da Palestrina),kah 20世紀顛覆西方古典音樂想像ê露西亞作曲家史塔giú汶斯基(I. Stravinsky),lóng bat引用詩篇150篇創作出非常偉大á優美ê聖樂。

Tabi̍t ê懺悔詩幾千年來mā引起世間人共鳴。詩篇51篇(武加大譯本ê 50篇)〈求主垂憐〉(Miserere mei, Deus)to̍h有真chē版本ê樂曲,bat被英國伊莉莎白女王時代作曲家拜爾德、天才莫札特kah 19世紀匈牙利偉大ê音樂教育家高大宜等人引用創作,而且tī古典聖樂合唱曲目中佔有一席之地。以上chiahê無論是oló詩篇、懺悔詩篇,直到21世紀,iáu連續持有真chē作曲家引用這武加大譯本經文創作聖樂,傳唱無停。

#篇次kah節次差別

Tio̍h注意ê是,武加大譯本詩篇編排ê篇次、節次kah和合本聖經有差別,tī聖經網站使用「版本對照」ê時ài khah注意,m̄ koh新武加大譯本無ánne ê問題。以下舉例說明:

1.tī節次方面,大部分詩篇tī經文開始chìn前lóng有關係作者á是使用場合ê註記,武加大譯本ê詩篇經文ē向後sóa一á是二節,造成kah其他版本後面ê節次對bōe起來。

2.tī篇次方面,武加大譯本ê詩篇9篇有33節,合併和合本ê詩篇9 kah 10篇,後面篇次仝理路ē向前sóa。詩篇147篇共有20節,武加大譯本卻分做146篇(前11節)kah 147篇(後9節),詳情見下:

和合本1~8篇=武加大譯本1~8篇
和合本9~10篇=武加大譯本9篇
和合本11~146篇=武加大譯本10~145篇
和合本147篇1~11節=武加大譯本146篇
和合本147篇12~20節=武加大譯本147篇
和合本148~150篇=武加大譯本148~150篇

#願景

超過千年豐富ê西方基督教文化遺產中,歷世歷代根據武加大譯本á創作ê詩章、頌詞、散文、詩歌、樂曲、戲劇無計較伊ê數,tùi siōng早ê葛利果聖歌(Gregorian Chant),到文藝復興時期複音音樂發展去到顛峰ê經文歌、清唱劇(Cantata)、神劇(Oratorio),以及現代一般人有khah熟sāi ê安魂曲(Requiem),伊ê歌詞ê撰(choān)寫á是引述lóng離bē開武加大譯本。

願當今參與聖樂事奉ê基督徒,透過聖樂中ê拉丁文koh khah深體會過去教士、信徒ê敬虔,而且傳承in留落來豐富寶貴ê基督教禮儀文化遺產。Á武加大譯本結合聖經工具,tútú to̍h是起動chitê連結ê siōng好橋樑。深信tī未來,作曲家ē tàng重新運用chiahê素材,發展出另外一个波全新ê敬拜音樂風潮。

願上帝ê話ē tàng起造ta̍k位使用各版本聖經ê人,來榮光祂kakī ê名。


(作者為台北大直女聲合唱團指揮)