《Kah陳小小做伙讀台語》

| | | 轉寄

落榜ê恩典


Chabó͘ kiáⁿ大學畢業了後,tī厝裡九個gōa月。她想beh從事社會福利、社會政策等等ê工作,去社會局、教養院、職訓局就業服務中心、榮民服務處等等單位,輔導學員á是單親家庭、辦理輔導活動kah社會救濟、kē收入戶救助等等ê業務。

她ta̍k工規律teh讀冊,而且不斷練習考古題,到目前為止,總共考過三pái相關領域ê無仝考試。每pái成績公布,知影無考tiâu,總是ē流目屎、心情kē落。我等她ê好朋友來安慰她,情緒漸漸回復平穩,to̍h kah她分享我ê心得:落榜是天父上主大大ê恩典kah保守。

Chabó͘ kiáⁿ thí開大目chiu專心斟酌teh注意聽,我對她講:「若無夠額ê實力考tiâu,顛倒是一種災難。因為進入khangkhòe場,真chē m̄ bat,to̍h ē成做前輩kah同伴ê負擔。若一直tòe bē tio̍h,koh khah可能成做被排除冷落ê對象。一直被否定,mā ē想beh離職。沉重ê壓力mā ē致使各種ê身心狀況出問題。所以,能力無夠ê狀況下無考tiâu,絕對是天父上主ê恩典kah保守。尤其是罪進入世界,khangkhòe場真chē陷阱,菜鳥á若tú tio̍h心懷不軌ê老鳥,菜鳥á tio̍h算心存正直,m̄ koh若對法規不熟sāi,kiámchhái to̍h ē成做老鳥謀取利益、事後卸責ê工具。」我不斷強調,她一定tio̍h ài有夠額ê實力,特別是公務相關ê法規,一定tio̍h ē曉倒頭唸。

Kah chabó͘ kiáⁿ分享了chiahê人生經驗,禁bē tiâu回想三十gōa年前,kakī tī大學時代信主。當時性命淺薄ê我總認為tùi心所beh、凡若事順利、祈禱百發百中,chiah是天父上主捧tī手心內ê驕驕女。暗戀了啥人,上主to̍h一定tio̍h hō͘對方mā疼我,兩人就交往結婚。Beh考啥物試,上主一定tio̍h hō͘我考過。Beh chhōe啥物頭路,上主lóng hō͘頭家欣賞我、錄用我。......到taⁿ回想起來,我總是忍bētiâu慶幸,iáu bē bái當時上主無hō͘我暗戀啥人,啥人to̍h來追我。Mā感謝主,大學都市計畫系畢業,考交大資管所無考tiâu。我koh khah是oló主,新竹科學園區朋友提供一个真好êkhangkhòe,m̄ koh我已經成做神學生。若對方koh khah早一點點á,我kiámchhái to̍h委身資訊業。

人生各種考試,我mā經歷過幾pái無考好、無考過,心情kē落kah苦悶。M̄ koh,我bat tī相出路ê狀況,無夠額ê實力考tiâu。M̄ koh,後來kui个學習過程thang講是一種驚人ê試煉。Tī大ê壓力下,膀胱炎chia̍pchia̍p復發,肩、頸kah腳頭u不斷復健治療,兩pái萌生退學ê念頭,m̄ koh ē tàng做ê,mā是kantaⁿ有牙齒根咬leh,拚命讀冊來jiok tio̍h進度。我後來mā明白,是án怎公義ê上帝beh提早hō͘我入去?因為一kóa事工需要我持有hit个實力。Á我所欠缺ê智慧,天父lóng ē設法補足。我tī其中忍苦受煎熬(chianngâu),不時親像火山噴湧ê負面情緒,天父一一差派無仝ê天使帶來安慰、鼓勵、支持,mā有ê天使負責督促、教示我進前。

Chitê痛苦ê學習經驗,hō͘我深深經歷tio̍h祂是化災難成做祝福ê上主。多謝耶穌三十年前ê十字架救贖,hō͘我成做天父上主ê kiáⁿ兒,ē tàng參與而且享受上主對世界ê疼ê計畫,以及有聖靈老師內駐ê時時引chhōa kah糾正,hō͘我經歷人生,看待tāichì ê角度,tùi淺薄漸漸增長變成深koh厚。

Chabó͘ kiáⁿê讀冊狀況bē bái,ta̍k日照起工一步一步來,三pái考試成績不斷提升,jú來jú óa近錄取標準。感謝上主,阮仝款有一个靈,她明白我所講ê。阮祈禱ê角度正確,祈求預備考試ê過程,óa靠聖靈上主來連續ê堅持kah努力,一步一步成長來持有hitê領域ê實力。阮做伙為tio̍h ánne感恩。阮做伙繼續進前。