《Kah陳小小做伙讀台語》

| | | 轉寄

Tī基督裡互相順服

陳小小踏話頭:聖經ê分段,是後來加起lih ê。其中siōng有意思ê to̍h是以弗所書5:21 「Lín tio̍h用敬畏基督ê心來互相順服。」

Chìn前chit節分段到頭前ê教會生活,用tī主內兄弟姊妹互動頂面。M̄ koh新版本ê聖經,kā chit句分段到後面,用tī丈夫kah牽手互動頂面。Á我個人看做是雙用,用tī教會,mā用tī家庭。Tī厝裡總有不斷ê大細事,hō͘翁ábó͘之間thang實際操練chit句話。若tī厝裡無法度做到,ánne tī教會就koh khah oh做到à。

本期信望愛電子報主打文談翁ábó͘ tī基督裡彼此順服。三十gōa年ê婚姻生活,我得tio̍h彼此順服ê秘訣,he to̍h是以弗所書5:21頭前ê半節「用敬畏基督ê心」。翁ábó͘兩人lóng敬畏基督,to̍h bē發生「翁婿亂使用權柄、牽手當女王」ê奴隸牽手亂象。厝內有基督,是何等ê幸福!


【Tī基督裡互相順服】文/彭彥華

聖經中chit種翁婿做頭kah牽手順服ê觀點beh án怎落實在tī生活中?因為翁婿tī實際生活中真容易亂使用權柄,soah致使牽手真oh去順服翁婿,所以,chit部分ê討論to̍h變kah真重要à。

Tāi先,翁婿做頭,並無代表牽手是翁婿ê奴隸。John Downame講:「上帝賞賜牽手hō͘翁婿,m̄是beh做chapo͘人ê奴僕,卻是做伊ê幫手、顧問kah安慰者。」清教徒tiāⁿtiāⁿ kā牽手稱做助理,牽手m̄ nā是牽手á是同伴,卻是翁婿ê幫手kah助理。

這以外,牽手ê順服mā m̄是意思是講bētàng kah翁婿爭論。Samuel Willard指出,kantaⁿ tī做丈夫ê觀點有符合聖經ê時,牽手chiah tio̍h應順服伊,伊講翁婿:「應該提供hō͘牽手信服ê理由,chiah ē tàng hō͘牽手順服伊;若無,伊無任何強制牽手順服ê權利。」翁ábó͘之間甚至有責任互相苦勸,為tio̍h疼心kah責任ê緣故,應該選擇siōng適當ê時機彼此勸誡。

Ánne,牽手tī厝裡是m̄是完全無權柄? In是m̄是無權利決定任何tāichì?清教徒講m̄是,in認做bó͘ · ê tī厝裡某一kóa範圍是有權柄ê。親像,牽手對gín'á kah chhiàⁿ工有權柄。有一位清教徒講伊kā家庭ê財務交hō͘牽手管理,因為牽手tī處理金錢ê tāichì比伊真gâu。

有趣味ê是,John Milton講:「若是牽手比翁婿koh khah謹慎聰明,á翁婿mā家己知影是ánne,」翁婿ê權威to̍h有「特殊例外,因為chit時有一條koh khah自然、koh khah koân ê法則,to̍h是khah有智慧ê人應該管理khah無智慧ê人。」

換話句來講,當清教徒強調翁婿做頭、牽手順服ê時,無代表翁婿bētàng hō͘牽手做一kóa決定,mā無代表翁婿無法度tī某一kóa tāichì頂面聽牽手ê話。有一位清教徒講:「Beh kā一个家管理好勢,tī一kóa tāichì頂面kiámchhái是翁婿比較khah gâu,á tī另一kóa tāichì頂面kiámchhái是牽手比較khah gâu。」

另外,chit種觀點mā m̄是講牽手bētàng對翁婿進行屬靈方面ê教導á是勸勉。有一位清教徒講:「牽手thang、mā一定tio̍h tī私下靠tio̍h疼心提出忠告,勸誡in ê翁婿。」「做丈夫ê意思違背上帝ê旨意ê時,牽手tī屬靈kah信仰ê tāichì頂面to̍h m̄免聽從伊。牽手m̄免無條件來順服翁婿,若她確定kakī開嘴反對ê是有罪ê tāichì,她to̍h ē tàng謹慎責備kah勸誡她ê翁婿。」

總講一句,雖然翁婿是厝裡ê頭,m̄ koh翁ábó͘之間應該分享治理家庭ê權柄,因為治理家庭是雙方ê職責。咱應該tùi「主要家長」kah「副家長」ê角度,來看待翁ábó͘雙方tī厝裡ê權柄,翁ábó͘應該彼此同心、同工,mā應該彼此扶持kah勸誡,卻m̄是tùi主人kah奴隸ê角度來看待翁婿ê權柄kah牽手ê順服。