《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

041_chhiám, 烏鴉á嘴ta天氣(thiⁿ-khì)炎 熱(iām-joa̍h)烏鴉(o͘ - a)á(chhùi)ta,(siūⁿ)boeh lim(chúi)(chí)(khoah),m̄-koh()溪 水(khe-chúi)()水 窟(chúi-khut)(i)chhōe(lâi)chhōe(khì)發 現(hoat-hiān)chit-kâi(kiâm)tôa-á(àng)(chhùi)細細(sè-sè)(tō͘)大 大(tōa-tōa)內 面(lāi-bīn)()(pòaⁿ)(àng)(chúi)。Boeh ián,ián bē();boeh lim,lim bē-tio̍h,taⁿ,如何(jû-hô)()()

烏鴉(o͘ - a)á(tián)巧 氣(khiáu-khì)趕 緊(kóaⁿ-kín)()石 頭(chio̍h-thâu)á,(chi̍t)(lia̍p)(chi̍t)(lia̍p)tàn落去(lo̍h-.khì)清 水(chheng-chúi)(phû)(kàu)(àng)á(chhùi),chiâⁿ簡 單(kán-tan),lim-tio̍h(chúi)ah。

寓意(gū - ì)解 決(kái-koat)tāi-chì用 心(iōng-sim)(siūⁿ)思考(su-khó)(seⁿ)巧 氣(khiáu-khì)(ū)巧 氣(khiáu-khì)to̍h ē簡 單(kán-tan)解 決(kái-koat)tāi-chì。

註解:
嘴ta(chhùi-ta):[口渴]
烏鴉á(o͘-a-á)[巨嘴鴉Large-billed Crow]
lim水止渴(啉chúi chí-khoah):[喝水止渴]
水窟(chúi-khut):[水坑]
chhōe來chhōe去(chhōe-lâi-chhōe-khì):[找來找去]
chit-kâi:[一個]
鹹tôa-á(kiâm-tôa-á)/醬鹹(chiùⁿ-kiâm):[醃漬食物的通稱]
肚(tó͘):[肚子]
ián(ián):[二人角力,將對方摔倒]
taⁿ(今):[現在]
tàn落去(掞-.lo̍h-khì):[丟下去]