《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

205-chiam 瓊花kah茶花瓊 花(khêng-hoe)茶 花(tê-hoe) () () 厝 邊(chhù-piⁿ)總 是(chóng-.sī)茶 花(tê-hoe) koân(tōa)開 花(khui-hoe) (pe̍h)siak-siak,(âng)phà-phà,五 花(gō͘-hoe) 十 色(cha̍p-sek)(nāu)chhai-chhai,(lâng) (khòaⁿ) (lâng)o-ló。Ah()瓊 花(khêng-hoe) lóng ()pì-sù pì-sù,bih-tiàm 壁 角(piah-kak)() (lâng) chhap (i)莫 怪(bo̍k-koài) (i) iap(ai)

茶 花(tê-hoe) 安慰(an-ùi) 瓊 花(khêng-hoe)(kóng):「M̄-thang 看 輕(khòaⁿ-khin) ka-kī,(tán) () 開 花(khui-hoe) hit(àm),to̍h (ū) (lâng)吟詩(gîm-si)()o-ló kah 觸 舌(tak-chi̍h),m̄-thang bē記得(kì-tit)() () 月 下(goa̍t-hā) 美人(bí-jîn)。」

瓊 花(khêng-hoe) 暗 淡(àm-tām) 聲音(siaⁿ-im) (kóng):「Τa̍k() (tán)à (tán),to̍h () (tán)一 暝(chi̍t-mê) ê 光 彩(kong-chhái),siâng (chai) iáu(bōe) 天 光(thiⁿ-kng)to̍h⋯⋯」

煙 火(ian-hóe) 好 看(hó-khòaⁿ) () gōa()瓊 花(khêng-hoe) 開 花(khui-hoe) () 一 暝(chi̍t-mê)

註解:
瓊花(khêng-hoe):[曇花]
茶花(tê-hoe):[茶花]
鬧chhai-chhai(nāu猜猜):[場面非常熱鬧、熱烈的樣子]
ah若(抑nā):[如果是⋯]
pì-sù(閉思):[個性內向、害羞,靦腆的樣子]
bih-tiàm壁角(覕踮piah-kak):[躲在牆角]
無人chhap伊(bô-lâng插i):[沒人理他]
iap哀(iap-ai):[獨自暗處傷心]