《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

206-chiam, 迷信hām正信
(kah)() kám (ū) (sìn) 媽 祖(má-chó͘)
(it)(ū)
(kah)迷信(bê-sìn)
(it):M̄()(góa) (sìn) 媽 祖(má-chó͘) ê 慈 悲(chû-pi)

(kah)() kám (ū) (sìn) 佛 祖(hu̍t-chó͘)
(piáⁿ)(ū)
(kah)迷信(bê-sìn)
(piáⁿ):M̄()(góa) (sìn)佛 祖(hu̍t-chó͘) ê 慈 悲(chû-pi) 喜 捨(hí-siá)

(kah)() kám (ū) (sìn)耶穌(i-é-su)
(teng)(ū)
(kah)迷信(bê-sìn)
(teng):M̄()(góa) (sìn) 耶穌(i-é-su) ê 博 愛(phok-ài)

啟示(khé-sī)堅 信(kian-sìn) 慈 悲(chû-pi)喜 捨(hí-siá)博 愛(phok-ài),to̍h() 正 信(chèng-sìn)