《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

219-chiam, 兩隻雞公三 字 經(sam-jī-keng) (kóng)(khián) (siú) ()(ke) (su) (sîn)。」

(lâng) tau 兩 隻(nn̄g chiah) 雞 公(ke-kang)(chi̍t) (chiah) (siú) 本 份(pún-hūn),ta̍k(kang) 準 時(chún-sî)「o̍h-o̍h oh!o̍h-o̍h oh!」(kiò) (lâng) 精 神(cheng-sîn)田 庄(chhân-chng) 做 穡(chò-sit) (lâng) chiâⁿ o-ló。

另 外(lēng-gōa) 貧 惰(pîn-tōaⁿ) hit (chiah) (thiaⁿ) kah (khí) pháiⁿ()決 定(koat-tēng) beh khah (chá) 精 神(cheng-sîn) (kiò) (lâng) 起 床(khí-chhn̂g)(i) ta̍k 早 起(chá-khí) 透 早(thàu-chá) (nn̄g) 三 點(saⁿ-tiám) to̍h 開 始(khai-sí)「o̍h-o̍h oh!o̍h-o̍h oh!」(thî) bē-soah,實 在(si̍t-chāi) (chhá) (lâng) (bîn)

(kòe) () (kàu) à,「Beh thâi tó (chi̍t) (chiah) (chò) 牲 禮(seng-lé)leh?」

「Chit (chiah) (lâu) leh 準 時(chún-sî) (kiò) (lán) 起 床(khí-chhn̂g) 做 穡(chò-sit)。」

「Án-ne (lia̍h) hit (chiah) (chhá) (lâng) (bîn) ê (lâi) thâi。」

寓意(gū - ì)() 適 當(sek-tòng) ê () gâu,有時(ū-sî) ē 惹來(jiá-lâi) 災厄(chai-eh)

註解:
牲禮:[牲畜宰殺潔淨之後的祭品]
假gâu:[自以為是、自作聰明]
惹來:[引起,招來]
災厄:[災難,禍患]