《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

005-chhiám, 台灣犬有夠巧


(gō͘)(la̍k)(chiah)台 灣(tâi-oân)(káu)á tī(hái)phiâⁿ chhit-thô散 步(sàn-pō͘),sńg kah chiâⁿ歡 喜(hoaⁿ-hí),m̄(chai)啥 物(siáⁿ-mi̍h)()chūn,(chi̍t)(bóe)鯊魚(soa-hî)(siû)óa海墘(hái-kîⁿ),kā台 灣(tâi-oân)(khián)警 告(kéng-kò):「Lín m̄()tiàm(hái)phiâⁿchhit-thô,趕 緊(kóaⁿ-kín)落 來(lo̍h-.lâi)泅 水(siû-chúi)khah安 全(an-choân)。」

「Chiâ kā()(kóng)è?」

「Ah to̍h hit(chiah)(béng)(hó͘)lah!」

「Siáu-.ê!台 灣(tâi-oân)根 本(kin-pún)()(béng)(hó͘)。」聰 明(chhong-bêng)巧 氣(khá-khì)ê台 灣(tâi-oân)(káu)á繼 續(kè-sio̍k)chhit-thô散 步(sàn-pō͘)

寓意(gū - ì):「謠 言(iâu-giân)(chí)(î)智者(tì-chiá)。」巧 巧(khiáu-khiáu)(lâng)m̄-thang hō͘ 謠 言(iâu-giân)騙 騙(phiàn-phiàn)(khì)

註解:
台灣犬:[國際認證正名]
chhit-thô:[玩耍]
泅óa海墘:[游近海邊]
海phiâⁿ:[平坦的海灘、沙灘,潮間帶。]
chiâ:[誰]
ah to̍h hit隻猛虎lah:[就是那隻老虎啦]
siáu-.ê:[瘋子]