CTT出頭天園地【前期文章索引】

I-sap 寓言 502008.01.27

50. Thò͘-á Kap ku

Ū chi̍t-pái, thò͘-á pûn ke-kui kóng, i cháu ê sok-tō͘ pí pa̍t-lâng lóng khah kín, bô lâng ē pí--tit.

I-sap 寓言 492008.01.20

49. Kā Niau-á Kòa Giang-á

Chi̍t-tīn niáu-chhí chò-tīn teh chham-siông, beh án-chóaⁿ tùi-hù in ê te̍k-jîn-niáu-á. Ta̍k-ê cha̍p-chhùi káu kha-chhng,

I-sap 寓言 482008.01.13

48. To̍k-gán Lo̍k

Chi̍t-chiah lo̍k-á put-hēng chi̍t-lúi ba̍k-chiu pháiⁿ--khì, khòaⁿ-bē-tio̍h mi̍h-kiāⁿ.

I-sap 寓言 472008.01.06

47 Sit-khì Bóe-liu ê Hô͘-lî

Chi̍t-chiah hô͘-lî bóe-liu hō͘ gia̍p-á gia̍p--tio̍h, ūi-tio̍h beh tô-miā,

I-sap 寓言 462007.12.30

46.Hô͘-lî Kap Ho̍h

Hô͘-lî tī lō͘--nih tn̄g--tio̍h Ho̍h, kap i sio-chioh-mn̄g, chhiūⁿ hó pêng-iú kāng-khoán.

I-sap 寓言 452007.12.23

45. Chhò-chhâ ê kap Chôa

Chi̍t-ê kôaⁿ-thiⁿ sî-á, ū chi̍t-ê chhò-chhâ ê lâng tú chò-sit chò-liáu, beh tńg-khì chhù --ni̍h.

I-sap 寓言 442007.12.16

44. Hong kap Ji̍t-thâu

Chi̍t-ê kôaⁿ-thiⁿ ê chá-khí, Hong kap Ji̍t-thâu nn̄g-ê teh chèⁿ kóng tàu-té sím-mi̍h lâng khah gâu.

I-sap 寓言 432007.12.09

43. Kang-lâng kap Iā-eng

Joa̍h-thiⁿ ê àm-mî, ū chi̍t-ê kang-lâng tó-tī chhiū-á-kha teh thiaⁿ iā-eng chhiùⁿ-koa,

I-sap 寓言 422007.12.02

42. Seⁿ Kim-nn̄g ê Gô-bó

Chi̍t-ê chng-kha lâng tī i ê gô-siū khioh-tio̍h chi̍t-lia̍p n̂g-n̂g kim-kim ê gô-nn̄g,

I-sap 寓言 412007.11.25

41. Lô͘-lē kap Sai

Ū chi̍t-ê lô͘-lē kiò A-Bûn, tùi i ê chú-lâng hia thau-cháu--chhut--lâi, bih tī chhiū-nâ-lāi.

I-sap 寓言 402007.11.18

40. Chúi-ke kap Gû-káng

Chi̍t-chiah lāu chúi-ke chē tī chúi-khut-á-piⁿ teh tuh-ku.

I-sap 寓言 392007.11.11

39. Hóe-ke kap Khóng-chhiok

Ū chi̍t-chiah hóe-ke tōa-táⁿ cháu-ji̍p-khì khóng-chhiok ê tē-pôaⁿ.

I-sap 寓言 382007.11.04

38. Iā-pô

Chiáu-lūi kap Siù-lūi ū chi̍t-tiûⁿ chiok tōa ê chhiong-tu̍t teh beh po̍k-hoat.

I-sap 寓言 372007.10.28

37. Lo̍k-á kap Phah-la̍h ê Lâng

Ū chi̍t-pái, lo̍k-á tī chúi-tî-á piⁿ teh lim-chúi. I khòaⁿ-tio̍h chúi--ni̍h ka-kī ê hêng-iáⁿ,

I-sap 寓言 362007.10.21

36. Lî-á Kap Chhit-thô káu

Ū chi̍t-kang, chi̍t-ê chò-sit lâng lâi kàu i chhī cheng-seⁿ ê liâu-á, khòaⁿ i ê cheng-seⁿ.

I-sap 寓言 352007.10.14

35. Phòa-pēⁿ ê Sai

Chi̍t-chiah phòa-pēⁿ kàu teh-beh sí--khì ê sai, tó t7 i ka-kī ê tōng-kháu,

I-sap 寓言 342007.10.07

34. Hô͘-lî kap O͘-a

Ū chi̍t-pái, chi̍t-chiah hô͘-lî khòaⁿ-tio̍h chi̍t-chiah o͘-a hioh-tī chhiū-ki,

I-sap 寓言 332007.09.30

33. Chng-kha Niáu-chhí kap To͘-chhī Niáu-chhí

Ū chi̍t-chiah to͘-chhī niáu-chhí khì chhōe i tòa tī chng-kha ê chhin-chiâⁿ.

I-sap 寓言 322007.09.23

32. Chng-kha-lâng Kap Chôa

Chi̍t-ê chng-kha-lâng ê kiáⁿ ta̍h-tio̍h chi̍t-bóe chôa ê bóe-liu.

I-sap 寓言 312007.09.16

31. Hô͘-lî kap Soaⁿ-iûⁿ

Hô͘-lî pháiⁿ-ūn poa̍h-lo̍h chhim-chéⁿ, thiàu bē chhut--lâi.

I-sap 寓言 302007.09.09

30. Siáu-thiú-á kap Chng-kha-lâng
Chng-kha nāu-jia̍t ê sî, ū chi̍t-ê siáu-thiú-á teh piáu-ián bô͘-hong ta̍k-chióng tōng-bu̍t ê kiò-siaⁿ,

I-sap 寓言 292007.09.02

29. Pûn kó͘-chhoe--ê

Chi̍t-ê kun-tūi ê kó͘-chhoe-chhiú tī chiàn-tiûⁿ ê chiân-sòaⁿ hō͘ te̍k-jîn lia̍h--khì.

I-sap 寓言 282007.08.26

28. Bé-á kap Lî-á

Bé-á kap Lî-á tâng-chê tòe chú-lâng chhut-mn̂g. Bé-á chhēng-chhah chin súi, iân-lō͘ kiâⁿ iân-lō͘ thiàu-lāng,

I-sap 寓言 272007.08.19

27. Niau-á Sin-niû

Ū-chi̍t-kang, thiⁿ-sîn teh sio-chèⁿ, kóng tōng-bu̍t ê pún-sèng kiám ū khó-lêng ē kái-piàn.

I-sap 寓言 262007.08.12

26. Bē Gû-leng ê Cha-bó͘ Gín-á

Patty sī bē gû-leng ê châ-bó͘-gín-á, i thâu-khak téng giâ chi̍t-tháng gû-leng beh khì chhī-á.

I-sap 寓言 252007.08.05

25. Lāi-hio̍h Kap Chìⁿ

Ū chi̍t-chiah Lāi-hio̍h tī thiⁿ-téng poe, hiông-hiông thiaⁿ-tio̍h Chìⁿ-siaⁿ “siú”--chi̍t--ē,

I-sap 寓言 242007.07.29

24. Lî-á ê Thâu-náu

Sai chham Hô͘-lî tâng-chê beh khì phah-la̍h. Hô͘-lî siàn-tōng Sai,

I-sap 寓言 232007.07.22

23.Sai, Hô͘-lî, kap Pa̍t-ê Iá-siù

Ū chi̍t-kang, Sai kóng i pēⁿ kàu teh-beh sí lah, kiò só͘-ū ê tōng-bu̍t lóng lâi thiaⁿ i ê kau-tài.

I-sap 寓言 222007.07.15

22. Lí-hêng ê Lâng kap Hîm

Nn̄g-ê lâng chò-hóe khì lí-hêng, kiâⁿ-kòe chhiū-nâ ê sî-chūn,

I-sap 寓言 212007.07.08

21. Chhēng Sai-phôe ê Lî-á

Chi̍t-chiah lî-á khòaⁿ-tio̍h chi̍t-niá sai-phôe. He si phah-la̍h ê lâng nê tī gōa-kháu beh pha̍k hō͘ ta--ê.

I-sap 寓言 202007.07.01

20. Nn̄g-chiah Chîm-á

Ū chi̍t-ji̍t, thiⁿ-khì chin-hó. Nn̄g-chiah chîm-á chhut-mn̂g beh khì hái-piⁿ ê soa-po͘ thit-thô.

I-sap 寓言 192007.06.24

19. Ku kap Lāi-hio̍h

Ū chi̍t-chiah ku chiok siūⁿ beh ōaⁿ chi̍t-ê tòa ê só͘-chāi,

I-sap 寓言 182007.06.17

18. Ni-bú kap Iá-lông

“Tiām--khì,” chi̍t-ê Ni-bú kā chē tī i ê kha-thâu-u ê gín-á án-ne kóng.

I-sap 寓言 172007.06.10

17. Cha-po͘-lâng kap I ê Nn̄g-ê-bó͘

Kó͘-chá sî-tāi, cha-po͘-lâng ē-sái ū kúi-nā-ê bó͘.

I-sap 寓言 162007.06.03

16. Lông kap Ho̍h

Chi̍t-chiah lông teh hiáng-siū i ê la̍h-mi̍h. Bô tiuⁿ-tî, chi̍t-ki kut-thâu khê tī nâ-âu-kńg--ni̍h, thun bē lo̍h--khì,

I-sap 寓言 152007.05.27

15. Sai ê Chú-tiuⁿ

Ū chi̍t-ji̍t, sai, hô͘-lî, chhâ-lông kap iá-lông chò-tīn khì phah-la̍h.

I-sap 寓言 142007.05.20

14. Káu kap Chúi-iáⁿ

Chi̍t-chiah káu-á khioh-tio̍h chi̍t-tè bah,

Tōa-tè koh pûi-nńg,

I-sap 寓言 132007.05.13

13. Iá-lông kap Iûⁿ-á-kiáⁿ

Kó͘-chá kó͘-chá, chi̍t-chiah tōa iá-lông tī kôaⁿ-thiⁿ khùn chi̍t tōa chhéⁿ,

I-sap 寓言 122007.05.06

12. Ke-kak-á kap Chin-chu

Chò-sit-lâng ê mn̂g-kháu-tiâⁿ, chi̍t-chiah ke-kak-á giâ-thâu tián-si̍t,

I-sap 寓言 112007.04.29

11 Iá-thò͘ kap Sì-kha-á

 Iá-thò͘ tiāⁿ-tiāⁿ hō͘ kî-tha ê iá-siù pek-sat kàu cháu bô-lō͘, m̄-chai beh bih tùi tó-ūi khì.

I-sap 寓言 102007.04.22

10. Soaⁿ teh Tín-tāng

 Ū chi̍t-ji̍t, ū lâng chù-ì tio̍h soaⁿ teh tín-tāng, soaⁿ-téng teh chhèng ian.

I-sap 寓言 92007.04.15

9. Sì-kha-á Thó beh Ài Chi̍t ê Kun-ông
 Ū chi̍t-tīn sì-kha-á tòa tī chi̍t-ê chin sek-ha̍p in tòa ê sip-tē.

I-sap 寓言 82007.04.08

8. Ìⁿ-á kap Chiáu-á

Che hoat-seng tī chi̍t-ê chng-kha só͘-chāi. Ū chi̍t-ê lâng tī chhân--ni̍h chò-sit,

I-sap 寓言 72007.04.01

7. Sai kap Chhí

Ū chi̍t-ji̍t, Sai teh khùn, Chi̍t-chiah niáu-chhí m̄ chai sí,

I-sap 寓言 62007.03.25

6. Sai kap Niáu-chhí

 Ū chi̍t-pái, chi̍t-chiah sai teh khùn, chi̍t-chiah niáu-chhí-á peh khí-khì i ê sin-khu téng,

I-sap 寓言 52007.03.18

5. Siàu-liân Chha̍t-thau kap I ê Lāu-bú

  Ū chi̍t-ê siàu-liân-lâng in-ūi chò chha̍t hông lia̍h--khì,

I-sap 寓言 42007.03.11

4. Chhī Iûⁿ-á ê Gín-á

 Ū chi̍t-ê chhī-iûⁿ ê gín-á kā i ê iûⁿ-á kóaⁿ kàu soaⁿ-kha ê chhiū-nâ khì chia̍h chháu.

I-sap 寓言 32007.03.04

3. Thó-hái-lâng
 Chi̍t-ê thó-hái-lâng gia̍h chi̍t-ki phín-á tī khe-hōaⁿ piⁿ teh pûn,

I-sap 寓言 22007.02.25

2. Chhâ-thâu Ang-á

 Tī kó͘-chá, lâng lóng ē pài chó͘-sian,

I-sap 寓言 12007.02.20

1. Gû-tiâu Lāi ê Káu
 Chi̍t-chiah káu ūi-tio̍h beh chhōe chi̍t-ê khùn-tiong-tàu ê só͘-chāi,

情鎖2006.12.17

情鎖一定ài有二支鎖匙
一支妳保管一支上帝保存

台灣杉ê活路2006.12.10

台灣杉一片葉一滴露
M̄驚風 m̄驚雨
一日大一寸頭柱天
M̄驚泳 m̄驚釜
台灣人一雙手一對腳

我是風2006.12.03

我是風 風有夢
我會kā花粉帶出府城
飛去台灣四角頭
飛去世界各地方

阮兜ê地址2006.11.26

阮兜ê地址
日人時代叫做港町一丁目. . . .
民國時代叫做西區安新里. . . .

Pû 鳥仔pa2006.11.19

天已經不是恁 ê天

一排無毛ê你kap妳
兩個一串倒tī火坑

滿漢全席2006.11.12

主料 亞洲出產ê民主
副料 虫咬過ê自由

翡翠樹蛙ê命運2006.11.05

救命!
龍ê傳人請恁手舉高高
Kā五千年ê文化注文明ê射
台灣是阮子孫beh活ê所在

布袋蓮2006.10.29

恁愈臭阮愈青翠
恁講恁愛鄉土
Kā溪á愛kah烏汁汁
阮替恁am蓋

網球2006.10.22

你kā地球拍hō͘ 伊
伊kā地球拍還你
Tī人文ê網頂拍來拍去

2006.10.15

看魚leh泅
就學魚
看水蛙leh跳
就學水蛙

上帝愈來愈無步2006.10.08

上帝phah天下hō͘人坐
用伊ê形體創造人
叫人管理世界

樹kap草2006.10.01

活tī樹蔭ê草 面黃黃
食ê是樹食m̄食ê雨水
看ê是樹編織ê天

滴落乳水ê土地 六.2006.09.24

愛插紅花ê阿母
梳滿頭ê光

滴落乳水ê土地 五.2006.09.17

夢m̄是彎曲ê夢
夢是一條通去理想ê路

滴落乳水ê土地 四.2006.09.10

阿母倒tī 遙遠ê古早
用乳水流成一潭ê愛

滴落乳水ê土地 三.2006.09.03

山弓開chin勇ê雙手
攬著純情ê平原

滴落乳水ê土地 二.2006.08.27

Khiā tī太平洋獨一ê巨人
Oa̍t頭笑看富士山

滴落乳水ê土地 一.2006.08.20

山是khiā起來ê土地

布袋戲尪á2006.08.13

你m̄免怨嘆命運
你生tī人疊人ê黑箱á內
你生出看人面色ê厚面皮
你活tī人lia̍h你thit-thô ê戲檯

牧童kap牛2006.08.06

牽阮到處風光
阮是一隻土產ê牛
用牛目看世界

放風吹2006.07.30

放風吹ê日子
放阮童年ê夢
夢騎上風

人類也舞 tī準星2006.07.23

石油iáu未用盡
植物iáu未用盡
礦物也無用liáu

一支針補出一個無kāng款ê世界2006.07.16

阿母手the̍h一支針
看見小弟拆破ê地圖
放落我ê破衫

講一句罰一Kho͘2006.07.09

講一句罰一元
台灣話真sio̍k
阮老父ta̍k日hō͘我幾張新台幣

土地kap根ê關係2006.07.02

根   玉蘭花ê根
根   雜草ê根
根   野花ê根

推鉛球2006.06.25

Khiā tī白線圈ê外面
筋骨ta̍k寸有原始ê野性

在包心菜內面ê一隻sè隻蟲2006.06.18

恬恬--á leh食
恬恬--á leh睏
恬恬--á leh大

Phòa病又koh無錢2006.06.04

Phòa病又koh無錢
入院著ài保結

海 膽2006.05.28

Gia̍h著真大ê海洋
無日kap月換朝代ê印象

假使人生若親像填字ê猴弄2006.05.21

填字有古錐ê手勢
Tī你ê面前有紙有筆有字

這就是人生tio̍h--bô?2006.05.14

問天
有病無病 不管

墨 Cha̍t2006.05.07

無血無目sái ê墨cha̍t
Tī海外你算老幾

風猶原昨日ê風2006.04.30

風猶原是昨日的風
日頭猶原是昨日ê日頭

我有一ê夢2006.04.23

假使我是一支ē吐感情ê筆
我beh kā滿腹ê墨吐成彩色ê天

羅馬字是台灣母語e救星2006.04.16

國民黨政策會副執行長洪秀柱對台語文使用漢字和羅馬字並用的方式,提出負面的批評

O̍h Jī Koa..學字歌 22006.04.09

學字歌 2(1,3,5段)
I sī ài ô m̄-ài ō͘,
他是愛蚵不愛芋

Chiok Kiat-hun Koa..祝結婚歌2006.04.02

Lâng soeh in-iân thiⁿ chù tiāⁿ,
人 說 姻 緣 天 注 定,

M̄-sī môe-lâng gâu chō-chiâ;
M̄ 是 媒 人 gâu 做 成;

Ô͘-phiⁿ Tek-úi..湖邊蘆竹2006.03.26

Tī Ka-lī-lī ô͘-piⁿ lô͘-tek, Ki-hio̍h bô͘-sēng chheⁿ-le̍k;
在 加 利 利 湖 邊, 枝 葉 茂 盛 青 綠;

Á, khó-sioh ah, hong hut-jiân khí, Lô͘-tek siū-siong hiám chih.
Á, 可 惜 ah, 風 忽 然 起, 蘆 竹 受 傷 險 折.

刺仔內ê百合花..惠美的詩2006.03.19

百合花, 百合花 !
你是白koh súi, 香koh大蕊.

Kó͘-bú lâng o̍h jī..鼓舞人學字2006.03.12

I ū lâ-á, lí ū ô,
他有蛤á,你有蚵

2006年 ê 2282006.03.05

1947e228
車聲
掠人ê喝聲

O̍h Jī Koa..學字歌2006.02.26

練習A, I, M發音
A-Î,Î-á kap í-á. 阿姨,姨仔及椅仔

馬偕之歌 -- 最後的Khiā家2006.02.19

br>
我全心所疼惜ê台灣ah!
我ê青春lóng總獻hō͘ 你。
我全心所疼惜ê台灣ah!

Tâi-oân bú-gí lóng-sī pó..台灣母語攏是寶2006.02.12

Tâi-oân bú-gí lóng-sī pó
台灣母語攏是寶

Goân-chū、kheh-ka kap hō-ló,
原住、客家及河洛,
Tâi-oân bú-gí lóng-sī pó;
台灣母語攏是寶;
Pêng-téng、chun-tiōng saⁿ hia̍p-chō͘,
平等、尊重相協助,
Bûn-hòa hoat-iông kiâⁿ tōa-lō͘!
文化發揚行大路!

Tām-chúi-hô Lú-sîn..淡水河女神2006.02.05

Lí kóng lí sī chúi chò ê,
你 講 你 是 水 做 ê
Nā bô mā bē tiāⁿ-tiāⁿ lâu ba̍k-sái.
若 無 mā bē tiāⁿ-tiāⁿ 流 目 屎

Góa kóng lí sī Tām-chúi-hô lú-sîn,
我 講 你 是 淡 水 河 女 神

魚肚kap肉燥2006.01.29

Nā lí sit-loân ê sî-chūn,
若 你 失 戀 ê 時 chūn

Lâi Tâi-lâm, góa chhiáⁿ lí chia̍h
來 台 南, 我 請 你 食

Hî-tō͘ kap bah-sò
魚 肚 kap 肉 燥.

思念所消失ê台灣農村生活 42006.01.22

Khoài-lo̍k ê Àm- sî
快 樂 的 暗 時


Hông-hun thiⁿ-sek âng-kì-kì, Chhin-chhiūⁿ chi̍t-niá ngó͘-chhái- i.
黃 昏 天 色 紅 吱 吱,  親 像 一 件 五 彩 衣.

思念所消失ê台灣農村生活 32006.01.15

Kó͘-chui ê Cheng-siⁿ
古 錐 的 精 牲


Chhài-hn̂g-piⁿ--á ū chhī-ti, Pak-tó͘ teh iau ihN--ihN--ihN.
菜 園 邊 仔有 飼 豬,  腹 肚 在 餓 嚶 嚶 嚶.

思念所消失ê台灣農村生活 22006.01.08

Chhân-chng ê Seng-oa̍h
田  庄 的 生 活


Thiⁿ-sek chiâu kng lóng khí-chhn̂g,
天 色 齊 光 攏 起 床,

Sé-chhùi sé-bīn lâi chia̍h-pn̄g.
洗 嘴 洗 面 來 吃 飯.

思念所消失ê台灣農村生活 12006.01.01

Kut-la̍t ê Hū-lú
骨 力 的 婦 女
Phú-kng-sî ke teh thî, Lông-chhoan hū-lú chá-chá-khí.
昲 光 時 雞 在 啼, 農 村  婦 女 早 早 起.

1914聖誕休戰傳奇2005.12.25

Ta̍k-tang ê聖誕節,全家聚集做伙, 贈送禮物、請安祝福, koh有真好聽ê聖誕歌. 種種溫暖愉快ê活動,除了產生chin多ê傳說與風俗, tī歷史上ia̍h bat產生chit-pái奇妙ê「1914聖誕休戰傳奇」. . .

Nikolaus ê 故事2005.12.18

聽kóng Nikolaus是小亞細亞 (hiān-chāi ê土耳其)Myra城ê主教, i tī主後340 nî過sin.此ê好心koh有智慧ê主教,厝裡真好gia̍h,時常將自己ê錢財ēng奇巧ê方式賑濟hō͘需要ê人. Bat tī i ê教區內有一ê人,因為沒錢為i 3-ê cha-bó͘-kiáⁿ辦嫁妝,準備照當時ê習慣將cha-bó͘-kiáⁿ賣掉. Nikolaus知iáⁿ in ê困境,chiū決定beh秘密幫助in.

Hái-Ang..海翁2005.12.11

Góa thiaⁿ-tio̍h hái-ang teh kiò
我聽tio̍h海翁teh叫
I, Hû-chhut góa ê náu-hái
伊,浮出我的腦海