耶穌言行錄【前期文章索引】

Tē-99-chiuⁿ,Iâ-so͘ chiūⁿ thiⁿ2010.02.28

Tùi Iâ-so͘ chiūⁿ-thiⁿ ê ji̍t kàu taⁿ,kàu-hōe ná tōa,m̄-nā tī Iû-thài kok,ta̍k pang-kok ia̍h ū.

Tē-98-chiuⁿ,Iâ-so͘ tī Ka-lī-lī2010.02.21

Iâ-so͘ kóng,"Lâi chia̍h. "Iâ-so͘ the̍h piáⁿ hō͘ chèng-lâng,hî ia̍h sī án-ni.

Tē-97-chiuⁿ,Iâ-so͘ hō͘ To-má sìn2010.02.14

"Iâ-so͘ kóng,"To-má ah,lí khòaⁿ-kìⁿ chiah sìn,bô khòaⁿ-kìⁿ lâi sìn,hit hō lâng ū hok-khì. "

Tē-96-chiuⁿ,Iâ-so͘ chhut-hiān hō͘ Sù-tô͘ khòaⁿ2010.02.07

"Hit tia̍p Iâ-so͘ chiū khui in ê sim-khiàu,hō͘ in ōe thong-ta̍t chiah ê Sèng-keng.

Tē-95-chiuⁿ,Iâ-so͘ koh-oa̍h hō͘ hū-jîn-lâng khòaⁿ2010.01.31

Iâ-so͘ kóng,"Bo̍h-tit kiaⁿ,chòe lín khì pò góa ê hiaⁿ-tī chai thang khì Ka-lī-lī,tī hia ōe kìⁿ-tio̍h Góa. "

Tē-94-chiuⁿ,Bâi-chóng Iâ-so͘2010.01.24

"Pí-lia̍p-to kóng,"Hō͘ lín pé-siú ê peng,chòe lín khì chīn sim kian-kò͘ siú. "Sûi-sî khì kò͘-siú hit ê bōng,hong-chio̍h siat-peng.

Tē-93-chiuⁿ,Iâ-so͘ sí ê tāi-chì2010.01.17

Pé-chóng kap saⁿ-kap khàn-siú Iâ-so͘ ê,khòaⁿ tōe-tāng kap só͘ keng-kè ê tāi-chì chin kiaⁿ,kóng,"Chit ê chin-chiann3si7 Siōng-tè ê Kiáⁿ. "

Tē-92-chiuⁿ,Iâ-so͘ tèng sí tī si̍p-jī-kè2010.01.10

Iâ-so͘ oa̍t-thâu kā in kóng,"M̄-sái thòe góa thî-khàu,nā-sī in-ūi lín ka-kī kap lín ê kiáⁿ-jî chiū thang thî-khàu. "

Tē-91-chiuⁿ,Iâ-so͘ hō͘ Chóng-tok sím-mn̂g2010.01.03

"Chèng-lâng chia̍p-chia̍p kóng,"Tio̍h tèng tī si̍p-jī-kè. "

Tē-90-chiuⁿ, Ka-lio̍k lâng Iû-tāi ê kiat-kio̍k2009.12.27

Chè-si-tiúⁿ kóng,"Ēng huih-kè lok tī khò͘-pâng m̄ ha̍p-gî,"chiū ēng hit ê gûn bóe chi̍t-phiàn tōe,chòe thióng-soaⁿ lâi tâi chhut-gōa lâng.

Tē-89-chiuⁿ,Pí-tek m̄ jīn Iâ-so͘2009.12.20

"Koe thî ê tāi-seng,lí ōe saⁿ-pái kóng m̄-bat góa;"chiū chhut-khì tōa thî-khàu.

Tē-88-chiuⁿ,Iâ-so͘ hō͘ lâng lia̍h,thoa kàu Chè-si-thâu ê só͘-chāi2009.12.13

"Iâ-so͘ kóng,"Góa si̍t-chāi kā lí kóng,Kim-mî koe iáu-bē thî,lí beh saⁿ-pái kóng m̄-bat góa.

Tē-87-chiuⁿ,Iâ-so͘ siat-li̍p Boán-chhan2009.12.06

"Iâ-so͘ chai sím-mi̍h lâng beh bōe I,só͘-í kóng án-ni.

Tē-86-chiuⁿ,Boa̍t-ji̍t ê sím-phòaⁿ2009.11.29

"Chiah ê lâng siū éng-oán ê hêng-hoa̍t,gī ê lâng ji̍p éng-oán-oa̍h. "

Tē-85-chiuⁿ,Pun gûn hō͘ lô͘-po̍k ê phì-jū2009.11.22

"Bô lī-ek ê lô͘-po̍k tio̍h kóaⁿ-tio̍k tī gōa-bīn o͘-àm ê só͘-chāi,tī-hia ū ai-chhám,thî-khàu kā-gê chhiat-chhí. "

Tē-84-chiuⁿ,Cha̍p ê chāi-sek-lú ê phì-jū2009.11.15

"I kóng,"Góa si̍t-si̍t kā lín kóng,góa m̄-bat lín. "Só͘-í tio̍h kín-sīn,in-ūi Jîn-chú kàu,hit ê sî-ji̍t lín m̄-chai. "

Tē-83-chiuⁿ,Iâ-lō͘-sat-léng tó-hoāi kap boa̍t-ji̍t2009.11.08

"Iâ-so͘ kóng,"Sî beh kàu,bô lâu nn̄g-tè chio̍h saⁿ-tha̍h,chiū-sī lóng thiah-hoāi. "

Tē-82-chiuⁿ,Chiú-kóaⁿ lâng la̍p-chîⁿ2009.11.01

"Lín tôe-gûn ta̍k lâng tio̍h chiàu sim só͘ hoaⁿ-hí—ê,m̄-sái iu-būn,m̄-sái bián-kióng,in-ūi Siōng-tè sī thiàⁿ hit hō hoaⁿ-hí tôe ê lâng. "

Tē-81-chiuⁿ,Hun-in ê iân-sia̍h Bô chhēng lé-ho̍k2009.10.25

Jîn-kun kā i ê lô͘-po̍k kóng,"Pa̍k i ê kha-chhiú,lia̍h i khì tī gōa-bīn o͘-àm ê só͘-chāi,tī hia ū hoân-ló,thî-khàu,kā-gê chhiat-chhí—ê. ""

Tē-80-chiuⁿ,Pháiⁿ ê choh-sit lâng2009.10.18

"Lí tio̍h kì-tit tùi tah-lo̍h ū poa̍h-tó,tio̍h hoán-hóe chhin-chhiūⁿ khí-thâu;nā bô án-ni,góa ōe kín-kín kàu,chhian-sóa lí ê teng-hé. "

Tē-79-chiuⁿ,Iâ-so͘ khiâ lû ji̍p siâⁿ,Kóaⁿ seng-lí lâng chhut tiān2009.10.11

Iâ-so͘ chêng bat chi̍t pái kóaⁿ tiān-lāi chòe seng-lí ê lâng,kàu chit pái sī tē-jī pái.

Tē-78-chiuⁿ,Má-lī-a ēng iû boah Iâ-so͘2009.10.04

"Iâ-so͘ koh kóng,"Piàn thiⁿ-ē put-lūn sím-mi̍h só͘-chāi,thoân chit ê hok-im,iā tek-khak kóng-khí chit ê hū-jîn-lâng ê só͘ kiâⁿ hō͘ lâng kì-liām. "

Tē-77-chiuⁿ,Sat-kai2009.09.27

Chá Mô͘-se thoân lu̍t-lē kóng,"Lâng chòe chha̍t thau khan iûⁿ,tio̍h pê sì-pē. "

Tē-76-chiuⁿ,Chhiⁿ-mî Pa-tí-mái2009.09.20

sûi-sî kiò chhiⁿ-mî ê kóng,"An lí ê sim khí-lâi,Iâ-so͘ kiò lí.

Tē-75-chiuⁿ,Chhiàⁿ-kang ji̍p phû-tô-hn̂g2009.09.13

"Goán tng-joa̍h chiâⁿ-ji̍t tio̍h-bôa,lō͘-bé kàu—ê,chí-ū pòaⁿ-sî kú chòe kang nā-tiāⁿ,chiū hō͘ in kap goán pîⁿ mah?"

Tē-74-chiuⁿ,Siàu-liân chhéng-mn̄g éng-oán-oa̍h2009.09.06

kā ha̍k-seng kóng,"Pù-lâng ji̍p Siōng-tè ê kok chīn-chāi oh. "

Tē-73-chiuⁿ,Iâ-so͘ chiok-hok sòe-kiáⁿ2009.08.30

Lán sìn Chú ê lâng tio̍h chiong kiáⁿ-jî hiàn hō͘ Chú,tio̍h thòe in kî-tó

Tē-72-chiuⁿ,Lia̍p-sat-lō͘2009.08.23

"Sí-lâng chiū chhut-lâi,kha-chhiú chat pò͘,bīn pau kun.Iâ-so͘ kóng,"Tháu khui hō͘ i kiâⁿ. "

Tē-71-chiuⁿ,Má-tāi,Má-lī-a2009.08.16

Tio̍h o̍h Má-lī-a ê him-bō͘ tō-lí,m̄-káⁿ sit-lo̍h ki-hōe,tùi-tiōng thiⁿ-téng bōe chhiúⁿ-the̍h ê ki-gia̍p.

Tē-70-chiuⁿ,Kî-tó bô ià,jīn-chōe2009.08.09

Chú koh kóng,"Lín tio̍h thiaⁿ put-gī ê koaⁿ só͘ kóng ê ōe;hô-hòng Siōng-tè só͘ kéng ê peh-sìⁿ mî-ji̍t kiû-kiò,Siōng-tè sui-jiân iân-chhiân,kiám m̄ thòe in sin-oan. "

Tē-69-chiuⁿ,Cha̍p ê thái-ko—ê2009.08.02

"Chiū tùi hit chi̍t lâng kóng,"Khí-lâi,chòe lí khì;lí ū sìn chiah ū tit-tio̍h kiù. "

Tē-68-chiuⁿ,Pù kap sòng-hiong ê phì-jū2009.07.26

"In m̄ thiaⁿ Mô͘-se kap sian-ti lâng ê ōe,chiū siat-sú û lâng tùi im-kan koh-oa̍h khí-lâi,in ia̍h m̄ thiaⁿ i kóng. "

Tē-67-chiuⁿ,Put-gī koán-ke ê phì-jū2009.07.19

Chit ê bé-kù hō͘ lán chai Iâ-so͘ ēng chit hō ê phì-jū,m̄-sī beh kà-sī lán tio̍h o̍h hit ê koán-ke put-gī ê só͘ kiâⁿ;to̍k-to̍k kà-sī lán tio̍h tāi-seng pī-pān āu-lâi ê tāi-chì.

Tē-66-chiuⁿ,Sit-lo̍h koh tit-tio̍h ê phì-jū2009.07.12

"Pōe-ge̍k góa ê kiáⁿ ah,lín chit tia̍p kui tī góa tek-khak thiàⁿ lín,góa ê siū-khì chiū soah,bô beh hêng-hoa̍t lín. "

Tē-65-chiuⁿ,Chhiáⁿ lâng-kheh ê phì-jū2009.07.05

"Koh chi̍t lâng kóng,"Góa tú-á chhōa bó͘,chiah bōe tit-thang lâi.

Tē-64-chiuⁿ,Khiau-ku—ê tit-tio̍h hó2009.06.28

Koán hōe-tn̂g ê khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ tī an-hioh-ji̍t i-pīⁿ,chiū oàn-hūn,kā chèng-lâng kóng,"La̍k-ji̍t chū-jiân tio̍h chòe-kang,thang lâi i-pīⁿ,an-hioh-ji̍t m̄-thang.

Tē-63-chiuⁿ,Tio̍h thàiⁿ Siōng-tè,Koh thiàⁿ lâng2009.06.21

Sèng-chheh kóng,"Ū ki-hōe thang tùi chèng-lâng kiâⁿ hó,chiū tio̍h kiâⁿ. "

Tē-62-chiuⁿ,Bo̍k-chiá2009.06.14

Sèng-chheh kóng,"Jîn-chú tiâu-tî lâi kiù hit hō í-keng sit-lo̍h ê lâng. "

Tē-61-chiuⁿ,Chhut-sì chiū chhiⁿ-mî,An-hioh-ji̍t tit-tio̍h kng2009.06.07

Hoat-lī-sài lâng mn̄g,"Ba̍k-chiu cháiⁿ-iūⁿ ōe kng?"

Tē-60-chiuⁿ,Lán tio̍h sià-bián lâng2009.05.31

Nā bô,kî-tó ê sî cháiⁿ-iūⁿ ōe kóng,"Sià-bián goán ê chè, chhin-chhiūⁿ goán sià-bián lâng ê chè?"

Tē-59-chiuⁿ,Khiam-sùn2009.05.24

"Lâng nā kó-jiân án-mi,Siōng-tè tek-khak seng-khí chòe tōa.

Tē-58-chiuⁿ,La̍p tiān-nih ê teng-sè2009.05.17

Chiàu Iû-thài kok ê kui-kú,Chè-si,Lī-bī,í-gōa ta-po͘ teng tio̍h la̍p gûn tī tiān-nih.

Tē-57-chiuⁿ,Kó͘ⁿ siâ-kúi2009.05.10

I chiū liâm-piⁿ âu-kiò kóng,"Chú ah,góa sìn,nā sìn bōe chhim,chiū tio̍h pang-chān góa. "

Tē-56-chiuⁿ,Iâ-so͘ bīn-māu piàn chhiàn-lān2009.05.03

Kè kúi-nā ji̍t,Iâ-so͘ chhōa Pí-tek,Nga2kok,Iok-hān,saⁿ lâng chiūⁿ soaⁿ kî-tó.

Tē-55-chiuⁿ,Pí-tek jīn Iâ-so͘ Chòe Siōng-tè ê Kiáⁿ2009.04.26

"Iâ-so͘ kóng,"Lín kóng góa sī chī-chūi?"Se-bûn Pí-tek in kóng,"Lí sī éng-oa̍h Siōng-tè ê Kiáⁿ Ki-tok. "

Tē-54-chiuⁿ,Chhàu-hī-lâng Kòa ê-káu tit-tio̍h hó2009.04.19

"I só͘ chòe sī hó, chhàu-hī-lâng—ê ōe thiaⁿ-kìⁿ,é-káu—ê ōe kóng ōe. "

Tē-53-chiuⁿ,Īⁿ-pang ê hū-jîn-lâng2009.04.12

Iû-thài lâng lia̍h īⁿ-pang chhin-chhiūⁿ káu,só͘-í Iâ-so͘ ēng hit kù ōe lâi chhì hū-jîn-lâng ê sim.

Tē-52-chiuⁿ,Iâ-so͘ kiâⁿ hái-bin2009.04.05

Ha̍k-seng pài Iâ-so͘ kóng,"Lí chin-chiàⁿ sī Siōng-tè ê Kiáⁿ. "

Tē-51-chiuⁿ,Iâ-so͘ tī Khòng-iá chhī chèng-lâng2009.03.29

" Iâ-so͘ kóng,"M̄-sái chèng-lâng khì;lím thang hō͘ in chia̍h. "

Tē-50-chiuⁿ,Iok-hān chhe ha̍k-seng,Hi-lu̍t thâi Iok-hān2009.03.22

Bô jōa-kú tú-tio̍h Hi-lu̍t ông siⁿ-ji̍t,siat iân chhiáⁿ lóng-chóng ê koaⁿ kap chun-kùi ê lâng.

Tē-49-chiuⁿ,Iâ-so͘ i-hó hū-jîn-lâng ê pīⁿ,hō͘ cha-bó͘ gín-ná koh-oa̍h2009.03.15

"Ha̍k-seng kóng,"Sian-siⁿ,chèng-lâng oe-khoeh lí,chiū mn̄g chī-chūi-á bong góa mah?"

Tē-48-chiuⁿ,Siâ-sîn miâ kiò Iâⁿ2009.03.08

"In-ūi Iâ-so͘ ū bēng-lēng siâ-sîn lī hit ê lâng,siâ sîn sui-bóng m̄-ài,iáu-kú bô tâ-tit-ôa tio̍h chhut.

Tē-47-chiuⁿ,Iâ-so͘ hoah hong kap hái2009.03.01

"Hong liâm-piⁿ soah,tōa pêng-chēng.Iâ-so͘ chiū kā ha̍k-seng kóng,"

Tē-46-chiuⁿ,Thian-kok kúi-nā ê phì-jū2009.02.22

"Koh "Thian-kok chhin-chhiūⁿ chòe seng-lí ê lâng chhē hó ê chin-chu,tú-tio̍h chi̍t lia̍p put-chí kùi-khì ê,chiū khì bōe só͘ ū ê lâi bóe hit lia̍p. "

Tē-45-chiuⁿ,Chhân phōe-á ê phì-jū2009.02.15

"Chú ah,lí kiám m̄-sī ēng hó ê chéng-chí iā tī chhân-nih mah?cháiⁿ-iūⁿ ū phōe-á?"

Tē-44-chiuⁿ,Iā chéng-chí ê phì-jū2009.02.08

"Iâ-so͘ êng ê sî,tè ê lâng kap cha̍p-jī ê ha̍k-seng mn̄g phì-jū ê kóe-seh.Iâ-so͘ kóng,"

Tē-43-chiuⁿ,Bû-hoa-kó chhiū2009.02.01

"kiám-chhái ōe kiat ké-chí;nā bô,jiân-āu chiah chhò lo̍h-lâi. "

Tē-42-chiuⁿ,Gōng hó-gia̍h lâng ê phì-jū2009.01.25

Sèng-chheh kóng,"Chîⁿ-châi,mi̍h-kiāⁿ sui-jiân chōe,m̄-thang lia̍h chòe êng-kng,koh m̄-thang óa-khò. "

Tē-41-chiuⁿ,Hoat-lī-sài lâng húi-pòng Iâ-so͘ óa-khò kúi-ông2009.01.18

"Iâ-so͘ koh kóng,"Chit ê pháiⁿ sè-tāi ia̍h chhin-chhiūⁿ án-ni. "

Tē-40-chiuⁿ,Pháiⁿ ê hū-jîn-lâng siū sià-bián2009.01.11

Chú chí-ū tùi i chi̍t lâng kóng,"Lí ê sìn kiù lí,an-jiân tò-khì. "

Tē-39-chiuⁿ,Pē tāng-tàⁿ2009.01.04

Iâ-so͘ khǹg lâng chiū-kūn I kóng,"Hoān-nā tio̍h-bôa kan-khó͘ pē tāng-tàⁿ ê tio̍h chiū-kūn góa,góa siúⁿ-sú lín pêng-an. "

Tē-38-chiuⁿ,Thiaⁿ tō-lí ê koan-hē2008.12.28

Iâ-so͘ ū kóng,"Hoān-nā chōe-chōe hō͘ i,tek-khak tùi i thó chōe-chōe. "

Tē-37-chiuⁿ,Ná-in ê chiú-kóaⁿ lâng2008.12.21

Kè-ji̍t,Iâ-so͘ khì chi̍t ê siâⁿ miâ Ná-in,I ê Ha̍k-seng chham chōe-chōe lâng kap I saⁿ-kap khì.

Tē-36-chiuⁿ,Pé-chóng2008.12.14

Lán khòaⁿ pé-chóng ê khoán-sit,si̍t-chāi ū hó ê bô͘-iūⁿ hō͘ lán thang o̍h.

Tē-35-chiuⁿ,Iû-goân soaⁿ-téng kóng2008.12.07

Iâ-so͘ ōe kā m̄ sín-thàn ê lâng kóng,"Chòe m̄-hó ê lâng,góa m̄-bat lín;tio̍h lī-khui góa,chòe lín khì. "

Tē-34-chiuⁿ,Iû-goân sī soaⁿ-téng só͘ kóng—ê2008.11.30

chiū-sī kóng,"Tio̍h ēng put-gī ê chîⁿ-châi kiat-kau hó ê pêng-iu2chiu7 lín sòng-sit ê sî。

Tē-33-chiuⁿ,Iû-goân tī soaⁿ-téng kóng tō-lí2008.11.23

Iâ-so͘ ia̍h kà-sī lán kìm-chia̍h ê tō-lí.

Tē-32-chiuⁿ,Iâ-so͘ tī soaⁿ-téng kóng tō-lí2008.11.16

chiū-sī kóng,"Lín ê Thiⁿ-pē sī chiâu-chn̂g hó,lín tio̍h chiâu-chn̂g hó chhin-chhiūⁿ I. "

Tē-31-chiuⁿ,Siat-li̍p cha̍p-jī sù-tô͘2008.11.09

Iâ-so͘ chiūⁿ soaⁿ,thong-mî kî-tó Siōng-tè.

Tē-30-chiuⁿ,Siú An-hioh-ji̍t2008.11.02

Iâ-so͘ chiū kóng,"Lín tiong-kan chī-chūi-á ū iûⁿ.

Tē-29-chiuⁿ,Pit-sū-tāi ê tî2008.10.26

"Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê huih sóe-tû lóng-chóng ê chōe-kòa"

Tē-28-chiuⁿ,Chio Má-thài2008.10.19

Iâ-so͘ kiò i kóng,"Tè góa."

Tē-27-chiuⁿ,Piàn-sūi—ê2008.10.12

"chiū kā piàn-sūi ê kóng, "Góa bēng-lēng lí khí lâi,giâ lí ê pho͘-kài tò-khì."

Tē-26-chiuⁿ,Táⁿ-tia̍p jia̍t-pīⁿ ê,thài-ko ê2008.10.05

Chú bat kóng,"Hoān-nā chiū-kūn góa ê lâng,góa m̄ pàng-sak i. "

Tē-25-chiuⁿ,Kóaⁿ-kúi2008.09.28

"Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ hit ê lâng chin kan-khó͘,chiū khó-lîn i,só͘-í chek-pī siâ-kúi,kóng,"Chēng-chēng chhut-lâi. "

Tē-24-chiuⁿ,Thó-hî ê tāi-chì2008.09.21

"Chú ah,tio̍h lī-khui góa,góa sī ū chōe ê lâng"

Tē-23-chiuⁿ,Iâ-so͘ tī Ná-sat-le̍k2008.09.14

"Hiah ê lâng bô chun-tiōng Iâ-so͘,Iâ-so͘ ū ín Í-lī-a kap Í-lī-sa ê sū lâi kéng-kài in.

Tē-22-chiuⁿ,Ông ê jîn-sîn ê hāu-siⁿ2008.09.07

"Lín nā bô khòaⁿ-kìⁿ sîn-jiah,chiū lóng m̄ sìn. "

Tē-21-chiuⁿ,Sat-má-lī-a ê hū-jîn-lâng2008.08.31

"Chhùi-ta ê tio̍h lâi,ài tit-tio̍h oa̍h-miā ê chúi ōe pe̍h-pe̍h tit-tio̍h. "

Tē-20-chiuⁿ,Iok-hān koaiⁿ-kaⁿ2008.08.24

"M̄-ti̍h kà-sī ê lâng,sī khòaⁿ-khin ka-kī ê sìⁿ-miā;nā-sī thiaⁿ-siu khó͘-khǹg tek-khak tit-tio̍h chhang-miâ. "

Tē-19-chiuⁿ,Nî-ko-tí-bó͘2008.08.17

"Iâ-so͘ kóng,"Lâng nā bô têng-thâu-siⁿ,bōe-ōe khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê kok. "

Tē-18-chiuⁿ,Iâ-so͘ chéng-tùn Sèng-tiān2008.08.10

"Chiah ê mi̍h tio̍h the̍h-khì,m̄-thang chiong góa ê Pē ê chhù chòe bóe-bōe ê chhù. "

Tē-17-chiuⁿ,Chúi pìⁿ chiú2008.08.03

"Iâ-so͘ nā hoan-hú lín xhoe3 sím-mi̍h,tio̍h thàn. "

Tē-16-chiuⁿ,Iâ-so͘ chio ha̍k-seng2008.07.27

"Mô͘-se ê lu̍t-hoat kap Sian-ti ê chheh só͘ kì ê lâng,goán ū khòaⁿ-kìⁿ,chiū-sī Iok-sek ê kiáⁿ,Ná-sat-le̍k ê lâng Iâ-so͘. "

Tē-15-chiuⁿ,Siōng-tè ê Iûⁿ-ko2008.07.20

"Goān hok-khì,êng-kng,koân-lêng,khùi-la̍t,éng-oán kui tī chō-ūi ê Siōng-tè kap Iûⁿ-ko. "

Tē-14-chiuⁿ,Iâ-so͘ hō͘ Mô͘-kúi chhì2008.07.13

"Lí nā-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ,tio̍h bēng-lēng chiah ê chioh-thâu pìⁿ-chòe piáⁿ. "

Tē-13-chiuⁿ,Iâ-so͘ niá sóe-lé2008.07.06

Hit sî Iâ-so͘ tùi Ka-lī-lī lâi Iok-tàn hô,chiū-kūn Iok-hān beh niá sóe-lé

Tē-12-chiuⁿ,Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān2008.06.29

Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān ka-kī khiā tī Iû-thài ê khòng-iá,sī ài choan-sim ho̍k-sāi Siōng-tè.

Tē-11-chiuⁿ,Iâ-so͘ tùi Ai-ki̍p tò-lâi,Kàu saⁿ-cha̍p hè ê tāi-chì2008.06.22

kiam2m7-chai góa eng-kai tī góa ê Pē ê só͘-chāi?

Tē-10-chiuⁿ,Pek-lī-hêng sòe-hàn ê gín-ná2008.06.15

Phok-sū chhē-tio̍h Iâ-so͘,chiū tùi pa̍t tiâu lō͘ tò-khì

Tē-9-chiuⁿ,Phok-sū2008.06.08

Siōng-tè thòe in siat chi̍t ê koh-iūⁿ ê hong-hoat,hō͘ in chai Kiù-chú lîm-kàu sè-kan,koh chhōa in khì ho̍k-sāi I;

Tē-8-chiuⁿ,Se-biān,A-ná2008.06.01

Iâ-so͘ chhut-sì tē poeh ji̍t siū kat-lé,chiah hō miâ kiò Iâ-so͘

Tē-7-chiuⁿ,Ko͘-iûⁿ ê lâng2008.05.25

"Taⁿ lán lâi khì Pek-lī-hêng,khòaⁿ Chú chí-sī lán ê tāi-chì. "

Tē-6-chiuⁿ,Ki-tok ê chhut-sì2008.05.18

"Lán siūⁿ chit ê tāi-chì chin-chiàⁿ tio̍h kám-un.

Tē-5-chiuⁿ,Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān chhut-sì2008.05.11

Eⁿ-á chiām-chiām tōa,cheng-sîn ióng-kiāⁿ,khiā-khí tī khòng-iá

Tē-4-chiuⁿ,Chāi-sek-lú Má-lī-a2008.05.04

Hit sî Má-lī-a liâm-piⁿ khì soaⁿ-nih kàu Í-lī-sa-pek tau,chhéng-an i,kap i saⁿ-kap hoaⁿ-hì,saⁿ-kap kám-siā Siōng-tè.

Tē-3-chiuⁿ,Sat-ka-lī-a,Í-lī-sa-pek2008.04.27

Thiⁿ-sài chiū khì;Sat-ka-lī-a liâm-piⁿ é-káu.

Tē-2-chiuⁿ,Iû-thài lâng2008.04.20

Iâ-so͘ bat kā ha̍k-seng kóng,"Lín ê gī nā bô khah-iâⁿ Hoat-lī-sài lâng ê gī bōe ji̍p thian-kok"(Má-thài 5:20).

Tē-1-chiuⁿ, Iâ-so͘ Ki-tok lîm-kàu sè-kan2008.04.13

Iâ-so͘ sui-jiân chhut-sì chòe Eⁿ-á,tī sè-kan chòe sòng-hiong lâng,kî-si̍t sī Siōng-tè.

2008.04.06

hit phō Sèng-chheh Kì-lio̍k,tùi Ê-mn̂g lâi,kàu taⁿ ū 60 gōa nî kú,40 gōa nî bô lâng koh ìn;ài tha̍k,bô tè thang bóe,sǹg sī choa̍t-pán,hòe chheh.