台語荒漠甘泉(全羅版)【前期文章索引】

"Khò sìn-sim, hó-táⁿ kiâⁿ chìn-chêng"2013.06.23

teh-beh tîm-lo̍h-khì, chiū âu-kiò kóng, Chú ah, kiù góa." (Má-thài 14:29-30)

"Kî-tó ê thāi-tō͘"2013.06.16

"Góa ê ǹg-bāng sī tùi I lâi." (Si-phian 62:5)

"Bîn-á-chài"2013.06.09

"Tio̍h óa-khò Iâ-hô-hoa lâi kiâⁿ hó, tiàm tī chit ê thó͘-tōe, ēng sêng-si̍t chòe bí-niû." (Si-phian 37:3)

"Siū-khó͘ ê kè-ta̍t"2013.06.02

... i ê sìn bô nńg-chiáⁿ;" (Lô-má 4:18-19)

"Chhiùⁿ-koa o-ló"2013.05.05

M̄ thang hō͘ koa-siaⁿ lī-khui lí ê seng-oa̍h,
Chāi-sè, sim-lêng lâi tôaⁿ tióng-tōa,
Kè-óng, iā beh tè lí kàu lēng-gōa sè-kài bô soah.

"Siōng-tè ū-pī ê lâng"2013.04.28

Iâ-hô-hoa ê Sîn lîm-kàu i," (Sū-su-kì 3:9-10)

"Hong-sēng ê chiok-hok"2013.04.21

"I khòaⁿ Siōng-tè ê èng-ún, iā bô tùi m̄ sìn lâi giâu-gî; sìn chiū ná ióng-kiāⁿ, lâi kui êng-kng Siōng-tè." (Lô-má 4:20-21)

"Chheng-chá peh khí"2013.04.14

án-ni lán chiū éng-oán kap Chú saⁿ-kap tī-teh." (I Thiap-sat-lô-nî-ka 4:16-17)

"Chhì-liān"2013.02.03

"Sèng sîn chek-sî pek I khì khòng-iá." (Má-khó 1:12)

"Kap Chú tâng-kiâⁿ"2013.01.27

"ka-kī beh hō͘ lín chiâu-chn̂g, kian-kò͘, ióng-kiāⁿ." (I Pí-tek 5:10)

"Iu-hoān"2013.01.20

"Iu-būn pí chhiò khah-hó; in-ūi bīn tài-iu-iông, sī hō͘ sim khoài-lo̍k." (Thoân-tō 7:3)

"Tek-sèng kàu ū chhun"2013.01.13

"Hoán-tńg tī chiah ê lóng-chóng ê sū, lán tùi thiàⁿ lán ê, tek-sèng kàu ū chhun." (Lô-má 8:37)

"Óa-khò Chú, Sim pêng-an"2013.01.06

lí keng-kè kang-hô, chúi tek-khak bô im-ba̍t lí;”(Í-sài-a 43:2)

"Pek-chhiat kî-tó"2012.12.30

"Tùi án-ni Pí-tek lâu tī kaⁿ-ni̍h; to̍k-to̍k kàu-hōe thòe i chhiat-chhiat kiû Siōng-tè." (Sù-tô͘ hêng-toān 12:5)

"Ià-siān"2012.12.23

"Khí-lâi chia̍h ah, in-ūi lō͘ chin hn̄g; lí kiâⁿ bô hoat-tit. " (I Lia̍t-ông-kì 19:7)

"Chhiat-chhiat kî-tó"2012.12.16

"Koh ū A-ná, i sī chòe sian-ti, ... lóng-bô lī-khui tiān, kìm-chia̍h kî-tó, mî-ji̍t ho̍k-sāi." (Lō͘-ka 2:36-37)

"Chiām-sî ê thòng-khó͘"2012.12.09

"Goán ba̍k-nih kú khin-khin ê kan-khó͘ sī kā goán chiâⁿ siōng-téng-siōng éng-oán ê tōa êng-kng." (Ṳ Ko-lîm-to 4:17)

"Siū khó͘"2012.12.02

"tùi khó͘-lān lâi chiâⁿ oân-choân." (Hi-pek-lâi 2:10)

"Chhiau-kè lán só͘ kiû só͘ siūⁿ ê un-sù"2012.11.25

Siōng-tè ê lô͘-po̍k siū-khì i kóng, Lí hit-tia̍p tio̍h phah gō͘-la̍k pái." (Ṳ Lia̍t-ông-kì 13:18-19)

"Sìn-sim bô poa̍h-tó"2012.11.18

"kìⁿ-nā bô tī góa lâi tio̍h-tak ê, ū hok-khì." (Lō͘-ka 7:23)

"Siōng-tè ê liâm-á-to"2012.11.11

"I beh kàng-lîm chhin-chhiūⁿ hō͘ lo̍h tī í-keng koah ê chháu." (Si-phian 72:6)

"Khó͘-lān tiong ê an-chēng"2012.11.04

Iâ-hô-hoa ê chhiú hē tī i ê sin-chiūⁿ." (Í-se-kiat 1:1-3)

"Tióng-chìn"2012.09.30

Chí-ū Iâ-hô-hoa chhōa i, bô pa̍t ê siōng-tè kap i tī-teh." (Sīn-bēng-kì 32:10-12)

"Oa̍h-chúi"2012.09.23

"Sìn góa ê lâng, chhin-chhiūⁿ sèng-keng só͘ kóng, ū oa̍h chúi ê khoe, beh tùi i ê pak-lāi lâu-chhut." (Iok-hān 7:38)

"Ún-chông ka-kī"2012.09.16

"Bih tī Iok-tàn hô ê tang-sì, Ki-li̍p khoe-piⁿ." (I Lia̍t-ông-kì 17:3)

"Chhim ê thô͘"2012.09.09

nā-sī ji̍t chhut pha̍k i; in-ūi bô kun, chiū ko͘-tâ." (Má-thài 13:5)

"Siū-khó͘ ha̍k-hāu"2012.09.02

"In-ūi í-keng siúⁿ-sù lín, ... koh ūi-tio̍h I siū khó͘." (Hui-li̍p-pí 1:29)

"Bô tī góa chia"2012.08.26

"Chhim-ian kóng, bô tī góa chia." (Iok-pek 28:14)

"Iu-siong kap hí-lo̍k"2012.08.19

"Chhin-chhiūⁿ hoân-ló,
kî-si̍t siông-siông khoài-lo̍k." (Ṳ Ko-lîm-to 6:10)

"Siōng-tè ê èng-ún"2012.08.12

"í-keng ū pó-pòe kap ke̍k tōa ê èng-ún siúⁿ-sù lán." (Ṳ Pí-tek 1:4)

"Góa ê un-tián kàu-gia̍h lí ēng"2012.08.05

"Ū góa ê un, lí chiū kàu-gia̍h." (Ṳ Ko-lîm-to 12:9)

"Kan-lân lâi tit sin ê le̍k-liōng"2012.07.29

"Lí bat ji̍p seh ê khò͘-pâng,
… Chiū-sī Góa só͘ siu-khǹg lâi thèng-hāu hoān-lān ê sî." (Iok-pek-kì 38:22-23)

"Thèng-hāu Chú ê sî-kan"2012.07.22

hoān-nā thèng-hāu I ê, lóng ū hok-khì." (Í-sài-a 30:18)

"Bô khòaⁿ khoân-kéng ê sìn-sim"2012.07.15

"iā hit ê só͘-í bat khah-iâⁿ sè-kan ê, chiū-sī lán ê sìn." (I Iok-hān 5:4)

"Tāng-tàⁿ piàn si̍t-kó͘"2012.07.08

"in beh chhin-chhiūⁿ eng-chiáu thí-si̍t pe-koâiⁿ." (Í-sài-a 40:31)

"Chú beh oân-sêng chiah ê sū"2012.07.01

"Chú só͘ kā i kóng ê ōe beh èng-giām." (Lō͘-ka 1:45)

"Bēng-lēng, kau-tài, hoan-hù Siōng-tè"2012.06.24

"Góa ê chhiú só͘-chòe ê, lín thang kau-tài Góa."
(Í-sài-a 45:11)

"An-chēng tī Chú bīn-chêng"2012.06.17

si̍t chiū pàng lo̍h-lâi." (Í-se-kiat 1:25)

"Lâng chòe, Siōng-tè chhiâu"2012.06.10

chiū-sī chiàu I tiāⁿ-tio̍h ê chí-ì lâi siū tiàu ê." (Lô-má 8:28)

"Ki-tok tông-chāi"2012.06.03

"Lán kè-lâi khì hit pêng hōaⁿ." (Má-khó 4:35)

"Hok-poe móa-chhut-lâi"2012.05.27

"The̍h lâi hō͘ góa." (Má-thài 14:18)

"Sūn thian-ì"2012.05.20

"Pē só͘ hō͘ góa ê poe, góa kiám bô beh lim mah?" (Iok-hān 18:11)

"Kî-tó ê hong-sek"2012.05.13

"in-ūi lán m̄ chai-iáⁿ tio̍h cháiⁿ-iūⁿ kî-tó chiàu só͘ eng-kai ê." (Lô-má 8:26)

"Chhiah-siù tô͘-iūⁿ"2012.05.06

"Iâ-hô-hoa kap kèng-ùi I ê lâng chhin-bi̍t." (Si-phian 25:14)

"Chhiat-chhiat kî-tó"2012.04.29

"Í-lī-a sī kap lán tâng chêng ê lâng,
i chhiat-chhiat kiû," (Ngá-kok 5:17)

"Thiⁿ-pē chai lán ê it-chhè"2012.04.22

"I chai góa só͘ kiâⁿ ê lō͘." (Iok-pek-kì 23:10)

"Khó-giām cheng-ka sìn-sim"2012.04.15

"Góa óa-khò Lí ê ōe." (Si-phian 119:42)

"Khòaⁿ-tiōng ka-kī ê loán-jio̍k "2012.04.08

in-ūi góa loán-jio̍k ê sî,
hoán-tńg ū khùi-la̍t." (Ṳ Ko-lîm-to 12:10)

"Siong-sìn bô giâu-gî"2012.04.01

"In-ūi góa bat góa só͘ sìn ê." (Ṳ Thê-mô͘-thài 1:12)

"Lâng ê chīn-bé sī Thiⁿ-pē ê khai-sí"2012.03.25

tek-khak tio̍h sìn I ū,
iā sī pò-siúⁿ hiah ê kiû I ê lâng." (Hi-pek-lâi 11:6)

"Tiām-Tiām ê le̍k-liōng"2012.03.18

"Lí lóng bô ìn mah?" (Má-khó 15:4)

"Tio̍h khí-lâi"2012.03.11

khì Góa só͘ siúⁿ-sù Í-sek-lia̍t lâng ê tōe." (Iok-su-a 1:1,2)

"Thoàn-liān"2012.03.04

"Chiū-sī o̍h hiah ê tùi sìn kap thun-lún lâi sêng-chiap chiah ê èng-ún ê lâng." (Hi-pek-lâi 6:12)

"Kàu-gia̍h ê un-tián"2012.02.26

"Ū góa ê un, lí chiū kàu-gia̍h;” (Ṳ Ko-lîm-tó:9)

"Siu-chéng chheng-khì"2012.02.19

"kìⁿ-nā kiat ké-chí ê, I chiū siu hō͘ i chheng-khì, hō͘ i kiat ké-chí koh khah chōe." (Iok-hān hok-im 15:2)

"Siōng-tè sī góa Thiⁿ-pē"2012.02.12

"lín ê Thiⁿ-pē iā chai" (Má-thài 6:32)

"chēng-chēng"2012.02.05

"Lín chhut-lâi m̄-bián tio̍h-kip, iā m̄-bián tô-cháu." (Í-sài-a 52:12)

"Bōe iô-tāng"2012.01.29

Thiⁿ-phú-kng, Siōng-tè beh pang-chān i." (Si-phian 46:5)

"Thè-khì piⁿ-a"2012.01.22

"Iâ-so͘....thè-khì khòng-iá, ka-kī tòa;" (Má-thài 14:13)

"An-chēng tiong ê siaⁿ-im"2012.01.15

"Hit mî Iâ-hô-hoa tùi i (Í-sat) chhut-hiān." (Chhòng-sè-kì 26:24)

"Chhut-ji̍t lo̍h-hō͘ sī Chú só͘ tiāⁿ"2012.01.08

Góa ia̍h beh chiàu-sî lo̍h-hō͘;
beh ū si hok-khì ê tōa-hō͘.” (Í-se-kiat 34:26)

"Thian sù pêng-an hok"2012.01.01

tùi nî-thâu kàu nî-bé,
Iâ-hô-hoa-- lí Siōng-tè ê ba̍k-chiu siông-siông khòaⁿ i.” (Sin-bēng-kì 11:11~12.)

"Ki-tok lâi lah"2011.12.25

"Lâng beh kiò I ê miâ chòe Í-má-lōe-lī;
hoan-e̍k chiū-sī Siōng-tè kap lán tī-teh." (Má-thài 1:23)

"Tek-sèng ū chhun"2011.12.18

"Hoán-tńg tī chiah ê lóng-chóng ê sū,
lán tùi thiàⁿ lán ê,
tek-sèng kàu ū chhun." (Lô-má 8:37)

"Àm-mî kèng-pài"2011.12.11

Goān chhòng-chō thiⁿ tōe ê Iâ-hô-hoa,
tùi Sek-an sù hok-khì hō͘ lí." (Si-phian 134:1,3)

"Tan-to̍k"2011.12.04

"chiū ka-kī chiūⁿ soaⁿ kî-tó." (Má-thài hok-im 14:23)

"Bô khó-lêng ê sū"2011.11.27

"In-ūi Siōng-tè só͘ kóng ê ōe,
bô chi̍t kù bô la̍t." (Lō͘-ka 1:37)

"Sìn-sim ê thèng-hāu"2011.11.20

"Kìⁿ-nā thèng-hāu koh kàu chi̍t-chheng saⁿ-pah
saⁿ-cha̍p-gō͘ ji̍t ê, hit ê lâng ū hok-khì."
(Tān-í-lí 12:12)

"Khó-khò ê chō͘-chhiú"2011.11.13

péng-kong kiâⁿ-gī;
tì-kàu Iâ-hô-hoa chí A-pek-la̍h-hán só͘ kóng ê ōe,
lóng kui hō͘ i." (Chhòng-sè-kì 18:19)

"Chhut-tī thiàⁿ-sim ê kàu-tok"2011.11.06

"Kìⁿ-nā góa só͘ thiàⁿ ê lâng,
góa chek-pī lâi kéng-kài i;
só͘-í tio̍h hùn-chì lâi hoán-hóe." (Khé-sī-lio̍k 3:19)

"Ûn-ûn-á cháu"2011.10.30

“thun-lún lâi cháu só͘ an-pâi tī lán thâu-chêng ê lō͘-chām, ” (Hi-pek-lâi 12:1)

" Èng-ún "2011.10.23

“kìⁿ-nā thok I ê lô͘-po̍k Mô͘-se só͘ èng-ún ê
hó-ōe, bô chi̍t-kù lo̍k-khong., ” (I Lia̍t-ông-kì
8:56)

"Khoài-lo̍k"2011.10.16

“chiū tio̍h pàng-hē ta̍k hō ê tāng tàⁿ,
kap khoài-khoài tîⁿ-pôaⁿ lán ê chōe,
ēng tī lán thâu-chêng ê lō͘-chām,” (Hi-pek-lâi 12:1)

"Saⁿ nî chi̍t lūn, hó-pháiⁿ chiàu lûn"2011.10.09

“Iâ-hô-hoa in-ūi án-ni beh thèng-hāu lâi si un-hūi
hō͘ lín, koh in-ūi án-ni beh khí-lâi lîn-bín lín; ”
(Í-sài-a 30:18)

"Hi-bōng"2011.09.25

Lí siáⁿ-sū bōe-kì-tit góa? Góa siáⁿ-sū in-ūi
tùi-te̍k ê ap-pek, iu-būn lâi kiaⁿ ah?” (Si-phian 42:9)

"Īⁿ-siōng"2011.09.18

“Nā bô be̍k-sī īⁿ-siōng,
peh-sìⁿ chiū hòng-chhiòng;
To̍k-to̍k chip-siú lu̍t-hoat ê,
chiū ū hok-khì.” (Chim-giân 29:18)

"Hì-pîⁿ kha, khiā kú ê lâng ê"2011.09.11

“A-pek-la̍h-hán gâu thun-lún,
chiū tit-tio̍h só͘ èng-ún ê.” (Hi-pek-lâi 6:15)

"Sìn-sim ê kî-chek"2011.09.04

siâⁿ-chhiûⁿ chiū beh tó pîⁿ-pîⁿ,
ta̍k-lâng lóng tio̍h ti̍t-ti̍t chìn-chêng khì.” (Iok-su-a 6:5)

"Chhì-giām-so͘"2011.08.28

“I tī-hia, ūi in tēng lu̍t-lē hoat-tō͘,
tī-hia chhì-giām in." (Chhut-Ai-ki̍p-kì 15:25)

"Khui-khoah ê só͘-chāi"2011.08.21

"I ia̍h chhōa góa kàu khui-khoah ê só͘-chāi,
I kiù góa, in-ūi I hoaⁿ-hí góa." (Si-phian 18:19)

"Oân-choân ê sūn-ho̍k"2011.08.14

"Nā m̄-sī tùi téng-bīn hō͘ lí, chiū lí bô koân
thang pān góa;" (Iok-hān hok-im 19:11)

"Sèng-lêng chhiong-moa"2011.08.07

Sù-tô͘ ēng tōa koân-lêng kan-chèng Chú Iâ-so͘ ê
koh-oa̍h; chèng-lâng iā tit-tio̍h tōa un-tián."
(Sù-tô͘ hêng-toān 4:31,33)

"Iâ-so͘ iáu chhōa lō͘"2011.07.31

"I chiū chiàu i sim-lāi ê chèng-ti̍t iúⁿ-chhī in;
Koh ēng i khiáu-biāu ê chhiú ín-chhōa in."
(Si-phian 78:72)

"Giâ ba̍k ǹg thiⁿ"2011.07.24

I chiong in só͘ kiû-ê hō͘ in,
Chóng-sī hō͘ in ê sîn-hûn soe-lám."
(Si-phian 106:12~15)

"Lâng teh chòe, Thiⁿ teh chhiâu"2011.07.17

"Góa tī Góa khiā-khí ê só͘-chāi beh chēng-chēng
chē teh khòaⁿ." (Í-sài-a 18:4)

"Thèng-hau"2011.07.10

"Góa kiò i, i iā bô ìn." (Ngá-ko 5:6)

"Kut-la̍t, Chia̍h la̍t"2011.07.03

"Hit ê lôe-hn̂g beh iā-chéng-ê,
kiám-sī siông-siông teh lôe mah?"
(Í-sài-a 28:24)

"Sìn-m̄-sìn"2011.06.26

“Siat-sú ū-ê bô sìn, chiū cháiⁿ-iūⁿ?
In ê bô sìn beh hòe-bô Siōng-tè ê sìn-si̍t mah?”
(Lô-má 3:3)

"Sè-kan ê bí-niû"2011.06.19

sui-jiân ēng chhia-lûn bé-tôe phah-sòaⁿ i,
ia̍h bô hō͘ i chhùi--khì.”
(Í-sài-a 28:28)

"Chhun kôaⁿ, hō͘ ná chōaⁿ"2011.06.12

“in-ūi lín tiàm-tī I ta̍k hāng tāi-chì hù-chiok,”
(I Ko-lîm-to 1:5)

"Kiû, chiū tit-tio̍h"2011.06.05

"Chì-hó pêng-iú"2011.05.29

“nā-sī góa í-keng kiò lín chòe pêng-iú.”
(Iok-hān hok-im 15:15)

"Piàⁿ hō͘ I"2011.05.22

Koh òa-khò I,
I beh hō͘ i chiâⁿ.”
(Si-phian 37:5)

"Hûn ê Kong-chhái"2011.05.15

"Kiâⁿ thiⁿ-lō͘"2011.05.08

“Khòaⁿ ah, góa khòaⁿ-kìⁿ ū sì ê lâng,
pēng bô siū-pa̍k, kiâⁿ tī hé-tiong,
iā bô siū-siong;” (Tān-í-lí 3:25)

"Sìn"2011.05.01

“chiū-sī bô pe̍h-chha̍t ê Siōng-tè tī éng sè-tāi
ê tāi-seng só͘ èng-ún ê;” (Thê-to 1:2)

"Khòaⁿ-bōe-tio̍h ê sìn"2011.04.24

“Sìn chiū-sī só͘ ǹg-bāng ê ê si̍t-chāi,
kap bē khòaⁿ-kìⁿ ê sū ê pîn-chún.”
(Hi-pek-lâi 11:1)

"Lâng teh chòe, Thiⁿ teh chhiâu"2011.04.17

“Tī chiah-ê it-chhè,
chī-chūi m̄ chai sī Iâ-hô-hoa ê chhiú chòe án-ni?”
(Iok-pek-kì 12:9)

"Chhì-liān kap Un-sù"2011.04.10

Lí ūi sím-mi̍h in-toan kap góa cheng-piān.”
(Iok-pek-kì 10:2)

"Tī hé tiong, êng-kng Iâ-hô-hoa"2011.04.03

tī chiah ê hái-sū êng-kng Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t
Siōng-tè ê miâ.” (Í-sài-a 24:15)

"Ǹg-bāng"2011.03.27

“In-ūi góa sǹg hiān-sî ê kan-khó͘ bōe kham-tit
pí-phēng só͘ beh hián-bêng kàu tī lán ê êng-kng.”
(Lô-má 8:18)

"khoài-lo̍k"2011.03.20

chhin-chhiūⁿ bô ū,
kî-si̍t sī bô m̄ ū.”
(Ṳ Ko-lîm-to 6:10)

"Ngī-sim"2011.03.13

le̍k sè-tāi ê Ông ah,
lí ê tō-lō͘ gī koh chin-si̍t."
(Khé-sī-lio̍k 15:3)

"Sìn-sim"2011.03.06

“Nā-sī goán pêng-sò͘ teh ǹg-bāng ê,
chiū-sī hit-ê beh sio̍k-hôe Í-sek-lia̍t ê;”
(Lō͘-ka 24:21)

"Tan-to̍k kap Chú tī-teh"2011.02.27

ū chi̍t-lâng lâi kap i saⁿ-ián,
kàu tī thiⁿ-phú-kng.”
(Chhòng-sè-kì 32:24)

"Oân-choân sìn-khò"2011.02.20

ia̍h beh sóa khì;
koh lín teh-beh bô chi̍t hāng bōe.”
(Má-thài 17:20)

"Khai-khún soaⁿ-tē"2011.02.13

lí iā thang chhò i;
i ê ke̍k-thâu iā beh sio̍k lí.”
(Iok-su-a 17:18)

"Chúi-tiong keng-kè"2011.02.06

“I chiong hái piàn-chòe ta-tōe;
in pō͘-kiâⁿ kè-hô;
tī-hia goán in-ūi I lâi hoaⁿ-hí.”
(Si-phian 66:6)

"Chi̍t ki chháu, Chi̍t tiám lō͘"2011.01.30

Chiaⁿ ge̍h saⁿ-cha̍p.
(It ge̍h saⁿ-cha̍p ji̍t)

"Iâ-so͘ saⁿ tâng kiâⁿ"2011.01.23

“Iâ-hô-hoa ah, Lí siáⁿ-sū hn̄g-hn̄g teh khiā?.”
(Si-phian 10:1)

"Thian iú put-chhek hong-hûn"2011.01.16

“Pò-thâu hong tōa khí.” (Má-khó 4:37)

"Chia̍h-khó͘, chin thoàn-liān"2011.01.09

“In-ūi góa sǹg hiān-sî ê kan-khó͘ bōe kham-tit
pí-phēng só͘ beh hián-bêng kàu tī lán ê êng-kng.”
(Lô-má 8:18)

"Ài piàⁿ, chiah ōe iâⁿ"2011.01.02

tùi ē-chàn kàu téng-chàn,
tio̍h tùi tiong-chàn chiūⁿ-khì.”
(Í-se-kiat 41:7)

"Êng-êng chē"2010.12.26

"Lín chiah-ê chē chia,
thèng-hāu góa khì hia kî-tó."
(Má-thài 26:36)

"Kiàn-chèng, Hiòng āu-bīn hoah"2010.12.19

"Chiah ê sū beh chiâⁿ-chòe lín ê kan-chèng."

(Lō͘-ka 21:13)

"Siú só͘ sìn ê tō"2010.12.12

Góa í-keng cheng-chiàn hó ê cheng-chiàn,
í-keng chīn pháu-cháu ê lō͘-chām,
í-keng siú só͘ sìn ê tō-lí."
(Ṳ Thê-mô͘-thài 4:6-7)

"Soán kiâⁿ ê lō͘"2010.12.05

"chhōa góa tī pîⁿ-tháⁿ ê lō͘."
(Si-phian 27:11)

"Chá-khí-sî"2010.11.28

"Ji̍t-chhut, ji̍t-lo̍h ê só͘-chāi,
Lí hō͘ in lóng hoaⁿ-hí."
(Si-phian 65:8)

"Bān-sū kau-thok Chú"2010.11.21

"Tio̍h chiong lí ê tāi-chì kau-tài Iâ-hô-hoa."

(Si-phian 37:5)

"Chi̍t lia̍p be̍h"2010.11.14

"Chi̍t lia̍p be̍h bô lo̍h tī tōe-ni̍h lâi sí,
chiū iû-goân chi̍t lia̍p nā-tiāⁿ;
sí chiū kiat-si̍t chōe-chōe."
(Iok-hān 12:24)

"Ki-tok-tô͘ kè-ta̍t-koan"2010.11.07

Nā-sī pêng-sò͘ chòe góa ê lī-ek ê,
góa ūi-tio̍h Ki-tok í-keng khòaⁿ i chòe sún-hāi.
(Hui-li̍p-pí 3:7)

"Sèng-lêng ê thó͘-khùi"2010.10.31

Kàm-chhat lâng ê sim ê iā chai Sèng Sîn ê ì-sù
in-ūi I chiàu Siōng-tè ê ì-sù lâi thòe sèng-tô͘ kiû."
(Lô-má 8:26-27)

"Jú thoàn-liān, Jú kè-ta̍t"2010.10.24

"Góa beh hō͘ lí chòe phah gō͘-kak sin ê khì-kū,
lāi koh ū khí;."
(Í-sài-a 41:15)

"Soán-te̍k"2010.10.17

Nā-sī góa toàn-toàn m̄ khoa-kháu pa̍t hāng,
chí-ū khoa-kháu lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê si̍p-jī-kè nā-tiāⁿ

(Ka-lia̍p-thài 6:14)

"M̄-thang sim-lāi put-pêng"2010.10.10

"m̄-thang ... sim-lāi put-pêng."
(Si-phian 37:1)

"Sòe-sòe khin-khin ê siaⁿ-im"2010.10.03

"Tōe-tāng liáu-āu ū hé; ...
hé liáu-āu ū sòe koh khin ê siaⁿ."
(I Lia̍t-ông-kì 19:12)

"Siōng-tè ê si̍t-chāi"2010.09.26

"In-ūi goán teh kiâⁿ,
sī tùi sìn m̄ sī tùi só͘ khòaⁿ."
(Ṳ Ko-lîm-to 5:7)

"Siu-chián"2010.09.19

"Góa ê Pē sī choh-hn̂g ê lâng."
(Iok-hān 15:1)

"Choân hong-hiòng ê hû-chhî"2010.09.12

"Hit-ê khò tī i só͘ loân-ài-ê,
tùi khòng-iá chiūⁿ-lâi-ê,
che sī chī-chūi?" (Ngá-ko 8:5)

"Chûn ǹg-bāng"2010.09.05

"hoān-nā thèng-hāu I ê,
lóng ū hok-khì."
(Í-sài-a 30:18)

"Siōng sek-tòng ê si̍p-jī-kè"2010.08.29

"Ka-kī giâ I ê si̍p-jī-kè."
(Iok-hān 19:17)

"Khó͘-lān kap chín-kiù"2010.08.22

"Kî-û ê lâng ū-ê ēng pang,
ū-ê ēng chûn-lāi ê mi̍h.
Tùi án-ni chèng-lâng lóng tit kiù chiūⁿ soaⁿ (hōaⁿ)."
(Sù-tô͘ Hêng-toān 27:44)

"Siū-siong phòa-chhùi"2010.08.15

"Lán tio̍h tùi chōe-chōe kan-khó͘ lâi ji̍p Siōng-tè ê kok."
(Sù-tô͘ Hēng-toān 14:22)

"Siōng-tè kiáⁿ-jî ê te̍k-koân"2010.08.08

"Siōng-tè ah, Lí sī góa ê Ông;
kiû Lí chhut-lēng,
chín-kiù Ngá-kok."
(Si-phian 44:4)

"Sìn-khò ūi góa sí ê Ki-tok"2010.08.01

iā hiàn lín ê pah-thé hō͘ Siōng-tè.
(Lô-má 6:13)

"Chú tùi lí ê kè-ōe"2010.07.25

"Góa só͘ chòe ê, lí hiān-kim m̄ chai,
āu-lâi chiū ōe hiáu-tit."
(Iok-hān 13:7)

"Kian-tēng ǹg Siōng-tè"2010.07.18

kìⁿ-nā choan-sim ǹg I ê,
I beh hián-bêng I ê tōa khùi-la̍t pang-chān i."
(Ṳ Le̍k-tāi-chì-lio̍k 16:9)

''Nāi-sim thèng-hāu Siōng-tè''2010.07.11

"Āu-lâi khoe-chúi ta;
in-ūi hit-ê tōe-hng bô hō͘-chúi."
(I Lia̍t-ông-kì 17:7)

"Siōng-tè ê iân-chhiân"2010.07.04

"In-ūi chit ê be̍k-sī iáu-ū tiāⁿ-tio̍h ê kî,
sui-jiân iân-chhiân, iáu-kú tio̍h thèng-hāu,
in-ūi tek-khak ōe kàu bô koh iân-chhiân."
(Hap-pa-kok 2:3)

"Siōng-tè sī góa ê khùi-la̍t"2010.06.27

"Siōng-tè ah,
kiû Lí kian-kò͘ Lí kā goán só͘ chiâⁿ ê sū."
(Si-phian 68:28)

''Chú ê siaⁿ-im''2010.06.20

Che chiū-sī lō͘,
lí tio̍h kiâⁿ i."
(Í-sài-a 30:21)

''Ki-tok ê pêng-an''2010.06.13

"Góa chiong góa ê pêng-an siúⁿ-sù lín."
(Iok-hān 14:27)

"Kî-tó seng-oa̍h"2010.06.06

"Tio̍h kéng-séng, tio̍h kî-tó,
bián-tit ji̍p tī bê-he̍k."
(Má-thài 26:41)

"Thian-kok ê koa"2010.05.30

"Hit ê si bô lâng ōe ha̍k-si̍p,
to̍k-to̍k tùi tōe-chiūⁿ siū bóe chhut ê cha̍p-sì-bān sì-chheng lâng ōe nā-tiāⁿ."
(Khé-sī-lio̍k 14:3)

"Tì-hūi bû-hoat khó-si"2010.05.23

"In ê tì-hūi bû-hoat khó-si.
In chiū tī khó͘-lān-tiong ai-kiû Iâ-hô-hoa,
I tùi in ê hoān-lān-tiong chhōa in chhut-lâi."
(Si-phian 107:27-28)

"Kî-tó siū chó͘-tòng"2010.05.16

ka-kī khiam-pi tī lí Siōng-tè ê bīn-chêng ê sî,
lí ê ōe í-keng tit-tio̍h thiaⁿ-kìⁿ

"Siōng-tè ê pêng-iú"2010.05.09

"A-pek-la̍h-hán iáu khiā tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng."
(Chhòng-sè-kì 18:22)

"Hong ê só-sî"2010.05.02

"Iâ-hô-hoa tī thiⁿ-téng siat-li̍p I ê pó-chō,
I ê kok-koân koán-hat bān-hāng-ū."
(Si-phian 103:19)

"Koh-oa̍h"2010.04.25

"Ū Boa̍t-tāi-lia̍p ê Má-lī-a,
kap pa̍t ê Má-lī-a tī hia,
chē tī bōng ê tùi-bīn." (Má-thài 27:61)

"Chia̍h kín kòng phòa óaⁿ"2010.04.18

"I beh hō͘ i chiâⁿ."
(Si-phian 37:5)

"Àm tiong ê sìn-sit tī kng-bêng tiong soan-iông"2010.04.11

"Góa tī àm-tiong kā lín kóng ê,
lín tio̍h tī kng-bêng ê só͘-chāi kóng-chhut;
àⁿ tī hī-khang kā lín kóng ê,
tio̍h tī chhù-téng thoân i." (Má-thài 10:27)

"Sòe-hàn thau bán pû, tōa-hàn thau khan gû"2010.04.04

"Í-lī-sa kî-tó kóng, Iâ-hô-hoa ah,
kiû Lí khui i ê ba̍k-chiu,
hō͘ i ōe khòaⁿ-kìⁿ." (Ṳ Lia̍t-ông-kì 6:17)

"Sìn-sim ê kiâⁿ-chòe"2010.03.28

Iok-tàn hô ê chúi,
chiū-sī tùi téng-bīn lâu lo̍h-lâi ê chúi,
beh chia̍t-tn̄g,
khiā khí-lâi kui-tui." (Iok-su-a 3:13)

"Sìn chiū beh chiâⁿ"2010.03.21

"Chiàu lín ê sìn,
kā lín chòe chiâⁿ."
(Má-thài 9:29)

"Hûn"2010.03.14

"Mô͘-se chiū kiâⁿ-kūn ba̍t-hûn,
kàu Siōng-tè ê só͘-chāi."
(Chhut-ai-ki̍p-kì 20:21)

"Sìn-khò Thiⁿ-pē"2010.03.07

"Goán....hoān-sū tú-tio̍h hoān-lān,"
(Ṳ Ko-lîm-to 7:5)

"Hiàn o-ló ê koa-siaⁿ "2010.02.28

"Só͘-í tio̍h tùi Iâ-so͘ siông-siông ēng o-ló chòe chè,
hiàn hō͘ Siōng-tè;"
(Hi-pek-lâi 13:15)

"Thun-lún thèng-hāu"2010.02.21

"Tio̍h chēng-chēng tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng,
khoan-sim thèng-hāu I."
(Si-phian 37:7)

"Chhiùⁿ-koa o-ló"2010.02.14

"Tio̍h siông-siông tiàm-tī Chú lâi hoaⁿ-hí;
góa beh koh kóng i, Tio̍h hoaⁿ-hí."
(Hui-li̍p-pí 4:4)

"Gióng-bōng Siōng-tè"2010.02.07

"Góa ê sim ah,
lí siáⁿ-sū ut-chut?"
(Si-phian 43:5)

"I hō͘ lâng an-chēng"2010.01.31

Chá-khí, lê-bêng siā kng-sòaⁿ,
O͘-àm, im-iáⁿ lóng siau-sòaⁿ,
Thèng-hāu chheng-chá sim ho͘-hoan,
Ū lí pêng-an, bōe koh hoân.

"Sìn-khò sūn-ho̍k"2010.01.24

Kàu ē-hng chíⁿ-á tò-lâi i hia,
chhùi kā chi̍t-hio̍h sin ê kaⁿ-ná-hio̍h."
(Chhòng-sè-kì 8:9,11)

"Éng-oa̍h ê Siōng-tè"2010.01.17

lí só͘ siông-siông ho̍k-sāi-ê,
ōe kiù lí thoat-lī hiah ê sai mah?"
(Tān-í-lí 6:20)

"Koaiⁿ-mn̂g, khui-mn̂g "2010.01.10

"in-ūi Sèng Sîn bat kìm in thoân tō-lí tī A-se-a,"
(Sù-tô͘ hēng-toān 16:6)

“Siōng-tè teh chiàu-kò͘ lí”2010.01.03

“Góa beh chiàu tī góa bīn-chêng kui-kûn cheng-siⁿ ê le̍k-liōng,
ia̍h chiàu gín-á ê le̍k-liōng,
bān-bān chìn-chêng.”
(Chhòng-sè-kì 33:14)

"Thih-liān"2009.12.27

"I siū thih-liān khún-pa̍k;"
(Si-phian 105:18)

"Tan-to̍k"2009.12.20

"chóng-sī góa m̄ sī ka-kī tī-teh,
in-ūi Pē kap góa tī-teh."
(Iok-hān 16:32)

"Siōng o͘-àm ê sî"2009.12.13

"Góa beh chiong àm-tiong ê pó-mi̍h ...
siúⁿ-sù lí."
(Í-sài-a 45:3)

"Chú koh-lâi"2009.12.06

"Góa kín-kín kàu; lí só͘-ū ê tio̍h chhî-siú i,
bián-tit ū lâng chhiúⁿ lí ê bián-liû."
(Khé-sī-liok 3:11)

"Hong-thai-hō͘ āu"2009.11.29

"Nā-sī āu-lâi, chiū tī ..."
(Hi-pek-lâi 12:11)

"Bô khó-lêng ê sū"2009.11.22

"Lín sìn góa ōe chòe chit ê sū mah?"
(Má-thài 9:28)

"Oh tam-tng ê tàⁿ"2009.11.15

"hō͘ Ki-tok ê khùi-la̍t tòa tī góa."
(Ṳ Ko-lîm-to 12:9)

"Chhin-kūn Chú"2009.11.08

Pí-tek kap tâng tī-teh ê lâng ...
khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ê êng-kng."
(Lō͘-ka 9:28-29,32)

"Thèng-hāu"2009.11.01

"Hûn tī hōe-bō͘-téng thêng...
Í-sek-lia̍t lâng chiū...
bô khí-sin."
(Bîn-sò͘-kì 9:19)

"Kiû chiū tit-tio̍h"2009.10.25

"Lín kàu taⁿ bē bat tī góa ê miâ kiû sím-mi̍h;
lín tio̍h kiû chiū ōe tit-tio̍h,
hō͘ lín ê hoaⁿ-hí móa móa."
(Iok-hān 16:24)

"Iân-tî kap khó͘-lān"2009.10.18

"... āu-lâi in beh tòa chōe-chōe châi-bu̍t tùi-hia chhut-lâi."
(Chhòng-sè-kì 15:13-14)

"Siⁿ sí kè-ta̍t-koan"2009.10.11

"chhin-chhiūⁿ beh sí,
kî-si̍t sī oa̍h."
(Ṳ Ko-lîm-to 6:9)

"Hó ê kiat-bé"2009.10.04

"Án-ni Iâ-hô-hoa sù-hok Iok-pek ê bé-kéng iâⁿ-kè i ê khí-thâu."
(Iok-pek-kì 42:12)

"Kap Chú kiat-ha̍p"2009.09.27

"Góa í-keng chhē-tio̍h sio̍k-hôe i ê."
(Iok-pek-kì 33:24)

"Bô bêng-pe̍k ê sū"2009.09.20

"Góa kiám bô kā lí kóng, lí nā sìn,
ōe khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê êng-kng mah?"
(Iok-hān 11:40)

"Thàu-chá"2009.09.13

"thàu-chá lí tio̍h chiūⁿ Se-nái soaⁿ;
tī-hia, tī soaⁿ-bé-liu,
khiā tī Góa bīn-chêng,"
(Chhut-ai-ki̍p-kì 34:2)

"Éng-oán chûn-chāi tī sin-piⁿ"2009.09.06

"to̍k-to̍k lí kú-tn̂g tī-teh."
(Hi-pek-lâi 1:11)

"Sìn-sim su-iàu khó-giām"2009.08.30

"Chē-chûn kè-hái, tī tōa-chúi-tiong keng-êng sū-gia̍p ê,
in khòaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa ê só͘-chòe,
kap I tī chhim-ian só͘ kiâⁿ ê kî-sū."
(Si-phian 107:23-24)

"Bô khò ba̍k-chiu khòaⁿ ê sìn-sim"2009.08.23

"Tùi sìn, A-pek-la̍h-hán siū-tiàu ê sî,
chiū sūn bēng-lēng chhut-khì, … I chhut-khì,
m̄ chai beh khì tá-lo̍h."
(Hi-pek-lâi 11:8)

"Thun-lún thèng-hāu"2009.08.16

"Góa bat thun-lún thèng-hāu Iâ-hô-hoa."
(Si-phian 40:1)

"Siōng-tè ê an-ùi"2009.08.09

"I ê la̍t chāi-tī Lí, … hit-hō lâng ū hok-khì.
In keng-kè Lâu-ba̍k-sái ê soaⁿ-kok,
hō͘ I pìⁿ-chòe chúi-chôaⁿ ê só͘-chāi."
(Si-phian 84:5-6)

"Siōng-tè ê soaⁿ"2009.08.02

"Góa beh hō͘ góa ê chèng soaⁿ chiâⁿ-chòe lō͘."
(Í-sài-a 49:11)

"Chûn ǹg-bāng lâi thèng-hāu"2009.07.26

"In-ūi lán óa-khò Sîn,
tùi sìn teh thèng-hāu só͘ ǹg-bāng ê gī."
(Ka-lia̍p-thài 5:5)

"Khó͘-poe"2009.07.19

"Pē só͘ hō͘ góa ê poe,
góa kiám bô beh lim mah?"
(Iok-hān 18:11)

"Sìn-sim ê sêng-tióng"2009.07.12

"Chóng-sī I chai góa só͘ kiâⁿ ê lō͘;
I chhì-liān góa liáu-āu,
góa beh chhin-chhiūⁿ kè thoàn-liān ê kim."
(Iok-pek-kì 23:10)

"Hong-bô͘ só͘-chāi chhut chúi-chôaⁿ"2009.07.05

"Góa beh chio-ho͘ i, chhōa i kàu khòng-iá,
ēng ōe an-ùi i,
Góa iā beh tùi-hia siúⁿ-sù i phû-tô-hn̂g."
(Hô-se-a 2:14-15)

"Thiⁿ-mn̂g khui"2009.06.28

"Tī thiⁿ-ni̍h ū mn̂g khui."
(Khé-sī-lio̍k 4:1)

"Lâng khòaⁿ bōe tio̍h ê ūi kang-chok"2009.06.21

"lâng thiaⁿ-kìⁿ I tī chhù-lāi."
(Má-khó 2:1)

"Sìn-sim, lán kap Siōng-tè ê kiô-niû"2009.06.14

"Nā-sī góa ū thòe lí kî-tó,
hō͘ lí ê sìn bô sit-lo̍h."
(Lō͘-ka 22:32)

"Àm-mî ê koa-khek"2009.06.07

"Chhòng-chō góa ê Siōng-tè tī toh-lo̍h?
I sī hō͘ lâng mî-sî chhiùⁿ koa ê."
(Iok-pek-kì 35:10)

"Lêng-hûn ê phín-chit"2009.05.31

"Lí beh hè-siū móa-chiok chiah kui bōng,
chhin-chhiūⁿ tiū-khún kàu-sî siu-khǹg."
(Iok-pek-kì 5:26)

"Siōng-tè só͘ tiāⁿ-tio̍h ê sî"2009.05.24

"A-pek-la̍h-hán nî-lāu ê sî, Sat-la̍h hoâi-īn;
kàu Siōng-tè tùi i kóng ê ji̍t-kî,
chiū kā i siⁿ chi̍t ê kiáⁿ."
(Chhòng-sè-kì 21:2)

"Tán-thāi, nāi-sim ê tán-thāi"2009.05.17

"ū thiⁿ-sài tùi i hián-hiān. ... Chiū kā i kóng,
... taⁿ lí lâi, góa beh chhe lí khì Ai-ki̍p."
(Sù-tô͘ hēng-toān 7:30, 33-34)

"M̄-thang hoe-sim"2009.05.10

"Góa nā m̄-sìn tī oa̍h-lâng ê tōe tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa ê un-hūi,
chiū tek-khak choa̍t-bāng. Tio̍h thèng-hāu Iâ-hô-hoa,
tio̍h ióng-chòng, lí ê sim tio̍h kian-kò͘."
(Si-phian 27:13,14)

"Kiû-kiò Thiⁿ-pē ê miâ"2009.05.03

"kìⁿ-ū kiû-kiò Iâ-hô-hoa ê miâ ê,
beh tit-tio̍h kiù."
(Iok-jíⁿ 2:32)

"Hi-seng lâi hoat kng"2009.04.26

"Góa chin-chiàⁿ khòaⁿ bān sū chòe sún-hāi,
in-ūi góa lia̍h bat góa ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ chòe tē it hó."
(Hui-li̍p-pí 3:8)

"Khiā-teh"2009.04.19

"M̄-bián kiaⁿ, chòe lín khiā-teh,
khòaⁿ Iâ-hô-hoa kin-á-ji̍t ūi-tio̍h lín só͘ beh kiâⁿ ê chín-kiù."
(Chhut-ai-ki̍p-kì 14:13)

"Chhì-giām"2009.04.12

"Iâ-so͘ siū Sèng Sîn chhiong-móa,
tùi Iok-tàn hô tò-lâi;
hō͘ Sèng Sîn chhōa I tī khòng-iá-ni̍h sì-cha̍p ji̍t kú,
hō͘ Mô͘-kúi chhì I;."
(Lō͘-ka 4:1-2)

"Bi̍t-sek tiong ê khé-sī"2009.04.05

"Tio̍h ji̍p chhù, koaiⁿ-mn̂g,
lí kap lí ê kiáⁿ tiàm lāi-bīn,"
(Ṳ Lia̍t-ông-kì 4:4)

"Siōng-tè hō͘ i tōa-châng"2009.03.29

"Chhì-siūⁿ soaⁿ-ni̍h ê pek-ha̍p-hoe,
cháiⁿ-iūⁿ tōa châng."
(Má-thài 6:28)

"Siōng-tè ê sî-kan"2009.03.22

Chú kā i kóng,
lí só͘ khiā ê ūi sī sèng-tōe.
(Sù-tô͘ hēng-toān 7:30,33-34)

"Lâi tè Góa"2009.03.15

"Chhin-chhiūⁿ tō͘-ún ê Ngá-kok,
… Góa beh hō͘ lí chòe phah gō͘-kak sin ê khì-kū."
(Í-sài-a 41:14-15)

"Chiàu Lí ê èng-ún chòe"2009.03.08

"chiàu Lí só͘ kóng lâi kiâⁿ.
Goān Lí ê miâ éng-oán kian-kò͘,"
(I Lia̍t-tāi-chì-lio̍k 17:23,24)

"Oan-khiau"2009.03.01

"Lí tio̍h siūⁿ Siōng-tè só͘ chòe,
in-ūi I hō͘ i oan-ê,
chī-chūi ōe hō͘ i ti̍t?" (Thoân-tō 7:13)

"Siau-ke̍k kap chek-ke̍k"2009.02.22

"Cháiⁿ-iūⁿ kóng,
lí nā ōe ah? ū sìn ê lâng,
ta̍k hāng lóng ōe." (Má-khó 9:23)

"Put-pêng"2009.02.15

"M̄-thang in-ūi chòe pháiⁿ ê lâng,
sim-lāi put-pêng;
ia̍h m̄-thang oàn-tò͘ kiâⁿ put-gī ê lâng."
(Si-phian 37:1)

"Iâ-hô-hoa sī góa ê bo̍k-chiá"2009.02.08

"koh góa ji̍t-ji̍t kap lín tī-teh,
kàu sè-kan ê lō͘-bé." (Má-thài 28:20)

"Chhut tī Siōng-tè"2009.02.01

"Iâ-hô-hoa án-ni kóng,
in-ūi chit ê tāi-chì chhut tī Góa."
(I Lia̍t-ông-kì 12:24)

"Siōng-tè ê ōe"2009.01.25

"Lí ê thûi,
Lí ê koáiⁿ,
an-ùi góa." (Si-phian 23:4)

"Tùi sit-pāi piàn sêng-kong"2009.01.18

"Kám-siā Siōng-tè,
siông-siông tī Ki-tok tek-sèng,
lâi chòe-thâu chhōa goán," (Ṳ Ko-lîm-to 2:14)

"An-ùi"2009.01.11

"Lín ê Siōng-tè kóng,
Lín tio̍h an-ùi,
an-ùi Góa ê peh-sìⁿ." (Í-sài-a 40:1)

"Kian-sìn put gî"2009.01.04

Iâ-so͘ kā i kóng,
Khì ah, lí ê kiáⁿ oa̍h lah.
Hit lâng sìn Iâ-so͘ kā i kóng ê ōe, chiū khì.

"Àⁿ hīⁿ thiaⁿ"2008.12.28

Tng I thiaⁿ lí chhiùⁿ-koa,
I ōe àⁿ lo̍h-lâi chhiò-chhiò tī I chû-ài ê bīn-iông nih.

"Choan-sim tè Iâ-so͘"2008.12.21

"Góa beh ēng i só͘ ta̍h tio̍h ê tōe siúⁿ-sù i,
... in-ūi i choan-sim tè Iâ-hô-hoa." (Sin-bēng-kì 1:36)

"Kî-tó ê chhù-sū"2008.12.14

"I ê ha̍k-seng chi̍t lâng tùi I kóng, Chú ah,
kà-sī goán kî-tó. ...
I chiū kā in kóng,
Lín kî-tó ê sî tio̍h kóng, ...
lí ê kok lîm-kàu;" (Lō͘-ka 11:1-2)

"Sìn-sim"2008.12.07

"Lín beh bô khòaⁿ-kìⁿ hong,
bô khòaⁿ-kìⁿ hō͘;
iáu-kú chit ê soaⁿ-kok, chúi beh móa-móa,
hō͘ lín thang lim

"Khioh-tio̍h ka-kī ê sìⁿ-miā"2008.11.30

Che sī chi̍t ê ūi lí hiān-chāi khó-lêng siū ke̍k-tōa ap-le̍k ê khùn-kéng ê èng-ún.

"Khùn-khó͘ thoàn-liān"2008.11.23

Siōng-tè tī siū-khó͘ ê soaⁿ-téng chhē I siōng cheng-eng ê peng.

"Kiàn-chèng tō-lí kàu sí"2008.11.16

Siōng hó ê mi̍h pit-su thong-kè siōng khùn-lân ê lō͘-kèng chiah ōe tit-tio̍h.
Lán goān-ì khì cheng-chhú Siōng-tè siōng hó ê mi̍h mah?

"Cha-ji̍t ê iu-siong"2008.11.09

"Tiàm-tī i ê ìm-ńg ê beh tò-tńg-lâi;
in beh chhin-chhiūⁿ gō͘-kak koh hoan-chhiⁿ,
khui-hoe chhin-chhiūⁿ phû-tô-chhiū." (Hô-se-a 14:7)

"Kî-tó"2008.11.02

Kî-tó sī chiap-liân lán kap Siōng-tè ê kau-thong.
Sī chi̍t tiâu tōa-kiô,
pêng-an tòa lán thong-kè gûi-hiám ê chhim-ian,
tōa-chúi.

"Tan-to̍k ê sî-kan"2008.10.26

"chiū ka-kī chiūⁿ soaⁿ kî-tó;
í-keng àm,
chí ū I ka-kī tī hia."
(Má-thài 14:23)

"Siōng-tè ê tài-niá"2008.10.19

Siōng-tè ê chhiú-cháiⁿ kí ǹg tó-ūi,
I ê chhiú chiū tī hia khui lō͘.

"Chin chū-iû"2008.10.12

Lán chai, nā-sī chū-ai chū-thàn,
tōa-tōa thó͘-khùi, án-ni,
Siōng-tè bōe khí-iōng i,
it-tēng ài chiong chiah-ê pàng lī-lī tī āu-bīn.

"Kiàn-li̍p lêng-sèng ê phín-keh"2008.10.05

Bô-lūn jû-hô, lán lóng ha̍k-si̍p tio̍h,
siong-sìn “un-sù” kap sìn-jīm “Si-un-chiá” ê chha-pia̍t.

"Tī Chú lāi-bīn ū pêng-an"2008.09.28

"Hō͘ lín tiàm-tī góa ū pêng-an."
(Iok-hān 16:33)

"Tē it hó ê sū"2008.09.21

"Góa chin-chiàⁿ khòaⁿ bān sū chòe sún-hāi,
in-ūi góa lia̍h bat góa ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ chòe tē it hó."
(Hui-li̍p-pí 3:8)

"Si̍p-jī-kè"2008.09.14

"Nā ū lâng ài tè góa,
chiū tio̍h khòaⁿ-bô ka-kī,
giâ i ê si̍p-jī-kè lâi tè góa."
(Má-khó 8:34)

"Hoān-lān sī ki-hōe"2008.09.07

"Siōng-tè sī goán tô-siám ê só͘-chāi kap khùi-la̍t.
Ia̍h sī hoān-lān-tiong ki̍p-sî ê pang-chān."
(Si-phian 46:1)

"Bô khòaⁿ-kìⁿ lâi sìn"2008.08.31

"Hiah ê bô khòaⁿ-kìⁿ lâi sìn ê lâng,
ū hok-khì." (Iok-hān 20:29)

"Àm-tiong seng-tióng"2008.08.24

"Góa ū chiah ê mi̍h,
kàu-gia̍h ū chhun,
góa í-keng chhiong-chiok."
(Hui-li̍p-pí 4:18)

Sìn-sim ê hāu-kó2008.08.17

"Góa sìn Siōng-tè, tāi-chì teh-beh chiàu I só͘ kā góa kóng ê." (Sù-tô͘ Hēng-toān 27:25)

"Iâ-so͘ só͘ thiàⁿ ê lâng"2008.08.10

"Kì-jiân thiaⁿ-kìⁿ I phòa-pīⁿ,
chiū tī só͘ tòa ê só͘-chāi iû-goân tòa nn̄g ji̍t."
(Iok-hān 11:6)

"Kian-kiông ê lâng"2008.08.03

"chòe tāi tiōng-hu,
chòe ióng-kiāⁿ."
(I Ko-lîm-to 16:13)

" Siōng-tè ê pù-ū kap khóng-khài"2008.07.27

"Ēng chit-ê lâi chhì Góa,
khòaⁿ Góa kó-jiân kā lín khui thiⁿ ê thang-á piàⁿ hok-khì hō͘ lín,
kàu bô tè thang hē bô?"
(Má-la̍h-ki 3:10)

"Kî-tó ê tāi-kiû-chiá"2008.07.20

"Só͘-í lán tio̍h hó-táⁿ chiū-kūn un-tián ê chō-ūi,
thang siū lîn-bín,
iā tit-tio̍h un-tián,
chòe ki̍p-sî ê pang-chān"
(Hi-pek-lâi 4:14,16)

"Sìn-jīm Siōng-tè ê èng-ún"2008.07.13

"Chiàu só͘ kì-chài kóng,
Góa siat-li̍p lí chòe chōe-chōe pang-kok ê pē."
(Lô-má 4:17)

"Kiû Chú ín-chhōa, tài-niá"2008.07.06

"Goán iā m̄-chai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ kiâⁿ,
goán ê ba̍k-chiu choan-choan ǹg Lí."
(Ṳ Le̍k-tāi-chì-lio̍k 20:12)

"Siū phah-tó, iā bô sí-bô"2008.06.29

"Goán tī hia khòaⁿ-kìⁿ tōa-hàn lâng."
(Bîn-sò͘-kì 13:33)

"Thiàⁿ ōe jia-khàm lóng-chóng ê kè-sit"2008.06.22

"Jîn-ài ōe jia-khàm lóng-chóng ê kè-sit."
(Chim-giân 10:12)

"Kàng hō͘, sù hok"2008.06.15

"Siōng-tè hō͘ góa tī góa siū-khó͘ ê tōe-hng heng-ōng."
(Chhòng-sè-kì 41:52)

"Sìn-sim ê khùi-la̍t"2008.06.08

"In-ūi kìⁿ-nā tùi Siōng-tè siⁿ ê khah-iâⁿ sè-kan;
iā hit ê só͘-í bat khah-iâⁿ sè-kan ê chiū-sī lán ê sìn."
(I Iok-hān [it-su] 5:4)

"Sìn-khò Iâ-so͘ chin-chiàⁿ tiⁿ-bi̍t"2008.06.01

"I bat tùi in kóng, Chit-ê chiū-sī an-hioh ,
lín tio̍h hō͘ ià-siān ê lâng tit-tio̍h an-hioh ;
koh kóng, Chit-ê chiū-sī khùiⁿ-oa̍h;
chóng-sī in m̄-khéng thiaⁿ."
(Í-sài-a 28:12)

"Sian-khó͘ hō͘-kam"2008.05.25

"Só͘-í góa in-ūi siū kéng ê lâng lâi thun-lún it-chhè ê sū,
hō͘ in iā ū hūn tī Ki-tok Iâ-so͘ ê chín-kiù,
kap éng sè-tāi ê êng-kng."
(Ṳ Thê-mô͘-thài 2:10)

"Ap-le̍k ê kong-hāu "2008.05.18

"Goán sī siū teh-tāng chin thiám kàu tng bōe khí,
liân oa̍h iā bô ǹg-bāng;
… beh hō͘ goán bô óa-khò ka-kī,
to̍k-to̍k óa-khò hō͘ sí-lâng koh-oa̍h ê Siōng-tè."
(Ṳ Ko-lîm-to 1:8-9)

"Hong-thai āu ê an-lêng"2008.05.11

"Goán keng-kè chúi-hé,
Chóng-sī Lí hō͘ goán kàu pù-ū ê só͘-chāi."
(Si-phian 66:12)

"I-tī tōa pi-siong ê sū-hōng"2008.05.04

"I hō͘ lâng thàng-thiàⁿ,
chiū kā i pau-ba̍t;
I siong lâng,
iā I ê chhiú i-hó i."
(Iok-pek-kì 5:18)

"Koh-oa̍h ê koa-siaⁿ"2008.04.27

"Góa bat sí,
taⁿ lí khòaⁿ,
góa sī oa̍h kàu tāi-tāi."
(Khé-sī-lio̍k 1:18)

"Oân-choân kau-thok"2008.04.20

"M̄-sī ēng koân-sè,
m̄-sī ēng lêng-le̍k,
chiū-sī ēng Góa ê Sîn;
che sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng ê."
(Sat-ka-lī-a 4:6)

"Chú ê lō͘ khah koân lán ê lō͘"2008.04.13

"Iâ-hô-hoa ê chhiú tī-hia hē tī góa ê sin-chiūⁿ;
I tùi góa kóng, Lí khí-lâi,
khì pîⁿ-iûⁿ, Góa beh tī-hia kap lí kóng-ōe."
(Í-se-kiat 3:22)

"Liû-sim koan-chhat thèng-hāu"2008.04.06

"Góa beh khiā chiú-kiⁿ-lâu,
khiā tī iâⁿ-chē koan-khòaⁿ,
khòaⁿ I tùi góa kóng sím-mi̍h ōe."
(Hap-pa-kok 2:1)

"Thiⁿ-pē ê lō͘"2008.03.30

Góa bô beh koh mn̄g goân-in,
Sui-jiân góa khòaⁿ bōe tio̍h chêng-bīn.
Tè I ê tài-ín,
Góa sui gōng, I khiok chin koh thang sìn,
Kà góa chhē soán an-choân ê lō͘-kèng.
--- tùi "Chú-ji̍t-o̍h ha̍k-pò"

"Kan-lân tiong o-ló"2008.03.23

"In ēng kau-chiàn ê sî só͘ chhiúⁿ ê mi̍h,
chhú i lâi hiàn,
thang siu-chéng Iâ-hô-hoa ê tiān."
(I Le̍k-tāi-chì-lio̍k 26:27)

"Jîn-seng ê soaⁿ-kok"2008.03.16

Chhin-ài ê,
tng lí lâi kàu lí jîn-seng ê soaⁿ-kok ê sî,
ài kì-tit chit ê kò͘-sū!

"Tit si̍t-kó͘ pe koâiⁿ"2008.03.09

Chi̍t ji̍t kiâⁿ tī koe-ni̍h,
Kip teh pān-sū, thâu-nó͘ siūⁿ pah-hāng tāi-chì,
Ná ba̍t-hûn, tōa-hō͘ beh piàⁿ lo̍h-khì,
Ka-kī khó-lîn ka-kī.

"Thàu-chá thâu chi̍t hāng sū"2008.03.02

"Bîn-á-chá-khí lí tio̍h pī-pān piān;
thàu-chá lí tio̍h chiūⁿ Se-nái soaⁿ;
tī-hia, tī soaⁿ-bé-liu, khiā tī Góa bīn-chêng,
m̄-thang ū lâng kap lí chiūⁿ-lâi;"
(Chhut-ai-ki̍p-kì 34:2,3)

“Chì bî-sòe”2008.02.24

“Iok-hān lóng bô kiâⁿ sîn-jiah,
to̍k-to̍k Iok-hān só͘ kóng chí chit lâng ê,
lóng sī chin.”
(Iok-hān hok-im 10:41)

"Sìn só͘ kiû ê"2008.02.17

"taⁿ lí tio̍h khí-lâi, ...
khì Góa só͘ siúⁿ-sù Í-sek-lia̍t ê tōe."
(Iok-su-a 1:2)

"Sin-oan"2008.02.10

Lâng beh gō͘-hōe,
Chhē khang-phāng teh hoe,
Kóng lí chhò kàu té;
Pó tiām-chēng bô hôe,
Sím-phòaⁿ-koaⁿ sī Ki-tok, m̄-sī in teh chòe,
Bo̍h-tit kiaⁿ, kian-kiông sī pó-pòe.

"Chhì-liān"2008.02.03

Kìⁿ-nā chiong lêng-hûn kau-thok tī Siōng-tè ê lâng
lóng beh án-ni tit sèng-lī.
Chhì-liān liáu-āu ōe kiat chèng-gī kap
hô-pêng ê ké-chí

"Kap Chú tâng-kiâⁿ"2008.01.27

Ti lán kap Siōng-tè tâng-kiâⁿ ê sū,
ū chi̍t-tiâu sio̍k-lêng-lu̍t ài khì kéng-soán,
siong-sìn, chun-siú kap kian-chhî lo̍h-khì.

"Iu-hoān"2008.01.20

Iu-būn pí chhiò khah-hó;
in-ūi bīn tài-iu-iông,
sī hō͘ sim khoài-lo̍k.
(Thoân-tō 7:3)

"Tek-sèng kàu ū chhun"2008.01.13

Kám-siā Siōng-tè, siông-siông tī Ki-tok tek-sèng,
lâi chòe-thâu chhōa goán,
iā ēng goán tī ta̍k só͘-chāi hián-bêng
hit ê tùi bat Ki-tok chiah ū ê khì-bī.
(Ṳ Ko-lîm-to 2:14)

“Óa-khò Chú, Sim pêng-an”2008.01.06

Lí tùi chúi-tiong keng-kè,
Góa tek-khak kap lí saⁿ-kap tī-teh;
lí keng-kè kang-hô,
chúi tek-khak bô im-ba̍t lí
(Í-sài-a 43:2)

"Pek-chhiat kî-tó"2007.12.30

Pí-tek tī kaⁿ-nih thèng-hāu siū chhù sí,
kàu-hōe tī lâng ê hong-bīn bô lêng-le̍k,
á-sī éng-hióng-la̍t lâi kiù i.

"Ià-siān"2007.12.23

I tùi in kóng, an-sim khùn,
Tú sī tī I siū choân jîn-lūi ê chōe tîⁿ-khún
Chiong lí ê sìⁿ-miā kau-thok I siōng an-ún,
M̄-bián kiaⁿ, an-sim hó-khùn pêng-sūn.

"Chhiat-chhiat kî-tó"2007.12.16

Ài-kì-tit,
lán pit-su tī kî-tó tiong ha̍k-si̍p kî-tó,
ài kè-sio̍k kî-tó,
án-ni lán ê kî-tó ōe kè-sio̍k.

"Chiām-sî ê thòng-khó͘"2007.12.09

Pêng-an chûn tī oân-choân ê hōng-hiàn,
Bô-siū ì-chì, kám-chêng só͘ kái-piàn,
Pêng-an m̄-sī chhut tùi pêng-chēng ê Ai-tiân,
Sī chāi Khek-se-má-nî hn̂g sèng-lī chhut-hiān.

Siū khó͘2007.12.02

Beh ta̍t-kàu īⁿ-siōng ê soaⁿ,
bô pa̍t lō͘,
chí-ū chhì-phè ê lō͘ thang kiâⁿ.

Chhiau-kè lán só͘ kiû só͘ siūⁿ ê un-sù2007.11.25

Kia̍h hiah ê chìⁿ, ... phah tōe.
I phah saⁿ-pái chiū soah.
Siōng-tè ê lô͘-po̍k siū-khì i kóng,
Lí hit-tia̍p tio̍h phah gō͘-la̍k pái.(Ṳ Lia̍t-ông-kì 13:18-19)

Sìn-sim bô poa̍h-tó2007.11.18

Sìn-sim bô poa̍h-tó ê lâng ū hok-khì,
Siū bô-bêng ê chhì-liān, oh lí-kái ê ò-pì,
Ti̍t-kàu bo̍k-piau ta̍t sêng, sèng-lī

Siōng-tè ê liâm-á-to2007.11.11

I beh kàng-lîm chhin-chhiūⁿ hō͘ lo̍h tī í-keng koah ê chháu.
(Si-phian 72:6)

Khó͘-lān tiong ê an-chēng2007.11.04

góa tī Ka-pa-lô͘ ê hô-piⁿ,
siū-lia̍h ê lâng ê tiong-kan; hit-sî thiⁿ khui.
Góa khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê īⁿ-siōng. ...
Iâ-hô-hoa ê chhiú hē tī i ê sin-chiūⁿ. (Í-se-kiat 1:1-3)

An-chēng ê Le̍k-liōng2007.10.28

Hong-thai ê tiong-sim chin ò-biāu pêng-chēng,
Sòe-hàn gín-ná bô tio̍h kiaⁿ, khùn chēng-chēng,
Liân thâu-mn̂g mā pó-chhî goân-hêng,
Tī tōa tńg-se̍h soân-o tiong ū kî-biāu ê an-lêng.

"Chhù-the̍h"2007.10.21

Hō͘ lán chhiùⁿ-koa khì, m̄-sī thî-khàu,
In-ūi lán ê sî, sī tîⁿ tī I ê chhiú-thâu,
Ūi sím-mi̍h háu koh kiaⁿ, kóng sī sí-khiàu-khiàu,
Lán chí sī pe ǹg Joa̍h-thiⁿ ê tau.

"Siōng gûi-kip ê sî"2007.10.14

Sìn-khò Siōng-tè só͘ ēng ê hong-hoat,
chiàu I ê sî-kan-pió seng-oa̍h sī an-choân ê. --- Samuel Dickey Gordon

"O͘-àm khòaⁿ bô lō͘"2007.10.07

Si̍p-jī-kè sī ǹg lo̍k-hn̂g ê piáu-sī,
Bān-mi̍h Thiⁿ-pē thóng-tī!
Thêng-chí it-chhè hoâi-gî,
Kian-chhî, góa ê sim ah, kian-chhî, koh kian-chhî.

"Tióng-chìn"2007.09.30

"I ûi-se̍h i, khòaⁿ-kò͘ i, ... koh chhin-chhiūⁿ eng-chiáu lā i ê siū, tī eng-á téng-bīn ia̍t i ê si̍t, thí-khui si̍t-kó͘ lâi sîn i, chài i tī i ê si̍t-kó͘. Chí-ū Iâ-hô-hoa chhōa i, bô pa̍t ê siōng-tè kap i tī-teh." (Sīn-bēng-kì 32:10-12)

"Oa̍h-chúi"2007.09.23

"Sìn góa ê lâng, chhin-chhiūⁿ sèng-keng só͘ kóng, ū oa̍h chúi ê khoe, beh tùi i ê pak-lāi lâu-chhut." (Iok-hān 7:38)

"Ún-chông ka-kī"2007.09.16

"Bih tī Iok-tàn hô ê tang-sì, Ki-li̍p khoe-piⁿ." (I Lia̍t-ông-kì 17:3)

"Chhim ê thô͘"2007.09.09

Hō͘ sîn-sèng īⁿ-siōng kàu khoan-khoah tiûⁿ-só͘,
Hō͘ Sìn-sim kap thiàⁿ-sim kàu koâiⁿ, chhim ê tē-pō͘,
Chìn-chêng, hiòng-siōng, oân-choân thé-hōe khîⁿ-tiâu
I tùi thiⁿ-téng lâi ê ho͘-tiàu. --- A.B.Simpson

"Siū-khó͘ ha̍k-hāu"2007.09.02

Tùi chhim-ian, chio̍h-phāng piak-khui,
Lâu chhut oa̍h-chúi,
Àm-sî thiⁿ-sài sù un-jiû lō͘-chúi,
Chheng-chá, Jîn-chú lâi chhái hoe-lúi.

"Bô tī góa chia"2007.08.26

"Chhim-ian kóng, bô tī góa chia." (Iok-pek 28:14)

"Iu-siong kap hí-lo̍k"2007.08.19

Poeh ge̍h cha̍p-káu (Poeh ge̍h cha̍p-káu ji̍t)

"Siōng-tè ê èng-ún"2007.08.12

Kàu Siōng-tè èng-ún ê chhim-chhù,
Chīn lí só͘ ài khì chhú,
I ê sù-hok sī hong-hù,
I só͘ kóng ê ōe it-tēng si̍t-hiān múi chi̍t kù.

"Góa ê un-tián kàu-gia̍h lí ēng"2007.08.05

Tī Iâ-so͘ lāi, bû-kiông ê hong-hù,
I siúⁿ-sù, koh siúⁿ-sù, chài siúⁿ-sù.

"Kan-lân lâi tit sin ê le̍k-liōng"2007.07.29

"Lí bat ji̍p seh ê khò͘-pâng, … Chiū-sī Góa só͘ siu-khǹg lâi thèng-hāu hoān-lān ê sî." (Iok-pek-kì 38:22-23)

"Thèng-hāu Chú ê sî-kan"2007.07.22

"Iâ-hô-hoa in-ūi án-ni beh thèng-hāu lâi si un-hūi hō͘ lín, ... hoān-nā thèng-hāu I ê, lóng ū hok-khì." (Í-sài-a 30:18)

"Bô khòaⁿ khoân-kéng ê sìn-sim"2007.07.15

Koan-sim Siōng-tè tùi lí ê kè-ōe, nāi-sim thèng-hāu, sīm-chì kàu sí iā bô sit-khì sìn-sim. “Che chiū-sī khah-iâⁿ sè-kài lah” sī chin-chiàⁿ ê sìn-sim.

Tāng-tàⁿ piàn si̍t-kó͘2007.07.08

Bô-lūn Tàⁿ jōa tāng, Siōng-tè chhin-sin ēng chû-ài ê chhiú hē tī lán keng-kah ê tàⁿ lóng sī chi̍t ê chiok-hok.

"Chú beh oân-sêng chiah ê sū"2007.07.01

"hiah-ê kàu kî beh èng-giām ê ōe." (Lō͘-ka 1:20)
"Chú só͘ kā i kóng ê ōe beh èng-giām." (Lō͘-ka 1:45)

"Bēng-lēng, kau-tài, hoan-hù Siōng-tè"2007.06.24

"Bēng-lēng, kau-tài, hoan-hù Siōng-tè"2007.06.24

Hōng Chú ê miâ tùi lí ê soaⁿ hā lēng!

"An-chēng tī Chú bīn-chêng"2007.06.17

An-chēng! Chit-sî an-chēng tiāⁿ-tiāⁿ!

"Lâng chòe, Siōng-tè chhiâu"2007.06.10

“Siōng-tè goân-ì sī hó,” Chhin-ài chèng-lâng!

"Ki-tok tông-chāi"2007.06.03

Ū Ki-tok tī chûn ni̍h hioh,
Tùi po̍k-hong góa káⁿ chhiò.

"Hok-poe móa-chhut-lâi"2007.05.27

"The̍h lâi hō͘ góa." (Má-thài 14:18)

"Sūn thian-ì"2007.05.20

"Pē só͘ hō͘ góa ê poe, góa kiám bô beh lim mah?" (Iok-hān 18:11)

Kî-tó ê hong-sek2007.05.13

"in-ūi lán m̄ chai-iáⁿ tio̍h cháiⁿ-iūⁿ kî-tó chiàu só͘ eng-kai ê." (Lô-má 8:26)

Chhiah-siù tô͘-iūⁿ2007.05.06

Bô kàu chòe-āu chi̍t sòaⁿ chi̍t chiam thêng-chí,
Lí bōe liáu-kái Siōng-tè ê tô͘-iūⁿ kap sim-ì,
Tī chhiah-siù-chiá tô͘-iūⁿ tiong ê o͘-sòaⁿ,
Kap kim-sòaⁿ gûn-sòaⁿ pîⁿ-pîⁿ ū tiōng-iàu ê ì-gī.

Chhiat-chhiat kî-tó2007.04.29

"Í-lī-a sī kap lán tâng chêng ê lâng, i chhiat-chhiat kiû," (Ngá-kok 5:17)

Thiⁿ-pē chai lán ê it-chhè2007.04.22

"I chai góa só͘ kiâⁿ ê lō͘." (Iok-pek-kì 23:10)

Khó-giām cheng-ka sìn-sim2007.04.15

"Góa óa-khò Lí ê ōe." (Si-phian 119:42)

Khòaⁿ-tiōng ka-kī ê loán-jio̍k2007.04.08

Khó-lîn ê lâng khòaⁿ bōe tio̍h,
Chhiⁿ-kng chhiò thàu-kè píⁿ-pek chhiū ê hio̍h.

Siong-sìn bô giâu-gî2007.04.01

I beh thâi-sí góa, góa bô thang ǹg-bāng.
In-ūi góa bat góa só͘ sìn ê.

Lâng ê chīn-bé sī Thiⁿ-pē ê khai-sí2007.03.25

Tng chhì-giām, that-gāi sì-bīn ûi góa ná koâiⁿ-
chhiûⁿ,
Góa só͘ thang chòe ê sī kau-thok Lí, ǹg Lí chhéng-
kiû.
Chiàu khòaⁿ sī bô ki-hōe, bô choán-ōaⁿ, lâi
thoat-lī góa só͘ siū,
Tī choa̍t-kéng tiong an-chēng thèng-hāu Lí ê chín-
kiù.

Tiām-Tiām ê le̍k-liōng2007.03.18

Pêng-iú, lí bat in-ūi sió-khóa tāi-chì
Hoat phî-khì tòng-chòe kong-gī,
Khó͘-náu, lâng tùi lí ê biáu-sī?
I beh chēng-chēng bô kóng pòaⁿ-si.

Tio̍h khí-lâi2007.03.11

Chū-su ūi ka-kī lâu ba̍k-sái,
Kiat-kó sī siū chōe kap siong-hāi.
Lí só͘ ūi goán chún-pī ê, sī úi-tāi,
Pí goán só͘ siūⁿ ê khah si̍t-chāi.

Thoàn-liān2007.03.04

Siū-siong, sún-hāi ê sū-piàn,
Hō͘ lâng chiâⁿ-chòe khah kèng-khiân.
Chhiⁿ-kiaⁿ, kín-tiuⁿ kap piàn-chhian,
Pí chhiò-chhiò kè-ji̍t khah iú-siān.

Èng-ún ê tē2007.02.25

"Kìⁿ-nā lín ê kha-chiúⁿ só͘ ta̍h ê tōe,
Góa lóng siúⁿ-sù lín,"

"Sìn chiū tit-tio̍h"2007.02.18

Kìⁿ-nā lín só͘ kî-tó lâi kiû ê,
tio̍h sìn sī í-keng tit-tio̍h,
chiū beh kā lín chiâⁿ.

"Hiòng chêng kiâⁿ, koh kiâⁿ, koh kiâⁿ"2007.02.11

Ná lâi ná kng, ū chi̍t tui kng,
Tòa lâi sin sî-tāi ê sū-kng,
I chhē tio̍h sin sè-kài, khai-sí sin sè-kí,
Hō͘ sè-kài chi̍t-ê kà-sī: "Hiòng-chêng sái-khì, koh sái-khì."

"Chó͘-gāi"2007.02.04

Chhin-chhiūⁿ chiáu-á teh pe teh kiò,
Tī sòe-sòe ê chhiū-ki hio̍h,
I iáu teh chhiùⁿ, sui-bóng chhiū-ki tōa iô
In-ūi i khò nn̄g-ki si̍t pó-sioh.

"Hô-hâi siaⁿ-im"2007.01.28

Chai-lān ê thòng-khó͘, kap siōng un-jiû ê khin-khoài,
Bô hui-siông ê thòng-khó͘, thài ōe ū hui-siông ê hok-hūn,
Tūn ê sim-hiân bōe hoat-chhut hô ê siaⁿ-ūn.

"Chia̍h khó͘ lâi tek-sèng"2007.01.21

Toa chiong-kun, cheng-hok-chiá thâi-iâⁿ sī úi-tāi;
Phiàn-sin siū-siong, lâu-huih, thòng-khó͘ beh-sí, iáu teh thâi,
Piàⁿ-miā chiàn-kàu chòe-āu chi̍t khùi ê, koh-khah úi-tāi.

"Kiâⁿ tī thâu-chêng"2007.01.14

I kiâⁿ thâu-chêng, góa só͘ an-ùi!
I kiâⁿ thâu-chêng, góa kap I chòe-tui,
I kiâⁿ thâu-chêng, pó-chèng tit-kiù.
I kiâⁿ thâu-chêng, an-sūn siōng súi.

“Ti-chiok siông-lo̍k, Chīn pún-hūn”2007.01.07

In-ūi góa í-keng ha̍k-si̍p,
put-lūn sím-mi̍h kéng-gū,
bô m̄ ti-chiok.

"Kàu hiān-kim"2006.12.31

Kàu éng sè-tāi, thoân koa-siaⁿ,
O-ló Iâ-so͘ chi̍t lō͘ tài-niá.
Saⁿ-kap koh hoah chhut "Ha-lé-lú-iá"

"Be̍k-tó, Chēng-chēng siūⁿ"2006.12.24

Sèng-tàn mî ê chi̍t siú si:
Seh-kéng cheng-siaⁿ

"Sèng-kiat, chiâⁿ-sèng"2006.12.17

Oân-choân ê kiù-un! Oân-choân ê kiù-sè!
Kiù chhut chōe ê kè-hoān kap koân-sè.

"An-ùi lâng ê lâng"2006.12.10

Ū thiàⁿ lí ê chi̍t ê jîn-sū
Sī hit-ê siū-tèng tī si̍p-jī-kè ê Kiù-chú

Khó͘-lān tiong ū pêng-an2006.12.03

Khó͘-lān bōe siong-tio̍h lán, tng lán ēng un-jiû lâi tùi-hù.

Chúi-chôaⁿ2006.11.26

Chi̍t ê Thiⁿ-sài khin-khin mn̄g chi̍t kù,
"Tùi bêng-á-chài ê sū,
Ūi-sím-mi̍h ài kè-thâu iu-lū?
Kiám-m̄-chai Thiⁿ-pē chai lí só͘ su?"

Tú-tio̍h hoān-lān2006.11.19

Só͘ khiàm-ēng I kiòng-èng bô tiu-tû,
Sui léng-hong chhe, sim-läi iáu un-loán kú-kú.

Chòe ông ê kang2006.11.12

"kap ông khiā-khí, chòe ông ê kang."

Bô khó-lêng ê goān-bōng2006.11.05

Kiám Iâ-hô-hoa ū chòe-bōe-lâi ê sū mah?

Khòa-lū á an-chēng2006.10.08

Tng lí an-chēng,
Lāi-sim ê lêng beh chhiong-móa hô-pêng.

Siōng-tè beh sêng-choân2006.09.10

Chi̍t-ê ho̍k-bū, thiàⁿ-thàng, khîⁿ-tiâu ê sim,
Sûi-sî ōe thiaⁿ tio̍h thiⁿ-sài si̍t-kó͘ tín-tāng ê siaⁿ-im.